DECRET 80/2014, de 3 de juny, de modificació del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya regula al títol V les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya amb l’Estat, amb les altres comunitats autònomes, amb la Unió Europea i en l’àmbit de la seva acció exterior. En concret, el capítol II del títol esmentat preveu la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya, mentre que al capítol III es preveu que la Generalitat ha de participar en els organismes internacionals competents en matèries d'interès rellevant per a Catalunya, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural, en la forma que estableixi la normativa corresponent.

D’acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Presidència assumeix la competència en l’àmbit de les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. D’altra banda, mitjançant el Decret 118/2013, es va unificar l’execució de les polítiques d’actuació davant la Unió Europea i de l’acció exterior del Govern de la Generalitat sota un únic òrgan administratiu, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, de la qual depenen tant la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea com les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior.

A hores d’ara l’estructura de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea és determinada al Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència. Aquesta Secretaria s’estructura en la Direcció General d’Afers Exteriors, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior i la Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes.

Catalunya és i ha estat part d’Europa i els seus valors des de la seva concepció. Les decisions de la Unió Europea són essencials en moltes competències de la Generalitat. Que la posició de Catalunya sigui escoltada i tinguda en compte és essencial per als interessos de tota la societat catalana i el Govern hi vol posar l’èmfasi que requereix, fet que exigeix una unitat ben preparada per acompanyar cada departament de la Generalitat en l’aplicació del dret europeu i la implicació de la nostra voluntat en les seves decisions.

A més, una de les línies prioritàries de l’acció exterior del Govern en aquest mandat és potenciar les relacions i la participació de Catalunya als organismes internacionals, tal com preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Més enllà de la importància de vetllar pels interessos de Catalunya i d’incrementar la seva visibilitat com a actor global, el Govern està convençut que avui en dia no es pot avançar en la resolució dels grans reptes mundials sense una aposta ferma per un sistema multilateral inclusiu que asseguri la participació de tots els actors a tots els nivells.

Així, el Govern ha previst establir acords de col·laboració amb els organismes multilaterals, donant prioritat al sistema de les Nacions Unides, i en aquelles matèries que són d’interès i competència de Catalunya, en especial el desenvolupament econòmic, la innovació i la recerca, la salut, la cooperació per al desenvolupament, l’esport, l’educació i la cultura.

El Govern també té interès a situar Catalunya com a espai idoni per a l’establiment de seus d’organismes i programes internacionals i per a la celebració de reunions i conferències internacionals. En aquest marc és important remarcar la iniciativa del Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona que impulsa un pol d’innovació i coneixement multilateral en quatre grans àmbits: la sostenibilitat, l’educació, la cultura i la salut.

Tots aquests motius porten a crear una unitat administrativa, abans inexistent, que pugui prendre les decisions escaients i dedicar-hi els recursos necessaris per a la seva millor implementació.

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 44 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, que queda redactat de la manera següent:

Article 44

Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

44.1 A la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, amb rang de secretaria general en els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR