DECRET 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

DECRET

325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya va establir les competències del Departament de la Presidència.

El Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència va adaptar l'estructura departamental al nou marc competencial i va determinar les competències bàsiques de les unitats que conformen el Departament.

Seguint els criteris establerts en la normativa anterior, el Departament de la Presidència desplega en el present Decret la seva estructura orgànica i funcional amb l'objectiu de simplificar-la, atenent els criteris d'austeritat i d'eficiència que han de regir les polítiques públiques, també en la vessant organitzativa.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent, aquest text normatiu deroga el Decret 1/2011, de 4 de gener, i altres disposicions reguladores anteriors. Així mateix defineix les funcions de la totalitat de les unitats que componen l'estructura departamental, a excepció de les que tenen la seva pròpia normativa reguladora, com són el Gabinet Jurídic de la Generalitat, les delegacions territorials del Govern i les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior. Aquest Decret afecta també parcialment l'estructura de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Organització general del Departament de la Presidència

1.1 El Departament de la Presidència s'estructura en les unitats directives següents:

 1. La Secretaria del Govern.

 2. La Secretaria General de la Presidència.

 3. El Gabinet Jurídic de la Generalitat.

 4. La Secretaria de Comunicació.

 5. La Secretaria d'Afers Exteriors.

 6. La Secretaria General de l'Esport.

 7. Les delegacions territorials del Govern.

 8. La Delegació del Govern a Madrid.

  1.2 Resten adscrits al Departament de la Presidència:

 9. L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria del Govern.

 10. El Patronat de la Muntanya de Montserrat, mitjançant la Secretaria General de la Presidència.-

 11. El Centre d'Estudis d'Opinió, mitjançant la Secretaria General de la Presidència.

 12. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, mitjançant la Secretaria General de la Presidència.

 13. El Centre d'Història Contemporània, mitjançant la Secretaria General de la Presidència.

 14. El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, mitjançant la Secretaria General de la Presidència.

 15. La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, mitjançant la Secretaria de Comunicació.

 16. El Consell Editorial, mitjançant la Secretaria de Comunicació.

 17. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors.

 18. L'Agència Catalana de l'Esport, mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

 19. El Consell Català de l'Esport, mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

 20. L'Institut Nacional d'Educació Física, mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

 21. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu, mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

  1.3 La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'adscriu al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General.

  1.4 El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es relaciona amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General.

  1.5 La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria del Govern.

Article 2

Oficina del President

2.1 A l'Oficina del President li corresponen les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats del/de la president/a.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.2 De l'Oficina del President en depenen:

 4. El Gabinet de Relacions Institucionals.

 5. El Gabinet de Relacions Externes i Protocol.

 6. El Gabinet de Premsa i Comunicació.

 7. La Secretaria del President.

  2.3 Al Gabinet de Relacions Institucionals li corresponen les funcions següents:

 8. Proporcionar l'assistència a la persona titular de l'Oficina del President en el seguiment i la preparació de la informació per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya en relació amb el Departament de la Presidència.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals en tots els assumptes que interessin al Departament de la Presidència.

 10. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.4 Al Gabinet de Relacions Externes i Protocol li corresponen les funcions següents:

 11. Organitzar i programar les relacions externes i els actes públics de la Presidència i del Govern de la Generalitat, en el vessant de relacions públiques i de protocol.

 12. Coordinar les funcions de protocol de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 13. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.5 Al Gabinet de Premsa i Comunicació li corresponen les funcions següents:

 14. Dirigir la política de comunicació del/de la president/a de la Generalitat.

 15. Donar suport i assessorar el/la president/a de la Generalitat en les seves relacions institucionals amb les empreses i entitats del sector de premsa i comunicació.

 16. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.6 A la Secretaria del President li corresponen les funcions següents:

 17. Assegurar l'assistència personal al/a la president/a de la Generalitat.

 18. Dirigir i coordinar el suport administratiu al/a la president/a de la Generalitat.

 19. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.7 Els titulars dels llocs previstos en aquest article són personal eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat.

Article 3

Secretaria del Govern

3.1 A la Secretaria del Govern li corresponen les funcions següents:

 1. Prestar assistència jurídica i suport tècnic al Govern, preparar les reunions, emetre les certificacions dels acords de les reunions del Govern i custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la seva execució.

 2. Impulsar i coordinar, sota la presidència de la persona titular de la Vicepresidència, el Consell Tècnic, preparar les reunions i emetre les certificacions dels acords adoptats al Consell Tècnic.

 3. Supervisar els requisits que han de complir les disposicions, fer-ne el seguiment i determinar les disposicions que han de ser objecte de tramitació conjunta entre diversos departaments.

 4. Efectuar les propostes que estimi adients sobre el desplegament normatiu derivat del programa legislatiu del Govern.

 5. Vetllar per la correcta publicació de les disposicions i actes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 6. Impulsar la política de millora de la regulació normativa i formular propostes sobre bon govern.

 7. Coordinar el Gabinet Jurídic de la Generalitat i fer el seguiment de les seves actuacions.

 8. Coordinar la Secretaria d'Afers Exteriors i fer el seguiment de les seves actuacions.

 9. Coordinar la Secretaria General de l'Esport i fer el seguiment de les seves actuacions.

 10. Coordinar les actuacions del Govern que es desenvolupin en altres territoris de llengua i cultura comunes, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments.

 11. Supervisar i coordinar les actuacions en matèria de contractació pública.

 12. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  3.2 De la Secretaria del Govern en depenen:

 13. La Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.

 14. La Direcció General de Coordinació Interdepartamental.

 15. L'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

 16. L'Oficina del Govern.

 17. El Gabinet de la Secretaria del Govern.

 18. La Casa de la Generalitat a Perpinyà.

  3.3 La persona titular de la Secretaria del Govern exerceix, per raó del càrrec, la presidència del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva

A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva li corresponen les funcions següents:

 1. Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva que el president o presidenta consideri prioritaris.

 2. Fer el seguiment i l'anàlisi de les polítiques i actuacions en els sectors que el president o presidenta consideri prioritaris.

 3. Emetre informes de seguiment i avaluació adreçats al president o presidenta.

 4. Participar en el disseny i l'execució dels programes d'actuació impulsats pel president o presidenta de la Generalitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR