DECRET de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisió d'una plaça.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisió d'una plaça.

Vist que ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies per prendre part en la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició restringit pel torn de promoció interna, una plaça de Tècnic Auxiliar, vacant a la plantilla de laborals d'aquesta Corporació d'acord amb l'oferta pública d'ocupació (DOGC núm. 4631 de data 12.04.2005).

Atès el que disposen els articles 72.4 i 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, així com les bases reguladores de la convocatòria esmentada.

Per tant,

RESOLC:

PRIMER . APROVAR la llista provisional d'admesos i exclosos, que consta a l'anunci annex a aquesta resolució.

SEGON . PUBLICAR la present Resolució al tauler d'edictes d'aquesta Corporació i al DOGC, concedint als aspirants un termini de 10 dies hàbils, a comptar partir del dia següent al de la publicació en el diari oficial del present anunci, per presentar reclamacions, esmenar les deficiències o acompanyar els documents preceptius, advertint-los de què, en cas contrari, se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud.

TERCER . ACORDAR que la llista provisional s'elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si no s'hi presenta cap reclamació dintre de l'esmentat termini.

QUART . ESTABLIR, la següent composició de l'òrgan de selecció:

PRESIDÈNCIA:

Sr. Bartomeu Muñoz i Calvet, Alcalde President i, com a suplent, Sr. Joan Carles Mas i Bassa, tinent d'alcalde de l'Àrea de Recursos Interns, Promoció Econòmica i Comerç.

VOCALS:

Sra. Ana Agüera i Ponce, directora de Serveis de Recursos Humans i d'Assumptes Generals, i, com a suplent, la Sra. Montse del Pino i Nieto, cap de l'Oficina d'Atenció a l'Empleat.

Sra. Roser Roca i Carrera, directora de serveis de Benestar i Solidaritat i, com a suplent la Sra. María Soledad Asiain i Echeverría, cap de serveis de Serveis Socials.

Sr. Pascual Vela i Lascuevas, director de serveis d'Alcaldia i, com a suplent el Sr. Diego Castejón i Chico de Guzmán, director dels serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni.

Sr. Joan Cerdà i Marina, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i com a suplent, la Sra. Cristina Bosacoma i Marquès.

Sr. Juli Arnalot i Oliva, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i com a suplent, la Sra. Natàlia Gorga i Cortacans.

Sr. Manuel Sánchez i López, com a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR