DECRETO 239/2015, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de LeyDecreto

Mitjançant el Decret 169/2014, de 23 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, com a òrgan de coordinació en matèria de transparència i accés a la informació pública de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i organismes que en depenen, a l’efecte d’impulsar transversalment els objectius del Pla del Govern en matèria de transparència i garantir la coordinació necessària dels òrgans i organismes de la Generalitat de Catalunya en l’aplicació dels criteris corporatius sobre l’accés a la informació pública i formació del seu personal.

El Decret 169/2014, de 23 de desembre, va ser modificat per Decret 20/2015, de 24 de febrer, d'adscripció de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

Actualment resulta necessari modificar la composició de la Comissió amb la incorporació de la Secretaria del Govern, que n’exercirà la vicepresidència primera, i la incorporació de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

Per tot això, a proposta conjunta del conseller de la Presidència i de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

4.1 La Comissió és presidida per la persona titular del Departament competent en matèria d’administració pública, i està integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans i organismes següents:

Secretaria del Govern, que n’exerceix la vicepresidència primera.

Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, que n’exerceix la vicepresidència segona.

Secretaries generals dels departaments de l’Administració de la Generalitat.

Gabinet Jurídic.

Secretaria de Comunicació del Govern.

Secretaria...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR