LLEI 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

SecciónConcursos i Anuncis
Rango de LeyLlei

LLEI 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, promulgo la següent

LLEI

La Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en la seva disposició addicional tercera, modificada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, que en el termini de divuit mesos a partir de l'entrada en vigor de la Llei s'hi han d'adequar les normes reguladores dels diferents procediments administratius, amb una menció específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la falta de resolució expressa pugui produir

D'acord amb la Llei, correspon a la Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències, de procedir a l'adaptació esmentada, la qual ha d'incloure les normes amb rang de llei que regulen procediments administratius sectorials, segons el que resulta de la dita disposició addicional tercera, i la modificació dels règims sancionadors i de recursos en allò que sigui procedent, sens perjudici de l'adaptació de les normes reglamentàries que correspon de fer al Govern

En aquest sentit, atès que es disposa d'un termini peremptori per a dur a terme l'adaptació esmentada i que aquesta ha de consistir substancialment en una labor de caràcter tècnic i detallada, és convenient de fer ús de la tècnica de delegació legislativa que regula l'article 33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Article 1

- 1 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti decrets legislatius, aprovadors de textos articulats, per tal que, en l'àmbit de les competències de la Generalitat i d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de conformitat amb la redacció que li dóna el Reial decret-llei 14/1993, del 4 d'agost, adeqüi a aquesta Llei les normes amb rang de llei reguladores de procediments administratius sectorials -amb menció específica dels efectes estimatoris i desestimatoris que la falta de resolució expressa pugui produir- i, en allò que sigui procedent, els règims sancionadors i de recursos que s'estableixen en aquestes normes. Els textos legals

susceptibles d'adaptació es detallen en l'annex

- 2 Els principis i els criteris que han de regir l'exercici de la delegació legislativa són els que conté la Llei 30/1992, del 26 de novembre, pel que fa a les matèries que han d'ésser objecte de delegació

Article 2

El termini per a exercir la delegació a què es refereix l'article 1 finalitza en tot cas el 27 d'agost de 1994

Article 3

El Govern de la Generalitat pot exercir la delegació legislativa mitjançant un o més decrets legislatius, cadascun dels quals s'entén que exhaureix la delegació conferida respecte a la matèria que reguli

Article 4

Un cop el Govern hagi aprovat el decret o els decrets legislatius, els ha de trametre al Parlament de Catalunya, als efectes del que estableix l'article 127 del Reglament d'aquest

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir

Palau de la Generalitat, 24 de març de 1994

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl

Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l'Institut Català de Serveis a la Joventut

Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat

Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

Llei 4/1982, de 5 d'abril, de creació de la Comissió de Ports de Catalunya

Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Llei 14/1985, de 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya

Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat

Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials

Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l'Escola de Policia de Catalunya

Llei 7/1986, de 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions

Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials

Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya

Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya

Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat

Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi

Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener, pel qual s'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text únic

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis

Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística

Llei 4/1990, de 9 de març, d'ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona

Llei 5/1990, de 9 de març, d'infraestructures hidràuliques de Catalunya

Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics

Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

Llei 21/1991, de 25 de novembre, de creació de l'Institut Català de Seguretat Viària

Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR