Decret d'Estructuració del Departament de Justícia de Catalunya (Decret 74/2011, de 4 de gener)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto

Mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, la denominació d'altres, i s'ha reduït el nombre total dels existents.

Aquests canvis, a més, porten aparellat el propòsit d'estructurar el Departament de Justícia d'acord amb el seu àmbit de competències amb l'objecte de millorar-ne l'eficiència sense menyscapte de les singularitats d'alguns dels seus llocs d'alt comandament.

Per això, el Departament de Justícia resta estructurat, amb una reducció neta dels seus càrrecs, en la Secretaria General, la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, les condicions singulars de comandament de la qual seran objecte d'un tractament econòmic específic, la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

ARTICLE 1 Estructura del Departament

1.1 El Departament de Justícia, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General

 2. La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

 3. La Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos

 4. La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil

 5. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

  1.2 Resten adscrits al Departament de Justícia, mitjançant la Secretaria General, els organismes següents:

 6. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

 7. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

ARTICLE 2 Gabinet del/de la Conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

2.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència del/de la conseller/a, les següents:

 1. Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.

 2. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària.

 3. Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats per les altres institucions de la Generalitat i de l'Estat.

 4. Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.

 5. Coordinar les unitats que en depenen.

 6. Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

  2.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

 7. L'Oficina de la Secretaria del Conseller/a.

 8. L'Oficina de Comunicació.

 9. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a té les funcions següents:

 10. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al titular del Departament.

 11. Assistir el titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 12. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

  2.5 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 13. Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 14. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 15. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 16. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 17. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 18. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 19. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

  2.6 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 20. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 21. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 22. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR