DECRETO 177/2015, de 4 de agosto, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDepartamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de LeyDecreto

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i les seves modificacions, així com el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Atès que arran de la situació de restriccions pressupostàries i la reducció de la despesa no financera de la Generalitat de Catalunya, es mantenen els imports de les subvencions per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.

Per tot això, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Determinació de les subvencions

1.1 L’Administració de la Generalitat de Catalunya subvencionarà les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, d’acord amb les regles següents:

  1. 16.101,60 euros per escó obtingut.

  2. 0,61 euros per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.

  3. 0,17 euros per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per a les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

1.2 Cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors no pot superar en aquestes eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 euros el nombre d’habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures.

La quantitat subvencionada a què fa referència l’apartat 1.1. c ) no s’inclourà dins d’aquest límit. No obstant això, s’haurà de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció.

Article 2

Bestretes

2.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals pot concedir als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions bestretes de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals originades.

L’import d’aquesta bestreta no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació, coalició o agrupació en les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2012.

2.2 Els administradors electorals hauran de presentar les sol·licituds de bestreta davant de qualsevol junta electoral provincial, entre els dies...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR