DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. El present Decret regula en l'àmbit de Catalunya els mecanismes d'actuació que permeten adequar l'activitat empresarial i/o industrial, pel que fa a la gestió dels residus, als objectius i programes fixats als articles 2 i 6 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, dins del marc legal de la Llei esmentada, i del Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, de refosa dels texts legals vigents en matèria de residus industrials; la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus, i la normativa comunitària. El Decret 142/1984, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials, i l'Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre el contingut dels models de documents i procediments a utilitzar per a diverses tramitacions de la Llei 6/1983, han estat unes eines cabdals per a la normalització dels diferents aspectes que afecten la gestió dels residus que s'ha anat assolint tant per als productors i als posseïdors, com per als transportistes i per als gestors de residus industrials. En aquest sentit, s'hi han regulat diversos instruments d'intervenció administrativa d'entre els quals cal fer esment dels registres relatius als residus industrials, els procediments d'autorització de transportistes de residus i d'activitats de gestió de residus i les disposicions relatives al control de residus, els quals han fet possible una gestió cada cop més correcta dels residus i un control administratiu eficaç sobre les activitats de gestió. L'aprovació de noves disposicions sobre residus en general o sobre residus especials en particular ha determinat el desplaçament de les anteriors normatives i, en alguns casos, la seva inviabilitat per adequar-se als canvis normatius conformats per algunes d'aquelles normes, com són el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, de refosa dels texts legals vigents en matèria de residus industrials; la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; el Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya; el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; el Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera, o el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de Catalunya, entre d'altres. Tot aquest nou bloc normatiu fa necessària l'aprovació d'una norma reglamentària que actualitzi els diferents aspectes de la gestió dels residus, de conformitat amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que ha comportat un nou enfocament en la regulació de la gestió dels residus, que ha quedat ratificat en l'àmbit estatal en la nova llei bàsica en matèria de residus, la Llei 10/1998, de 21 d'abril, que, com la Llei 6/1993, estén el control de la gestió dels residus a tot tipus de residus, i amplia la normativa estatal anterior, que només establia disposicions per als residus perillosos. D'altra banda, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, estableix un nou marc normatiu, en relació amb la intervenció de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en el qual s'integra el present Decret amb la finalitat última d'assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt. D'acord amb el que s'ha assenyalat, el Decret sobre procediments de gestió de residus reglamenta el règim jurídic aplicable als productors de residus industrials i als transportistes de residus, estableix normes relatives al control de la gestió dels residus i a les obligacions dels gestors i, finalment, regula les operacions de trasllat de residus, amb la finalitat d'aconseguir que les activitats de gestió de residus siguin cada cop més respectuoses amb el medi ambient. Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Disposicions generals Article 1 Objecte L'objecte d'aquest Decret és regular el control de les activitats de producció i gestió de residus i vincular el grau de rigor en el seu control al risc ambiental que poden suposar segons els tipus de residus i cada tipus d'activitat. Article 2 Àmbit d'aplicació 2.1 Aquest Decret s'aplica a les activitats de producció, possessió, transport o gestió de substàncies o productes que tenen la consideració de residus, d'acord amb la normativa aplicable. 2.2 Les activitats relatives a la prestació del servei públic de gestió de residus municipals queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret. Article 3 Obligacions generals Les persones físiques o jurídiques que produeixen, posseeixen, transporten o gestionen residus han de facilitar a la Junta de Residus la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió necessàries per assegurar el compliment dels objectius fixats en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; en el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials i en la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus. Capítol 2 Productors de residus industrials Article 4 Registre de productors de residus industrials 4.1 Es crea el Registre de productors de residus industrials, que recull les dades d'identificació dels productors de residus industrials. 4.2 La inscripció en el Registre de productors de residus industrials es fa d'ofici amb l'atorgament de l'autorització o llicència ambiental, o a instància de l'Administració competent en el règim de comunicació en la resta de supòsits. 4.3 Els productors de residus industrials han de comunicar el cessament de l'activitat i qualsevol altra modificació de les dades inscrites en el Registre. Article 5 Obligacions del productor o del posseïdor de residus industrials 5.1 El productor o el posseïdor de residus industrials ha de gestionar els seus residus de conformitat amb les determinacions del Catàleg de residus de Catalunya i d'acord amb la regulació d'aquest Decret. 5.2 El productor o el posseïdor de residus industrials han de portar el seu propi registre de residus en què consti l'origen dels residus, el codi segons el Catàleg de residus de Catalunya i la descripció i la gestió que es realitza amb cadascun d'ells. Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la declaració anual de residus industrials i inclou, com a mínim, la data de sortida, l'entitat receptora, els números de la documentació de control i el codi del transportista. Article 6 Declaració anual de residus industrials 6.1 La declaració anual de residus industrials és l'acreditació documental de les dades dels residus produïts per cada centre de producció en el període d'un any natural. 6.2 Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus, dins del primer trimestre de cada any, la declaració anual de residus industrials corresponent a l'any anterior en què consti la informació següent: a) Dades generals de l'empresa, incloses les dades del centre de producció, del responsable dels residus i del màxim responsable executiu del centre de producció. b) Dades de l'activitat del centre de producció: Els productes obtinguts. La descripció dels processos industrials seguits. La descripció de les primeres matèries i d'altres matèries auxiliars. c) Dades dels residus produïts: Classificació dels residus. Quantitat anual produïda. Gestió en origen i/o externa, que inclogui els subproductes comercialitzats. 6.3 Els productors de residus industrials poden sol·licitar l'expedició de certificacions sobre les dades corresponents a les seves declaracions anuals. Article 7 Publicitat i accés a les dades declarades 7.1 Les dades bàsiques assenyalades als articles 6.2.a) i 6.2.c) tenen caràcter públic, sens perjudici del que estableix la normativa sobre dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient. 7.2 Les dades especificades en l'article 6.2.b) tenen caràcter confidencial en els termes que estableix la normativa sobre dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient. 7.3 Les dades relatives a la generació de residus industrials a Catalunya poden ser publicades en els termes establerts a l'apartat anterior, de conformitat amb la normativa aplicable. Article 8 El responsable dels residus 8.1 El productor o posseïdor de residus industrials ha de designar un responsable dels residus. 8.2 El responsable dels residus té les funcions següents: Controlar el recorregut dels residus des del seu origen fins a la seva gestió. Vigilar el compliment de les disposicions aplicables a la gestió dels residus, controlant especialment el centre de producció, informant dels defectes observats i formulant propostes sobre les mesures a prendre per solucionar-los. Promoure en la seva empresa l'adopció de tecnologies netes i l'aplicació dels principis de minimització i valorització dels residus. Fer d'interlocutor amb la Junta de Residus i trametre-li la informació exigida en la normativa sobre residus. Realitzar les anotacions en el registre de residus de l'empresa. Garantir l'exactitud de les dades i de les anàlisis sobre els residus. 8.3 El productor o posseïdor de residus ha de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR