DECRET 81/1991, de 25 de març, pel qual s'estableixen els requisits que han de reunir les empreses dedicades a l'organització d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 235/1994.

L'increment de la pràctica d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura que tenen com escenari la mateixa naturalesa ha comportat una ampliació de l'oferta turística en determinades comarques de Catalunya, fet que ha ocasionat un augment considerable de visitants interessats en aquests tipus d'activitats.

Davant l'increment creixent d'aquestes activitats es considera necessari establir una sèrie de mesures a exigir a les entitats que les promoguin, amb la finalitat d'incrementar el nivell i les garanties de seguretat en la pràctica d'aquests tipus d'activitats.

D'altra banda, aquest Decret incorpora altres mesures orientades directament a protegir els drets i els interessos econòmics dels usuaris que practiquin aquestes activitats.

A proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es consideren activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura aquelles que es practiquen servint-se bàsicament dels recursos que ofereix la mateixa naturalesa en el medi en què es desenvolupen i a les quals els és inherent el factor risc. 1.2 Als efectes del que disposa l'apartat anterior s'establirà, per ordre del conseller de Comerç, Consum i Turisme, la relació d'activitats a les quals serà aplicable el present Decret. 1.3 Aquestes activitats no podran realitzar-se sense l'autorització corresponent en aquells espais naturals d'especial protecció on, d'acord amb la normativa específica, estiguin prohibides o limitades.

Article 2

Les persones físiques o jurídiques que a l'àmbit de Catalunya organitzin de forma empresarial la pràctica de les activitats a què fa referència l'article anterior han de complir els requisits següents:

  1. Estar donats d'alta del corresponent epígraf de la llicència fiscal i al corrent de pagament.

  2. Disposar de la llicència municipal corresponent.

  3. Disposar de tècnics d'activitat a la natura -tècnics d'esports base (TEB)- amb coneixements específics o adequats en funció de l'activitat de què es tracti, homologats per l'Escola Catalana de l'Esport, per tal que actuïn de monitors.

  4. Disposar d'una pòlissa d'assegurances que cobreixi de forma suficient el risc d'accident de les persones que practiquen les activitats esmentades.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR