DECRET 177/1989, de 3 de juliol, de reestructuració del Consell de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

Atesa l'experiència acumulada en l'exercici de les competències en matèria de turisme, les transformacions que s'han anat produint en el sector al llarg d'aquests darrers anys i l'aparició d'entitats representatives de les diverses activitats relacionades amb el sector, com també del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, aconsellen procedir a una restructuració del Consell de Turisme, que d'ara endavant es denominarà Consell Assessor de Turisme.

A proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es reestructura el Consell de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que d'ara endavant es denominarà Consell Assessor de Turisme, com a òrgan consultiu i assessor adscrit al Departament de Comerç, Consum i Turisme i dependent directament del Conseller.

Article 2

Seran funcions del Consell Assessor de Turisme de la Generalitat de Catalunya les següents:

  1. Actuar, a requeriment del Conseller, com a organisme d'informació, consulta i assessorament en matèria de turisme.

  2. Elaborar els informes i estudis que li siguin encomanats pel Conseller sobre matèries pròpies de l'actuació del Departament en l'àmbit del turisme.

  3. Prestar la col·laboració que sol·liciti el Conseller en la programació de la política del Departament en matèria de turisme.

  4. Elevar al Conseller les propostes que consideri oportunes per tal de contribuir a la millora del sector

Article 3

3.1 El Consell tindrà la composició següent:

  1. El President, que serà el Conseller de Comerç, Consum i Turisme, qui podrà delegar la presidència, i a qui podran acompanyar el Secretari General del Departament i el Director General de Turisme.

  2. Dos vice-presidents, nomenats pel Conseller d'entre personalitats representatives del món del turisme.

  3. Sis vocals en representació del Departament de Comerç, Consum i Turisme, dels quals quatre seran els coordinadors dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

  4. Els vocals següents, nomenats pel Conseller atenent a la representació que s'esmenta: Un vocal en representació de cadascun dels sectors d'activitats empresarials de turisme i de transports de viatgers, proposats per les diferents organitzacions empresarials dels sectors esmentats. Un representant de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya, proposats pel Consell de Cambres. Dos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR