DECRET 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball.

L'estructura del Departament de Treball i Indústria es va fixar en el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria, modificat pel Decret 221/2006, de 23 de maig.

Pel Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha establert que el Departament de Treball i Indústria passa a denominar-se Departament de Treball, i que correspon a aquest Departament l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits de les relacions laborals, l'ocupació, l'economia social, les cooperatives i l'autoempresa i la formació ocupacional i contínua.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Treball, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament de Treball

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Direcció General de Relacions Laborals.

 3. La Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Treball, en els termes que preveu aquest Decret i la normativa que els regula, els organismes següents:

 4. El Servei d'Ocupació de Catalunya.

 5. L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

  1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya resta adscrit al Departament de Treball en els termes que preveu la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

  1.4 Els organismes esmentats en l'apartat 2 d'aquest article establiran amb el Departament de Treball un contracte programa, on s'especificaran, entre d'altres, els criteris de la direcció estratègica que exercirà el Departament, així com l'avaluació i el control de gestió i de qualitat amb caràcter periòdic, del desenvolupament del conjunt d'actuacions d'aquests organismes.

  1.5 Els organismes esmentats en els apartats 2 i 3 d'aquest article es regulen per la normativa actualment vigent aplicable, sens perjudici de les previsions específiques d'aquest Decret.

  1.6 El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i altres entitats que es puguin crear per tal de gestionar de manera integrada o compartida els serveis ocupacionals són vinculades al Departament de Treball mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Article 2

Consell de Direcció

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari/ària general o de director/a general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport del/de la conseller/a és el Gabinet del/de la conseller/a.

3.2 Les unitats i els llocs de treball regulats en aquest capítol, estan reservats a personal subjecte al règim eventual d'acord amb el que estableixen el Decret 153/1987, de 4 de març, i l'Acord de Govern de 20 de gener de 2004, publicat en el DOGC núm. 4091, de 15 de març de 2004, pel qual es regulen determinats aspectes del règim de personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

Article 4

Gabinet del/de la conseller/a

4.1 El Gabinet del/de la conseller/a té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

  4.2 Del Gabinet del/de la conseller/a depenen:

 4. El/la cap de la Secretaria del/de la conseller/a.

 5. El/la cap de Protocol.

 6. El/la cap de Relacions Institucionals.

 7. El/la cap del Gabinet de Comunicació.

  4.3 Corresponen al/a la cap de la Secretaria del/de la conseller/a les funcions següents:

 8. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport del/de la conseller/a.

 9. Donar suport al/a la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 10. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  4.4 Corresponen al/a la cap de Protocol les funcions següents:

 11. Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i aquells en què aquest participa.

 12. Assessorar i donar suport en matèria de protocol a la persona titular del Departament.

 13. Mantenir les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol del Departament de la Presidència.

 14. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  4.5 Corresponen al/a la cap de Relacions Institucionals les funcions següents:

 15. Assessorar en matèria de relacions institucionals a la persona titular del Departament.

 16. Donar suport al/a la cap del Gabinet en les tasques que li encomani.

 17. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  4.6 El/la cap del Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

 18. El suport i l'assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de comunicació.

 19. La coordinació de les polítiques de comunicació internes i externes que duen a terme els ens i òrgans del Departament, així com el seguiment i el control de les activitats d'imatge visual.

 20. La coordinació de la relació entre el Departament i els mitjans de comunicació i la supervisió i el seguiment informatiu de les activitats dels òrgans...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR