DECRETO 36/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2023.

EmisorDepartament d'Economia i Hisenda
Fecha de publicación09 Marzo 2023
Fecha de disposición07 Marzo 2023
ELIeli/es-ct/d/2023/03/07/36/dof

L'article 135 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d'interès de la Generalitat, que inclou en tot cas la planificació estadística, l'organització administrativa i la creació d'un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya desenvolupa aquesta competència. L'article 43 estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Aquesta llei preveu a l'article 41, apartat 2, que en el cas que el Parlament no aprovi el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya, la llei del Pla estadístic vigent es prorroga automàticament.

La Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya estableix a l'article 10 que el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s'executa per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística, que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes de la llei esmentada, durant l'any que abasten.

Aquest és el setè Programa anual d'actuació estadística que es fa a l'empara de la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, la qual ha estat prorrogada per a l'any 2023. Aquesta llei va introduir canvis substancials respecte a les lleis que la van precedir en termes de producció i difusió estadística, accés a la informació amb finalitats estadístiques, ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i millora de les polítiques públiques, entre d'altres.

L'experiència assolida en els darrers anys en la gestió dels programes anuals d'actuació estadística fa convenient incloure, com a informació afegida a les variables que defineixen les característiques tècniques de l'actuació estadística, l'abast poblacional de l'actuació estadística.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes, disminuir la dispersió normativa existent i donar compliment a allò previst a l'article 111.10, apartat 2, del Codi civil de Catalunya, aquest decret deroga expressament el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2021, aprovat pel Decret 153/2020, de 29 de desembre.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, segons l'article 12 de la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023 i el Consell Català d'Estadística ha elaborat un dictamen previ no vinculant, en els termes que estableixen, respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

L'article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent disposa que el Govern ha d'aprovar cada any per decret, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística per a l'any següent.

Aquest decret s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació previstos a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, aquest decret es justifica per raons d'interès general en recollir la descripció tècnica de les estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han d'elaborar pels òrgans i les institucions del Sistema estadístic de Catalunya durant el període de vigència, en desplegament del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i la seva eficàcia queda garantida a través de l'establiment d'un sistema de planificació i ordenació sistemàtica de l'actuació estadística d'interès de la Generalitat.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació que conté aquesta norma és la imprescindible per atendre les exigències que vol satisfer. No suposa una restricció de cap dret i les obligacions que imposa a les persones destinatàries són les indispensables per garantir el compliment de l'acció estadística programada d'interès de la Generalitat, i estan adreçades als òrgans que produeixen estadística oficial a Catalunya.

Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, el decret s'integra en un marc normatiu estable i coherent, resultant el seu contingut d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

En aplicació del principi de transparència, l'Administració de la Generalitat de Catalunya possibilita l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració. Durant el procediment d'elaboració, en tractar-se d'una proposta normativa de naturalesa organitzativa, s'ha sotmès al tràmit d'audiència mitjançant la participació dels diferents sectors afectats per la norma.

I, en aplicació del principi d'eficiència, aquest decret no crea càrregues administratives per a la ciutadania i permet disposar d'un marc normatiu que possibilita l'actuació estadística d'interès de la Generalitat a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya durant el període temporal que abasta.

A proposta de la consellera d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i en compliment dels seus objectius i preceptes durant l'any que abasten.

Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya que ha de portar a terme el Sistema estadístic de Catalunya durant l'any 2023.

Article 3

Actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya per a l'any 2023

3.1 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023 concreten els objectius específics del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i estan recollides en els camps temàtics identificats pels àmbits d'activitat estadística que regulen aquest Pla, en desplegament dels seus objectius generals.

3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023 es classifiquen en:

a) Actuacions estadístiques consolidades: són actuacions que, en el desplegament d'algun dels plans estadístics anteriors i en realitzacions successives, han mostrat que són vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

b) Actuacions estadístiques noves: són actuacions que, per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla, s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest, o bé les actuacions que ja s'han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades, una vegada s'hagi seguit el procediment d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística i hagin estat homologades per l'Idescat, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

Article 4

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023

4.1 La descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023 inclou els elements que es defineixen a continuació:

a) Identificació de l'actuació estadística:

- Nom.

- Codi: codi de sis posicions, format per dos dígits del codi d'àmbit d'activitat estadística, dos dígits del codi de subàmbit d'activitat estadística i dos dígits específics de l'actuació estadística.

- Tipus: consolidada o nova, en els termes establerts a l'article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, i a l'article 3 d'aquest decret.

- Organisme responsable: organisme que ha d'executar i difondre, quan s'escaigui, l'actuació estadística.

- Organisme col·laborador: organisme diferent de l'organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l'actuació estadística.

- Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2023, incloent-hi la difusió de resultats.

b) Àmbit i subàmbit d'activitat estadística descrits en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

c) Característiques tècniques de l'actuació estadística:

- Ressenya: descripció dels treballs que es portaran a terme.

- Origen de la informació: tipus de procedència de les dades: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR