DECRETO LEY 27/2021, de 14 de diciembre, de incorporación de las directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, relativas a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, en el libro sexto del Código civil de Cataluña.

EmisorDepartament de la Presidència
Fecha de publicación16 Diciembre 2021
ELIeli/es-ct/dl/2021/12/14/27/dof
Fecha de disposición14 Diciembre 2021

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

I. Competència

D'acord amb l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Catalunya té competència exclusiva en matèria de dret civil, amb l'excepció de les matèries reservades en exclusiva a l'Estat i especificades a l'article 149.1.8.a de la Constitució espanyola. Aquesta competència exclusiva ha estat recentment reconeguda per la STC 132/2019, que es pronuncia sobre la constitucionalitat de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. En ús d'aquesta competència, i amb la doble finalitat d'adequar el dret civil català al dret europeu i continuar la tasca de posada al dia i modernització del dret català de contractes, inclosos els contractes de consum, el legislador català transposa en aquest decret llei sengles directives (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2019: la 2019/770, relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, i la 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns. La competència del legislador català per a efectuar la transposició de les directives a l'ordenament jurídic català no és discutida perquè la matèria de què tracten és de competència exclusiva.

II. Habilitació al Govern

Les directives europees preveuen que les normes nacionals resultants de la seva transposició s'han d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 als contractes conclosos a partir d'aquesta data i, en relació amb els continguts o serveis digitals –llevat d'alguna excepció, com ara la referida a la modificació prevista en l'article 621-70–, també als subministrats a partir d'aquesta data encara que s'haguessin contractat abans. Atesa la urgència de la transposició, l'instrument normatiu que millor permet la celeritat requerida per evitar l'incompliment del deure de transposició és el decret llei, que és el que s'adopta per establir el règim jurídic de la conformitat en el contracte de compravenda i el del lliurament i la conformitat en el contractes de subministrament de continguts i serveis digitals.

III. Estructura

La transposició de les directives en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya condiciona i delimita l'abast de les reformes. La transposició de la Directiva (UE) 2019/771 ha exigit reformar els preceptes de la secció primera del capítol I, a propòsit de la compravenda, sense alternar-ne les subseccions. Per contra, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de Catalunya ha semblat oportú i convenient la creació d'una nova secció quarta dins d'aquest mateix capítol en què regular el subministrament de continguts i serveis digitals. La referència genèrica i abstracta al subministrament esmentat, arran la diversitat de tipus contractuals que poden vehicular aquesta adquisició o servei, és una manera d'evitar reproduir les normes de transposició de la directiva per a cada modalitat de contracte, distint de la compravenda, que tingui per objecte qualsevol d'aquells elements digitals. Si aquesta nova secció quarta del capítol I no s'ha ubicat immediatament després de la regulació de la compravenda ha estat pel desig d'evitar enutjosos canvis de numeració en l'articulat d'una norma –l'esmentada Llei 3/2017, de 15 de febrer– l'aprovació de la qual és encara molt recent. Això cal entendre-ho sens perjudici, si escau, d'una futura harmonització.

IV. Contingut

La nova regulació gira entorn de les obligacions del venedor o subministrador de continguts i serveis digitals pel que fa a la conformitat al contracte, el lliurament o subministrament, els remeis de les parts contractuals i la modificació dels continguts o dels serveis digitals. L'àmbit subjectiu d'aplicació de les directives es limita als contractes de consum però, sens perjudici de determinades normes que sí que són específiques per als contractes conclosos amb consumidors. En aquesta línia, la secció primera del llibre sisè del Codi civil de Catalunya opta per generalitzar les seves regles a qualsevol contractant, amb el benentès que aquelles només tenen caràcter imperatiu quan hi intervé un consumidor. Es tracta, en realitat, d'una semi-imperativitat perquè sempre ha d'ésser possible el pacte en contrari en benefici seu.

La correcta integració de la Directiva (UE) 2019/771 en la regulació preexistent ha exigit fer modificacions de diferent abast. De vegades, ha calgut fer normes més precises com, per exemple, en relació amb els criteris de conformitat, els efectes de la notificació, els remeis dels contractants o el coneixement i el pacte d'exclusió d'algun dels requisits sobre la conformitat. Altres vegades, ha estat necessari introduir regles noves, en particular pel que fa a la suspensió del termini de responsabilitat del venedor o, a propòsit dels drets de propietat intel·lectual de tercers en la compravenda de consum, en la conformitat jurídica. Només excepcionalment s'ha suprimit completament alguna regla prèvia perquè era contrària a la directiva, com ara la que preveia la correcció del compliment a iniciativa del venedor de l'antic l'article 621-39. Addicionalment, s'ha redefinit l'objecte de la compravenda per a incloure expressament els béns immaterials que no són drets, com ara el software, i que tampoc no estan expressament esmentats en l'article 511-1 i 2 del llibre cinquè.

Contràriament, la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de Catalunya ha exigit incorporar una regulació de bell nou, sens perjudici d'incloure una remissió a les normes de la secció primera sempre que això sigui compatible amb la naturalesa del contracte. Convé assenyalar dues particularitats. Una és que la contraprestació a l'ús dels continguts o serveis digitals pot consistir a facilitar dades personals en els termes que imposa el Reglament (UE) 2016/679. No es preveu expressament, però tampoc no es descarta, que les dades siguin d'un altre tipus i, llavors, existirà contracte onerós sempre que es compleixin tots els requisits d'acord amb les normes generals relatives als elements i la formació del contracte aplicables a Catalunya. L'altra particularitat és que sempre que l'adquirent dels serveis o continguts digitals revoqui el consentiment al tractament de les dades que facilita, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el subministrador pot desistir de continuar prestant el servei.

a) Els terminis de garantia i responsabilitat

Per bé que ambdues directives són d'harmonització plena, el legislador europeu deixa marge al legislador nacional per a intervenir en els terminis de garantia i de responsabilitat. En la Directiva (UE) 2019/771, el venedor respon de la manca de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, tant si és en un o en diferents actes de subministrament, i que es manifesti en el termini de dos anys. És així fins i tot si es tracta de béns intel·ligents, és a dir, béns que incorporen elements digitals. Els estats poden mantenir o adoptar terminis que vagin més enllà d'aquests dos anys i ara a Catalunya aquest termini s'estableix en tres anys. La regulació europea protegeix molt el consumidor, en particular, en relació amb el lliurament de béns amb elements digitals amb subministrament continuat quan el contracte té una durada inferior als dos anys perquè, en aquest cas, el termini de garantia s'estén a dos anys o més, segons decideixin ampliar-lo els estats membres. En el dret català, en l'actualitat, aquest termini s'estén als tres anys, sense distingir si el contracte és de consum o no ho és. Si en aquest tipus de béns els continguts digitals són de subministrament continuat al llarg de més de tres anys, el venedor respon per qualsevol defecte que es produeixi o manifesti al llarg de tot el període contractual.

En la compravenda de consum només s'admet el pacte de reducció del termini quan l'objecte és un bé de segona mà, però en cap cas el termini pot ser inferior a un any.

Pel que fa als contractes de continguts o serveis digitals que se subministren en un únic acte o en un seguit d'actes individuals, d'acord amb la Directiva (UE) 2019/770, s'adopta una regulació lleugerament diferent. La norma estableix que no hi ha termini de conformitat, però els estats membres sí que el poden imposar. En aquest cas, el termini no pot ésser inferior a dos anys a partir de cada acte de lliurament. Aquest termini de dos anys és també el que preveu ara el dret català. Si el subministrament d'elements digitals és continu, el termini de responsabilitat coincideix amb la durada del contracte.

b) La notificació de la manca de conformitat

La introducció o el manteniment en els drets nacionals d'un termini de notificació per denunciar la manca de conformitat, com a requisit perquè el consumidor pugui fer valer els seus drets, també té una regulació diferent en totes dues directives. La Directiva (UE) 2019/771 no imposa aquest deure, però la Directiva (UE) 2019/770 prohibeix expressament que l'exercici dels drets del consumidor depengui de la notificació al subministrador dels continguts o serveis digitals. Per tant, per coherència, el legislador català prescindeix d'aquest requisit. Això no obstant, atès que en la regulació del contracte de compravenda la notificació té la funció d'informar el venedor de la manca de conformitat, s'introdueix l'exigència que el comprador hagi d'indemnitzar els danys que li causi una notificació retardada, en els termes previstos per l'article 621-29.

c) Les presumpcions de manca de conformitat

La Directiva (UE) 2019/771 ofereix als estats membres la possibilitat d'ampliar la presumpció iuris tantum de preexistència de la manca de conformitat en el moment del lliurament. L'any previst en aquesta directiva per als contractes de consum obliga a modificar el termini de sis mesos actual que, com a regla general, el legislador català amplia ara a dos anys. Quant al subministrament de continguts i serveis digitals en actes individuals de lliurament, el termini d'un any previst en la Directiva (UE) 2019/770 és immodificable. Si el subministrament d'elements digitals (incorporats o no en béns) és continuat, la presumpció regeix durant tot el termini de responsabilitat del venedor o subministrador, això és, durant tot el temps en què l'objecte de la prestació roman en llur esfera d'influència. En els contractes de consum, les parts no poden excloure aquestes presumpcions ni els terminis previstos legalment per fer-les valer.

d) Terminis d'exercici dels remeis

Les dues directives distingeixen entre terminis de responsabilitat i terminis de prescripció dels remeis concrets a disposició del consumidor, però la regulació tant de la durada com de la determinació dels dies a quo del termini d'exercici dels remeis es deixa a la consideració dels estats membres. No s'ha considerat convenient introduir cap modificació respecte de la regulació precedent, de manera que el termini de prescripció continua essent de tres anys a comptar des de la manifestació de la manca de conformitat, termini que permet folgadament l'exercici dels drets reconeguts als consumidors, tal com exigeixen les dues directives objecte de transposició. A vegades, aquest termini és de caducitat.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

En ús de l'autorització que em confereix l'article 64 del Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Modificació dels articles 621-2, 621-3, 621-10, 621-20, 621-21, 621-23, 621-24, 621-25, 621-26, 621-27, 621-28, 621-29, 621-30, 621-37, 621-38, 621-39, 621-40, 621-41, 621-42, 621-43 i 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya.

1. Es modifica l'article 621-2 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-2. Compravenda de consum

1. La compravenda és de consum si el venedor actua en l'àmbit de la seva activitat empresarial o professional i el comprador, amb un propòsit principalment aliè a aquestes activitats.

2. En la compravenda de consum, les normes del present capítol són imperatives. En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que les modifiqui en perjudici del comprador.

2. Es modifica l'article 621-3 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-3. Objecte

1. El contracte de compravenda té per objecte els béns materials o immaterials, inclosos els futurs, els que hagin d'ésser produïts, manufacturats o fabricats, i els que incorporen o estiguin interconnectats a continguts o serveis digitals.

2. S'entén per:

a) Contingut digital: les dades produïdes i subministrades en format digital.

b) Servei digital: servei que permet al comprador crear, tractar, emmagatzemar o consultar dades en format digital, o que permet compartir dades en format digital carregades o creades pel mateix comprador o altres usuaris d'aquest servei, o interactuar de qualsevol altra manera amb aquestes dades.

c) Bé amb elements digitals: bé que incorpora continguts o serveis digitals, o està interconnectat amb ells de tal manera que si hi manquen no pot desenvolupar les seves funcions.

3. Quan l'objecte del contracte és un bé amb elements digitals, es presumeix que aquests elements estan compresos en el contracte de compravenda, amb independència que siguin subministrats pel venedor o per un tercer.

3. Es modifica l'article 621-10 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-10. Obligació de lliurament

1. El venedor compleix l'obligació de lliurament quan transmet al comprador la possessió del bé o el posa a la seva disposició. En cas d'un bé amb elements digitals, el lliurament es produeix en el moment en què els elements digitals són accessibles, si aquest moment és posterior a l'acte de lliurament del bé.

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no en preveu el transport, per a complir l'obligació de lliurament és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona acordada en el contracte o autoritzada pel comprador per a prendre'n possessió.

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix la seva obligació amb el lliurament del bé, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.

4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta per un portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix la seva obligació amb el lliurament al primer portador i amb la tramesa al comprador dels documents necessaris per a rebre el bé.

5. Si el contracte estableix que el venedor només ha de lliurar els documents representatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al comprador.

4. Es modifica l'article 621-20 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-20. Criteris per a determinar la conformitat

1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:

a) Ésser lliurat en la quantitat, ser del tipus i presentar la qualitat, les prestacions, la funcionalitat, la compatibilitat, la interoperabilitat i qualsevol altra característica prevista al contracte.

b) Ésser lliurat amb l'empaquetatge o envasament acordats.

c) Ésser subministrat amb els accessoris, les instruccions i altres documents estipulats en el contracte.

d) Ésser subministrat amb les actualitzacions pactades.

2. La conformitat exigeix, a més del compliment dels requisits establerts per l'apartat 1 i llevat que s'hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del cas algun d'aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:

a) Sigui apte per als fins als quals normalment es destinen béns del mateix tipus, tenint en compte les normes aplicables, específicament, les normes tècniques i els codis de conducta de la indústria del sector.

b) Es lliuri en la quantitat i presenti les qualitats i altres característiques, particularment quant a la durabilitat, funcionalitat, interoperabilitat, compatibilitat i seguretat, que presenten normalment béns del mateix tipus i que el comprador pot raonablement esperar, atesa la naturalesa del bé i les declaracions públiques fetes pel venedor o per tercers d'acord amb el que estableix l'article 621-25.

c) Presenti la qualitat i es correspongui amb la descripció de la mostra o model que el venedor hagi facilitat al comprador abans de la conclusió del contracte.

d) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, si escau, de manera adequada per a conservar i protegir el bé o donar-hi la destinació que correspongui i es lliuri amb els accessoris i documents que el comprador pot raonablement esperar rebre.

3. S'entén per:

a) Compatibilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcionar amb els aparells o programes amb què s'utilitzen normalment els continguts digitals del mateix tipus sense necessitat de convertir els continguts o serveis digitals.

b) Funcionalitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de realitzar les seves funcions tenint en compte la seva finalitat.

c) Interoperabilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcionar amb aparells o programes diferents d'aquells amb els que s'utilitzen normalment els continguts o serveis digitals del mateix tipus.

4. En la compravenda de consum no hi ha manca de conformitat, en relació amb els requisits que estableix l'apartat 2, quan el venedor ha informat específicament, abans de la conclusió del contracte, que una determinada característica del bé s'aparta d'aquells requisits i el comprador ha acceptat la divergència, de forma expressa i per separat, en el moment de la conclusió del contracte.

5. Si el bé no és apte per als fins específics manifestats pel comprador al venedor, hi ha manca de conformitat només si el venedor va acceptar la idoneïtat del bé per a aquells fins, abans o en el moment de la conclusió del contracte.

6. En el cas de béns amb elements digitals, el venedor ha de vetllar perquè es comuniquin i se subministrin al comprador les actualitzacions, incloses les relatives a la seguretat, que siguin necessàries per a mantenir els béns en conformitat, durant un dels dos períodes següents:

a) Si el contracte estableix un únic acte de subministrament de l'element digital, el període és el que el comprador pot raonablement esperar tenint en compte el tipus i la finalitat dels béns i els elements digitals i la naturalesa del contracte; o

b) Si el contracte preveu el subministrament continuat dels elements digitals durant un període, aquest és l'assenyalat per l'article 621-23.1, quan la durada del contracte és inferior a tres anys, o l'assenyalat per l'article 621-23.2 si és superior.

5. Es modifica l'article 621-21 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-21. Conformitat en la instal·lació

1. Qualsevol manca de conformitat derivada d'una instal·lació incorrecta es considera una manca de conformitat del bé si la instal·lació:

a) Formava part del contracte de compravenda i va ésser realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat; o

b) Va ésser realitzada pel comprador seguint les instruccions del venedor o del proveïdor dels elements digitals.

2. Si el comprador no instal·la en un termini raonable les actualitzacions proporcionades d'acord amb el que estableix l'article 621-20.6, el venedor no és responsable de cap manca de conformitat causada únicament per la manca d'actualització sempre que:

a) Hagués informat el comprador de la disponibilitat de l'actualització i de les conseqüències en cas de no instal·lar-la;

b) El fet que la manca d'instal·lació o la instal·lació incorrecta no obeeixi a les deficiències en les instruccions d'instal·lació facilitades al comprador.

6. Es modifica l'article 621-23 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-23. Exigència i terminis de la conformitat

1. El venedor respon de la manca de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé o de la seva completa instal·lació i es manifesti durant els tres anys següents. En el cas de l'article 621-21.1.b, aquest termini es computa a partir del moment en què raonablement es podria entendre feta la instal·lació.

2. En el cas de compravenda de béns amb elements digitals de subministrament continuat durant un període superior als tres anys, el venedor respon per la manca de conformitat que es manifesti durant tot el període.

3. El venedor respon de la manca de conformitat del bé reparat o substitut, durant l'any següent a la reparació o a la substitució, sempre que la causa de la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial. Correspon al venedor demostrar que no hi ha identitat de causa.

4. En el cas de compravenda de consum, els pactes de reducció del termini només són vàlids respecte de béns de segona mà i sempre que el termini sigui, com a mínim, d'un any a comptar des del lliurament del bé o de la seva completa instal·lació.

5. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del termini de responsabilitat del venedor des que el comprador posa el bé no conforme a la seva disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li lliura el substitut.

6. El termini de responsabilitat per la manca de conformitat no s'aplica a la manca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers.

7. Es modifica l'article 621-24 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-24. Presumpcions de manca de conformitat

1. Es presumeix que la manca de conformitat manifestada en els dos anys posteriors al lliurament o a la instal·lació ja existia en aquell moment, llevat que això sigui incompatible amb la naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat.

2. En la compravenda de béns amb elements digitals de subministrament continuat, la presumpció de manca de conformitat dels elements digitals s'estén a tot el període assenyalat per l'article 621-23.

3. En la compravenda de consum de béns de segona mà el termini de presumpció és sempre d'un any, encara que s'hagi pactat la reducció del termini de responsabilitat del venedor.

4. El termini de dos anys a què fa referència l'apartat 1 es computa, en el cas de l'article 621-21.1.b, a partir del moment en què raonablement es podria entendre feta la instal·lació.

8. Es modifica l'article 621-25 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-25. Manifestacions públiques prèvies a la conclusió del contracte

1. D'acord amb l'article 621-20.2.c, el venedor respon de la manca de conformitat derivada de les manifestacions públiques fetes per ell mateix o per un tercer que estigui legitimat per a actuar per compte seu, llevat dels casos en els quals:

a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la incorrecció.

b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el contracte de manera cognoscible per al comprador o destinatari de la manifestació corregida.

c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.

2. En la compravenda de consum, el venedor també respon per la manca de conformitat derivada de les manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització, incloent-hi la publicitat o etiquetatge del bé, llevat que en el moment de concloure el contracte no les conegués i no fos raonable esperar que les hagués de conèixer.

3. En la compravenda de consum no regeix el que regula l'apartat 1.a).

9. Es modifica l'article 621-26 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-26. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador

1. El venedor no respon de la manca de conformitat que el comprador conegui o que no podia raonablement ignorar en el moment de concloure el contracte, llevat dels casos d'ocultació dolosa, negligència greu o que hagi assumit la garantia de conformitat.

2. El que estableix l'apartat anterior s'entén sense perjudici del que estableix l'article 621-20.4 per a la compravenda de consum.

10. Es modifica l'article 621-27 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-27. Manca de conformitat imputable al comprador

El venedor no respon de la manca de conformitat que resulti d'haver seguit les instruccions del comprador o d'haver emprat materials facilitats per aquest, sempre que prèviament l'hagi advertir expressament dels perills i les conseqüències que se'n puguin derivar.

11. Es modifica l'article 621-28 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-28. Examen del bé venut

1. El comprador ha d'examinar el bé lliurat o posat a la seva disposició o fer-lo examinar en el termini pactat o en un termini tan breu com sigui possible i adequat a les circumstàncies.

2. Si segons el contracte el bé ha d'ésser transportat, l'examen del bé s'entén ajornat al moment en què aquest hagi arribat a la seva destinació, llevat de pacte en contra.

3. Si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destinació o el reexpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d'examinar-lo i en el moment de la conclusió del contracte el venedor coneixia o podia raonablement haver conegut aquesta circumstància, l'examen es pot ajornar al moment d'arribada del bé a la seva destinació.

4. Aquest article no s'aplica a la compravenda de consum.

12. Es modifica l'article 621-29 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-29. Notificació i coneixement de la manca de conformitat

1. El comprador ha de notificar i descriure al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca de conformitat del bé.

2. El comprador no perd el dret a invocar la manca de conformitat si no la notifica d'acord amb el que estableix l'apartat 1. Tanmateix, respon dels danys i perjudicis derivats del retard en la notificació.

3. El comprador no respon dels danys i perjudicis derivats del retard en la notificació de la manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor coneixia o no podia ignorar i que no va revelar al comprador, o si el venedor en va garantir expressament la conformitat.

13. Es modifica l'article 621-30 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-30. Drets o pretensions de tercers

1. Els béns han d'estar lliures de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers que no derivin del contracte de compravenda. Les restriccions resultants de l'existència de drets o pretensions de tercers sobre les quals no s'hagi contractat impliquen manca de conformitat i el comprador té dret als remeis corresponents.

2. El venedor no respon si el comprador coneixia o no podia raonablement desconèixer l'existència de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers en el moment de concloure el contracte, llevat dels casos d'ocultació dolosa, negligència greu o que hagi assumit la garantia de conformitat.

3. En la compravenda de consum, el venedor ha d'informar específicament, abans de la conclusió del contracte, de qualsevol restricció que impedeixi la utilització dels béns d'acord amb els requisits de conformitat, com a conseqüència de l'existència de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers, en particular dels drets de propietat intel·lectual, i el comprador les ha d'acceptar de forma expressa i per separat en el moment de la conclusió del contracte.

4. El venedor respon si els drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió del contracte.

14. Es modifica l'article 621-37 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-37. Remeis

1. El comprador i el venedor, en cas d'incompliment de les obligacions de l'altra part contractant, poden:

a) Exigir el compliment específic, d'acord amb el contracte, que, en el cas del comprador, inclou la reparació, la substitució del bé no conforme o qualsevol altra mesura de correcció de la manca de conformitat.

b) Suspendre el compliment de les respectives obligacions.

c) Resoldre el contracte.

d) Reduir el preu, en el cas del comprador.

e) Reclamar una indemnització per danys i perjudicis.

2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin incompatibles i, en tot cas, els poden acumular amb la indemnització per danys i perjudicis.

3. Si el venedor no pot lliurar el bé per causes imputables al comprador, s'aplica l'article 621-16.

4. El comprador o el venedor que ha provocat l'incompliment de l'altra part no pot recórrer a cap dels remeis que estableix aquest article, sens perjudici d'allò establert per l'article 621-27 en cas de manca de conformitat.

15. Es modifica l'article 621-38 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-38. Compliment específic

1. El compliment específic no faculta el venedor a reclamar cap cost addicional.

2. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot triar entre la reparació o la substitució del bé, llevat que el remei elegit sigui impossible o si els costos que se'n deriven són desproporcionats en comparació amb els que es deriven del remei alternatiu, ateses totes les circumstàncies i, en particular:

a) El valor que tindria el bé si hagués estat conforme al contracte;

b) La rellevància de la manca de conformitat;

c) Si és possible proporcionar el remei alternatiu sense inconvenients per al comprador.

3. El venedor ha de dur a terme la reparació o la substitució del bé en un termini raonable des que el comprador l'ha informat de la manca de conformitat i ha posat a disposició el bé, sense inconvenients significatius per al comprador, atesa la naturalesa del bé i la finalitat a què el destini.

4. El venedor ha d'assumir totes les despeses necessàries per a la posada en conformitat, incloses les de transport. Si el bé ha estat instal·lat de forma coherent amb la seva naturalesa i finalitat i, posteriorment, resulta no conforme, les despeses que se'n derivin són també a càrrec del venedor quan la reparació o substitució requereixen la seva retirada i la subsegüent instal·lació del bé substitut.

5. Si el venedor no posa els béns en conformitat d'acord amb el que estableix l'apartat 4, ho pot fer el comprador o un tercer a càrrec del venedor.

6. El comprador no està obligat a pagar cap import derivat de l'ús normal dels béns substituïts durant el període previ a la seva substitució.

7. El venedor es pot negar al compliment específic si és impossible, ha esdevingut il·lícit, o si els costos que se'n deriven, inclosos els de transport, són desproporcionats respecte al benefici que n'obtindria el comprador, segons les regles de les lletres a) i b) de l'apartat 2.

16. Es modifica l'article 621-39 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-39. Suspensió del compliment de les obligacions

1. El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcialment, el compliment de les obligacions respectives en els casos següents:

a) Si han de complir llur obligació al mateix temps o després que l'altra part hagi complert les seves, i aquesta no les compleix.

b) Si han de complir llur obligació abans que l'altra part, tenen motius raonables per a creure que l'altra part no complirà les seves obligacions i li notifiquen la suspensió.

2. El comprador sempre pot suspendre el pagament de tot o part del preu fins que el venedor no compleixi les obligacions derivades de la posada en conformitat del bé.

17. Es modifica l'article 621-40 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-40. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de conformitat

1. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot exigir la reducció del preu o la resolució del contracte, d'acord amb el que estableixen els articles següents, en qualsevol d'aquests supòsits:

a) Si el venedor no ha reparat o substituït el bé, s'ha negat a fer-ho o no ho ha fet d'acord amb el que estableix l'article 621-38.3 a) i b).

b) Si el venedor ha reparat o substituït el bé però persisteix la manca de conformitat.

c) La manca de conformitat és tan greu que justifica directament l'opció d'exigir la reducció del preu o la resolució del contracte.

2. Si la compravenda té per objecte diversos béns i només algun o alguns no són conformes al contracte, el comprador el pot resoldre parcialment. La resolució parcial afecta també els béns adquirits conjuntament amb el bé no conforme, si és raonable entendre que el comprador no els vol conservar sense aquell. El comprador només pot resoldre totalment el contracte si consta clarament que no hauria efectuat la compra sense el bé afectat per la manca de conformitat.

3. El comprador no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu. En la compravenda de consum correspon al venedor demostrar que la manca de conformitat és lleu.

18. Es modifica l'article 621-41 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-41. Reducció del preu i càlcul

1. La reducció del preu ha d'ésser proporcional a la diferència entre el valor del bé en el moment del seu lliurament i el que tindria si fos conforme al contracte.

2. Si el contracte té per objecte un bé amb elements digitals que s'han de subministrar de manera contínua i aquests elements no són conformes, la reducció del preu s'aplica al període de durada de la manca de conformitat.

3. En les compravendes de consum, si la reducció del preu requereix realitzar un reembossament, s'ha de fer en el termini i en les condicions que estableix l'article 621-42.6.

19. Es modifica l'article 621-42 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-42. Resolució del contracte

1. A més dels supòsits establerts per l'article 621-40.1, les parts poden resoldre el contracte si l'incompliment de l'altra part és essencial. S'entén que l'incompliment és essencial si priva substancialment l'altra part d'allò a què tenia dret segons el contracte.

2. El retard en el compliment que no sigui essencial permet resoldre el contracte si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional el que li hagi notificat l'altra part, que ha d'ésser adequat a les circumstàncies. El termini addicional es considera raonable si l'altra part no s'hi oposa sense dilació indeguda.

3. El contracte es pot resoldre anticipadament si l'altra part declara o evidencia de qualsevol altra manera l'incompliment essencial de les seves obligacions.

4. La facultat de resolució del contracte s'exerceix per mitjà d'una notificació a l'altra part, llevat que en el moment de notificar el termini addicional a què fa referència l'apartat 2 s'hagi establert que la resolució és automàtica al seu venciment.

5. La resolució del contracte comporta la restitució dels béns a càrrec de la part que l'ha incomplert. El venedor ha de reembossar el preu al comprador quan hagi rebut els béns o quan el comprador aporti una prova d'haver-los retornat.

6. En la compravenda de consum, el venedor ha de reembossar el preu sense demora injustificada i, en qualsevol cas, en un termini de catorze dies a comptar des del moment que estableix l'apartat anterior. El reembossament s'efectuarà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat pel comprador per al pagament del preu, llevat de voluntat contrària d'aquest i sempre que no comporti cap despesa. El venedor no pot imposar al comprador cap recàrrec derivat del reembossament.

20. Es modifica l'article 621-43 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i pretensions de tercers

El comprador, en el cas regulat per l'article 621-30, pot exercir els remeis que estableix aquesta subsecció.

21. Es modifica l'article 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Article 621-44. Terminis d'extinció dels remeis

1. Les pretensions i accions derivades dels remeis que aquesta subsecció estableix a favor del comprador i del venedor s'extingeixen en el termini de tres anys, llevat que la llei fixi un altre termini.

2. El còmput del termini que estableix l'apartat 1 s'inicia en el moment en què es poden exercir les accions o pretensions de la part de què es tracti.

3. En cas de manca de conformitat, el còmput del termini que estableix l'apartat 1 s'inicia en el moment en què el comprador coneix o pot conèixer la manca de conformitat.

4. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del termini d'extinció dels remeis des que el comprador posa el bé no conforme a la seva disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li lliura el substitut, o es constata que ambdues opcions esdevenen impossibles.

Article 2. S'incorpora una secció quarta al capítol I del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:

Secció quarta. Subministrament de continguts i serveis digitals

Article 621-67. Àmbit d'aplicació

1. Les normes d'aquesta secció s'apliquen als contractes onerosos en virtut dels quals una part s'obliga a subministrar continguts o serveis digitals i l'altra a pagar un preu en diners o a facilitar les seves dades per a finalitats diferents de les necessàries per a possibilitar el compliment de les obligacions del subministrador o perquè aquest compleixi els requisits legals exigibles.

2. En allò no regulat per aquesta secció, s'apliquen les normes de la secció primera d'aquest capítol, en la mesura que siguin compatibles amb la naturalesa del contracte.

3. En els contractes de consum, les normes de la present secció són imperatives. En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que les modifiqui en perjudici de l'adquirent.

Article 621-68. Objecte

1. S'entén per continguts i serveis digitals el que estableix l'article 621-3.2.

2. Les normes de la present secció també s'apliquen a tot suport material que serveixi exclusivament com a portador de continguts digitals, llevat del que estableixen els articles 621-69 i 621-77.1.

Article 621-69. Posada a disposició dels continguts o serveis digitals

1. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent els continguts o els serveis digitals.

2. L'obligació de posar a disposició es compleix quan:

a) El contingut digital o qualsevol mitjà per accedir-hi o descarregar-lo hagi estat posat a disposició o sigui accessible per a l'adquirent, o sigui accessible per a realitzar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit.

b) El servei digital sigui accessible per a l'adquirent o sigui accessible per a realitzar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit.

3. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent els continguts o els serveis digitals de manera immediata a la conclusió del contracte, llevat de pacte en contra.

Article 621-70. Modificació dels continguts o serveis digitals

1. Si el contracte estableix que el subministrament dels continguts o serveis digitals o el seu accés per part de l'adquirent s'ha de garantir durant un període de temps determinat, el subministrador pot modificar-los, malgrat no sigui necessari per mantenir-ne la conformitat, si es compleixen els requisits següents:

a) El contracte ha previst la possibilitat de realitzar aquesta modificació i expressa les causes justificades que la permeten.

b) La modificació es realitza sense costos addicionals per a l'adquirent.

c) L'adquirent ha estat informat de manera clara, comprensible i amb una antelació raonable sobre les característiques i el moment de la modificació, així com de la possibilitat de mantenir els continguts o els serveis digitals sense aquesta modificació i de la facultat de resoldre el contracte en el cas establert per l'apartat 2 d'aquest article.

2. L'adquirent pot resoldre el contracte, sense cap cost, si la modificació no li permet accedir o utilitzar els continguts o els serveis digitals, llevat que l'afectació sigui lleu. El termini per a resoldre el contracte és de trenta dies a partir de la recepció de la informació a què fa referència la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article, o a partir del moment en què el subministrador modifiqui els continguts o els serveis digitals, en cas que sigui posterior.

3. L'adquirent no pot resoldre el contracte si el subministrador li facilita el manteniment, sense costos addicionals, els continguts o els serveis digitals sense la modificació i aquests continuen essent conformes al contracte.

Article 621-71. Criteris per a determinar la conformitat

Els continguts i serveis digitals han de ser conformes al contracte d'acord amb els criteris establerts per l'article 621-20 i se subministren en la versió més recent disponible en el moment de la conclusió del contracte. Les parts poden pactar, fins i tot en els contractes de consum, que la versió subministrada no sigui la més recent.

Article 621-72. Integració incorrecta dels continguts o serveis digitals

1. Qualsevol manca de conformitat derivada de la integració incorrecta dels continguts o serveis digitals en l'entorn digital de l'adquirent s'ha de considerar una manca de conformitat dels continguts o serveis digitals si:

a) Van ser integrats pel subministrador o sota la seva responsabilitat en virtut del mateix contracte de subministrament;

b) Van ser integrats per l'adquirent i la integració incorrecta va ser causada per les instruccions deficients proporcionades pel subministrador.

Article 621-73. Termini de responsabilitat en el subministrament en acte únic o diversos actes individuals

1. Quan el subministrament es produeixi en un acte únic o en una sèrie d'actes individuals, el subministrador és responsable de qualsevol manca de conformitat dels continguts o serveis digitals que existeixi en el moment de la seva posada a disposició, llevat que la manca de conformitat sigui conseqüència de no haver facilitat les actualitzacions corresponents, cas en el qual és també responsable de la manca de conformitat que se'n derivi.

2. El subministrador respon de la manca de conformitat que es manifesti durant els dos anys següents a la posada a disposició o, en el cas de l'article 621-72, a la completa integració del bé.

3. En els contractes de consum, es presumeix que la manca de conformitat manifestada en l'any posterior a la posada a disposició ja existia en aquest moment.

Article 621-74. Termini de responsabilitat en el subministrament continuat durant un període

1. El subministrador és responsable de qualsevol manca de conformitat dels continguts o serveis digitals que es produeixi o es manifesti durant el període en què aquests s'han de subministrar.

2. En els contractes de consum es presumeix que el contingut o servei digital no es van prestar conformes al contracte si la manca de conformitat es manifesta durant el període del subministrament.

Article 621-75. Incompatibilitat amb l'entorn digital de l'adquirent

1. El subministrador no és responsable de la manca de conformitat si prova que l'entorn digital de l'adquirent no és compatible amb els requisits tècnics dels continguts o serveis digitals, si l'ha informat d'aquests requisits, de manera clara i comprensible, abans de la conclusió del contracte.

2. L'adquirent ha de cooperar amb el subministrador, de manera raonable i posant els mitjans tècnics disponibles menys intrusius per a ell, perquè aquell pugui determinar si la causa de la manca de conformitat dels continguts o serveis digitals és conseqüència de l'entorn digital de l'adquirent. Si aquest es nega a cooperar, la càrrega de la prova sobre l'existència de la manca de conformitat en el moment de la posada a disposició recau en l'adquirent.

Article 621-76. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de conformitat

1. L'adquirent pot exigir una reducció proporcionada del preu quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d'un preu, o la resolució del contracte, d'acord amb el que estableixen els articles següents, en qualsevol dels supòsits que estableix l'article 621-40.

2. L'adquirent no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d'un preu.

3. Quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d'un preu i durant un període de temps determinat, i aquests haguessin estat conformes durant un període anterior a la resolució del contracte, el subministrador ha de reembossar a l'adquirent només la part proporcional del preu pagat corresponent al període durant el qual els continguts o els serveis digitals no hagin estat conformes, així com la part del preu que l'adquirent hagi pagat per avançat de qualsevol període restant del contracte si aquest no s'hagués resolt.

4. Si la reducció del preu requereix realitzar un reembossament s'ha de fer en el termini i en les condicions que estableix l'article 621-77.3.

5. El subministrador no pot reclamar a l'adquirent el pagament de cap import per la utilització dels continguts o dels serveis digitals en el període previ a la resolució, durant el qual no hagin estat conformes

6. L'adquirent pot resoldre el contracte per qualsevol manca de conformitat quan els continguts o serveis digitals s'hagin subministrat a canvi de les dades facilitades en els termes establerts per l'article 621-67.

Article 621-77. Resolució del contracte

1. Si el subministrador no ha posat a disposició de l'adquirent els continguts o els serveis digitals, l'adquirent li ha de demanar que ho faci, llevat que el subministrador s'hi hagi negat o que el termini de compliment sigui essencial. En aquests casos, i també si no els subministra sense demora injustificada o en un període de temps addicional acordat expressament per les parts, l'adquirent pot resoldre el contracte.

2. En el cas de resolució del contracte per part de l'adquirent, el subministrador li ha de reembossar tots els imports pagats d'acord amb el contracte i ha de complir les obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679, en relació amb les dades personals de l'adquirent.

3. El subministrador ha de reembossar el preu sense demora injustificada i, en qualsevol cas, en un termini de catorze dies a comptar des del moment en què hagi estat informat per l'adquirent de la seva decisió de resoldre el contracte. El reembossament s'ha d'efectuar a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per l'adquirent per al pagament del preu, llevat de voluntat contrària d'aquest i sempre que no comporti cap despesa. El subministrador no pot imposar al comprador cap recàrrec derivat del reembossament.

4. El subministrador s'ha d'abstenir d'utilitzar qualsevol contingut diferent de les dades personals que l'adquirent li hagi facilitat o creat en ús dels continguts o serveis digitals subministrats, llevat que aquest contingut:

a) No tingui cap utilitat fora del context dels continguts o serveis digitals subministrats.

b) Estigui exclusivament relacionat amb l'activitat de l'adquirent durant l'ús dels continguts o serveis digitals subministrats.

c) Hagi estat agregat pel subministrador amb altres dades i no es pugui desagregar o només es pugui desagregar realitzant esforços desproporcionats.

d) O hagi estat generat conjuntament per l'adquirent i altres persones, i aquestes puguin continuar utilitzant-lo.

5. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent, amb la petició prèvia d'aquest i llevat dels supòsits de les lletres a), b) i c) de l'apartat 4, els continguts que no siguin dades personals que l'adquirent hagi facilitat o creat en ús dels continguts o serveis digitals subministrats. L'adquirent té dret a recuperar aquests continguts digitals sense haver de pagar cap import, en un termini raonable i en un format utilitzat habitualment i que es pugui llegir electrònicament.

6. Després de la resolució del contracte, l'adquirent s'ha d'abstenir d'utilitzar els continguts o els serveis digitals i de posar-los a disposició de tercers. El subministrador pot impedir qualsevol ús posterior dels continguts o serveis digitals per part de l'adquirent, en particular fent-los-hi inaccessibles o inhabilitant el seu compte d'usuari, sense perjudici del que estableix l'apartat 3.

7. Si els continguts digitals s'han subministrat en un suport material, l'adquirent, a sol·licitud i a càrrec del subministrador, en el termini de catorze dies des de la data en què va ser informat de la decisió de l'adquirent de resoldre el contracte, l'ha de retornar sense demora injustificada.

Article 621-78. Revocació del consentiment per part de l'adquirent dels continguts o serveis digitals

1. En cas que l'adquirent exerceixi el dret a revocar el consentiment o a oposar-se al tractament de les seves dades personals, en els termes del Reglament (UE) 2016/679, el subministrador que presta continguts o serveis digitals de manera continuada durant un període de temps, o en una sèrie d'actes individuals, pot desistir del contracte si aquest subministrament es troba pendent d'execució en tot o en part.

2. El subministrador no pot reclamar a l'adquirent cap indemnització pels danys i perjudicis que pugui causar-li l'exercici dels drets esmentats.

Disposicions transitòries

Primera

Contractes de compravenda conclosos a l ' empara de la regulació anterior

Els contractes conclosos abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es regeixen íntegrament per les normes vigents en el moment de la seva conclusió.

Segona

Subministrament de continguts i serveis digitals

Les normes del present Decret llei s'apliquen al subministrament de continguts i serveis digitals que es produeixin a partir de la data de la seva entrada en vigor. L'article 621-70 només és aplicable als contractes conclosos a partir d'aquesta mateixa data.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest decret llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2022.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest decret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 14 de desembre de 2021

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR