DECRET 272/2001, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorAgència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rango de LeyDecret

DECRET

272/2001, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

El Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, en el seu article 9 regula les zones d'interès artesanal, i estableix que es podran declarar com a tals les comarques o les àrees geogràfiques formades per un o més municipis limítrofes, que es distingeixin per un artesanat actiu i homogeni.

Atès que concorren noves circumstàncies, es fa necessari modificar el Decret esmentat, per tal d'ampliar el concepte de les zones que podran ser declarades d'interès artesanal.

La Comissió d'Artesania de Catalunya, regulada a l'article 10 del mateix Decret, està formada per diferents entitats i organismes representatius del sector artesanal. Entre els representants d'aquesta Comissió hi figuren representants de tres departaments de la Generalitat, i es fa actualment palesa la necessitat que també hi sigui representat el Departament d'Economia i Finances.

En conseqüència, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 9.1 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"Podran ser declarades zones d'interès artesanal aquelles àrees geogràfiques formades per un o més municipis limítrofs que es distingeixin per un artesanat actiu que desenvolupi un producte de naturalesa homogènia. Excepcionalment, també podran ser declarades zones d'interès artesanal, aquelles àrees dins d'un mateix municipi, on es doni una concentració de tallers artesans".

Article 2

Es modifica el punt 4 de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR