DECRET 30/1985, de 18 de gener, de creació de la Subdirecció General de la Funció Pública.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

Atès que pel Decret 82/1982, d'1 d'abril, es va estructurar la Direcció General de la Funció Pública i es van crear els diversos serveis que havien de dur a terme les funcions pròpies de la Direcció General;

Atesa l'experiència adquirida fins ara, i donada la transcendència que té per al futur la funció pública de la Generalitat en la bona marxa i l'eficàcia de l'Adminsitració, es fa necessària la creació d'un òrgan, de nivell orgànic intermedi entre el Director General i els Caps de Servei, a fi i efecte de coordinar-los i contribuir a l'exercici de les funcions que els són encomanades.

Vist el que estableix el Decret 14/1981, de 22 de gener, pel qual es crea el càrrec de Subdirector General;

Conseqüentment, a proposta del Conseller de Governació, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- Es crea la Subdirecció General de la

Funció Pública, dependent de la Direcció General de la Funció Pública del Departament de Governació.

Article segon

- Corresponen al Subdirector General de la

Funció Pública les següents funcions:

  1. Cooperar amb el Director General de la Funció Pública en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de funció i substituir-lo si fos necessari.

  2. Organitzar, coordinar, programar i impulsar les funcions dels Serveis de la Direcció General, d'acord amb les directrius establertes pel Director General.

  3. Qualssevol altres que li siguin encomanades pel Director General.

Disposicions finals

Primera.

- Es faculta el Conseller de Governació per dictar les disposicions oportunes per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del present Decret.

Segona.

- El present Decret entrarà en vigor...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR