DECRET de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisió d'una plaça.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisió d'una plaça.

Vist que ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies per prendre part en la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'Auxiliar Tècnic, grup D, vacant a la plantilla de laboral d'aquesta Corporació d'acord amb l'oferta pública d'ocupació (DOGC núm. 4817 de data 8.02.2007).

Atès el que disposen els articles 72.4 i 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, així com les bases reguladores de la convocatòria esmentada.

Per tant,

RESOLC:

PRIMER . APROVAR la llista provisional d'admesos i exclosos, que consta a l'anunci annex a aquesta resolució.

SEGON . PUBLICAR la present Resolució al tauler d'edictes d'aquesta Corporació i al DOGC, concedint als aspirants un termini de 10 dies hàbils, a comptar partir del dia següent al de la publicació en el diari oficial del present anunci, per presentar reclamacions, esmenar les deficiències o acompanyar els documents preceptius, advertint-los de què, en cas contrari, se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud.

TERCER . ACORDAR que la llista provisional s'elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si no s'hi presenta cap reclamació dintre de l'esmentat termini.

QUART . ESTABLIR de conformitat amb la base específica sisena, la següent composició de l'òrgan de selecció:

PRESIDÈNCIA:

Sr. Bartomeu Muñoz i Calvet, Alcalde President i, com a suplent, Sr. Joan Carles Mas i Bassa, tinent d'alcalde de l'Àrea de Recursos Interns, Promoció Econòmica i Comerç.

VOCALS:

Sra. Ana Agüera i Ponce, directora de Serveis de Recursos Humans, i, com a suplent, la Sra. Anna Alsina i Bosch, cap de l'Oficina d'Atenció a l'Empleat.

Sr Pascual Vela Lascuevas, director de Serveis d'Alcaldia, i, com a suplent, el Sr. Diego Castejón Chico de Guzmán, director del Serveis Jurídics, Contractació I Patrimoni.

Sr. Tomás Carrión Bernal, director de Serveis Educatius i Medi Ambient, i com a suplent, la Sra. Núria Rodríguez Masdeu, directora de Serveis Culturals i Ciutadans.

Sra. Joan Navarro Cañete, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i com a suplent, la Sra. Laura Peyroton Bravo.

Sr. Guillem Cubells Herrero, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i com a suplent, el Sr. Meritxell Herrera Guardiola.

Sr. Manuel Sánchez i López, com a representant de la Junta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR