DECRET 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sòcio-sanitaria.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

En els darrers temps s'ha fet palès un increment progressiu del nombre de persones grans i de persones que pateixen malalties cròniques i inguaribles, tant a Catalunya com a la resta de països de característiques similars, i també el creixement de la proporció que aquests grups representen sobre la població en general.

Ens trobem, doncs, amb un augment dels possibles destinataris de l'atenció sòcio-sanitaria, entenent aquesta com el marc on es presten actuacions pròpies de l'assistència sanitària i els serveis socials de manera integrada.

Tot i que encara no s'ha procedit mitjançant una llei a la universalització de les prestacions socials adreçades als col·lectius esmentats, els increments apuntats i el fet que moltes vegades vagin íntimament lligats els aspectes sanitaris i socials obliguen els poders públics a adoptar uns mecanismes de planificació que permetin donar, partint de les necessitats de la població, però atenent alhora els recursos disponibles, una resposta adequada a la demanda que hi ha en el camp sòcio-sanitari.

Així, el present Decret preveu la coordinació de la planificació sanitària i social i fixa els criteris que han de regir la promoció i el finançament dels recursos sòcio-sanitaris de cobertura pública, ja siguin de titularitat pública o privada.

D'altra banda, convé significar que, si bé en un principi era el Departament de Sanitat i Seguretat Social, per mitjà dels òrgans directius i les entitats gestores corresponents, l'organisme competent en aquesta matèria, la creació del Departament de Benestar Social, mitjançant el Decret 141/1988, de 4 de juliol, i el fet que aquest assumís les funcions que en relació amb l'assistència i els serveis socials tenia atribuïdes el primer, comporten que les actuacions sòcio-sanitaries les exerceixin, a partir d'aquell moment, ambdues instàncies, segons les respectives esferes de competències que fixen els decrets 140/1989 i 141/1989, de 30 de maig.

En aquest sentit, s'han volgut enumerar també els àmbits on cal que l'actuació dels dos departaments implicats es dugui a terme de forma conjunta i coordinada.

Per tot això, vist el que disposen la Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'administració institucional de la sanitat i de l'assistència i els serveis socials de Catalunya, i la Llei 26/1985, de 27 de setembre, de serveis socials de Catalunya;

A l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta dels consellers de Sanitat i Seguretat Social i de Benestar Social, amb l'informe previ del Consell General de Serveis Socials, i la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Capítol 1 De la promoció de centres, serveis i establiments sòcio-sanitaris

Article 1

Del sistema d'atenció sòcio-sanitària El Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Departament de Benestar Social, per mitjà dels seus òrgans competents i de les entitats gestores de la Seguretat Social, Institut Català de la Salut (ICS) i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), en l'àmbit de les seves competències respectives que fixen els decrets 140/1989 i 141/1989, de 30 de maig, promouran l'establiment d'un sistema d'atenció sòcio-sanitaria, que quedarà configurat per les actuacions següents:

  1. Implantació de recursos d'atenció sòcio-sanitaria, que estaran integrats pels centres, els serveis i els establiments propis de la Generalitat, els que depenguin de l'ICS i de l'ICASS i tots els que, sota la titularitat d'altres entitats públiques o privades, siguin objecte de concert a aquests efectes.

  2. Suport i foment, mitjançant l'atorgament de les subvencions corresponents, als centres, serveis i establiments que duguin a terme activitats sòcio-sanitaries.

  3. Coordinació dels centres, serveis i establiments esmentats a l'epígraf a) d'aquest article amb els recursos sanitaris i socials disponibles, incidint en els aspectes tècnics, financers, d'educació i d'integració a la comunitat en què es troben implicats. Capítol 2 De la planificació i coordinació de l'atenció sòcio-sanitària

Article 2

Planificació Els departaments de Sanitat i Seguretat Social i de Benestar Social hauran de preveure en la planificació de les seves actuacions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries respectives, els recursos necessaris per a l'atenció sòcio-sanitària adequada dels col·lectius de població següents:

  1. Persones més grans de 60 anys amb una malaltia crònica.

  2. Persones amb malalties cròniques evolutives que generin gran dependència i amb un deteriorament mitjà o sever.

  3. Persones amb malalties terminals.

  4. Persones amb malalties psíquiques cròniques.

  5. Persones amb drogodependència.

  6. Persones que, havent superat la malaltia en la seva fase aguda o amb un grau moderat de dependència, necessiten cures o teràpia de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR