DECRET 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.

Fecha de Entrada en Vigor27 de Septiembre de 2014
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

La Generalitat de Catalunya, en tant que sistema institucional pel qual s’articula l’autogovern català, té atribuïda la competència exclusiva en matèria de consultes populars en els termes que estableix l’article 122 de l’Estatut d’autonomia. Aquesta capacitat connecta amb el dret subjectiu estatutari, alhora que mandat adreçat al legislador, dels ciutadans de Catalunya a participar en els afers públics segons preveu també l’article 29 de la mateixa norma estatutària.

En compliment i desenvolupament d’aquest marc jurídic, el Parlament ha aprovat per àmplia majoria la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. Aquesta norma, en el seu títol II, estableix que les autoritats competents de la Generalitat podran cridar els catalans, segons els requisits de la Llei relatius a les persones legitimades, perquè manifestin llur opinió mitjançant votació sobre una determinada actuació, decisió o política pública del seu àmbit competencial.

Entre els afers o matèries que poden ser consultats en una convocatòria a tot el territori de Catalunya, s’hi troben aquells, inclosos els d’especial rellevància col·lectiva per al país, respecte dels quals la Generalitat té la potestat d’exercir la iniciativa formal davant de les institucions de l’Estat, tal com li ho reconeixen els articles 87 i 166 de la Constitució i l’article 61 de l’Estatut.

A la Resolució 5/X, de 23 gener de 2013, el Parlament va expressar la voluntat política d’iniciar el procés per tal que els ciutadans de Catalunya poguessin exercir el dret a decidir el futur polític de Catalunya, atenent als principis de legitimitat democràtica, pluralisme i legalitat.

En coherència i com a conseqüència dels fets descrits, el present Decret, alhora que dóna compliment al mandat parlamentari i democràtic sorgit de les darreres eleccions catalanes, aprova la regulació necessària per fer efectiva la crida ciutadana i la subsegüent realització de la consulta, d’acord amb els requisits procedimentals que exigeix el capítol II de la Llei. En particular, s’apliquen els articles 10, 11 i 12 que prescriuen la facultat de convocatòria per part del president de la Generalitat i es fixa el contingut que ha de recollir la norma d’acord amb el conjunt dels requeriments que estableix la legislació sobre consultes populars no referendàries. D’aquesta manera, la normació es realitza amb ple respecte al principi de legalitat així com també als principis, previstos a l’article 2 de la Llei, de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.

D’acord amb els articles 4.2 a) i 10.1 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana,

DECRETO:

Article 1

Convocatòria

Es convoca la consulta sobre el futur polític de Catalunya que tindrà lloc el dia 9 de novembre de 2014.

Article 2

Objecte

L’objecte de la consulta és conèixer l’opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l’article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.

Article 3

Pregunta

En la consulta es formula una primera pregunta i una segona de successiva, en els termes següents:

 1. Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

  - Sí

  - No

  En cas afirmatiu:

 2. Vol que aquest Estat sigui independent?

  - Sí

  - No

  Únicament es pot respondre la pregunta de la lletra b) en el cas d’haver respost “Sí” a la pregunta de la lletra a).

  La consulta es formula en les llengües oficials a Catalunya.

Article 4

Persones que són cridades a participar

Són cridades a participar a la consulta sobre el futur polític de Catalunya les persones que siguin majors de setze anys el dia de la votació presencial:

 1. Que tinguin la condició política de catalans. Els catalans residents a l’estranger que hagin tingut com a darrer veïnatge administratiu el català i llurs descendents que mantinguin la condició política de català han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

 2. Que siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

 3. Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Els catalans residents a l’estranger i els nacionals d’altres estats esmentats a les lletres b) i c) han de manifestar llur voluntat de participar en la consulta, d’acord amb el que estableixen l’article 6.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i les regles específiques de la consulta.

Article 5

Modalitats i període de votació

 1. Les modalitats de votació són la votació presencial ordinària i la votació anticipada per dipòsit.

 2. La votació presencial es farà el dia 9 de novembre de 2014.

 3. La votació anticipada per dipòsit es durà a terme entre els dies 20 i 25 d’octubre de 2014, ambdós inclosos.

Article 6

Organitzacions interessades

D’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, les organitzacions socials o professionals interessades a formar part del procés de consulta poden presentar la seva sol·licitud davant la Comissió de Control fins al 13 d’octubre de 2014.

Article 7

Regles específiques de la consulta

Les regles específiques de la consulta s’inclouen com a annex I.

Article 8

Memòria econòmica

La memòria econòmica s’inclou com a annex II.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

ANNEX 1

Regles específiques de la Consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

Capítol I. Difusió institucional, campanya i debat públic

Article 1 Període de difusió institucional

El període de difusió institucional s’inicia amb la convocatòria de la consulta i finalitza una vegada celebrada, i es regeix pel que preveu la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional i, en allò que afecta la publicitat institucional per ràdio i televisió, per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional d'acord amb l'article 12.3 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Aquesta publicitat institucional serà emesa, obligatòriament i amb caràcter gratuït, pels mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat i dels prestadors del servei públic de comunicació audiovisual de competència de la Generalitat, dels ens locals i consorcis públics i de la resta dels ens públics que difonen una part dels continguts audiovisuals específicament dirigits al públic de Catalunya i suficients per assolir els objectius d'aquesta campanya.

Article 2 Campanya i debat públic
 1. La campanya s’inicia l’endemà de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les zero hores del dia 9 de novembre de 2014.

 2. En els locals de consulta no hi pot haver material de propaganda referent a l'objecte de la consulta. Així mateix, els membres de les meses i els representants de l'Administració no poden exhibir cap emblema d’organitzacions interessades ni relacionat amb algun dels posicionaments que són objecte de la consulta. Els representants de les organitzacions interessades únicament poden portar l’emblema de l’organització a la qual representen.

Article 3 Utilització d’espais públics per a la campanya i d’espais informatius als mitjans de comunicació
 1. El període d’utilització dels espais públics s’inicia el dia 2 de novembre i finalitza el dia 7 de novembre de 2014, ambdós inclosos.

 2. Els ajuntaments han de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions interessades puguin fer-hi actes de campanya i/o debat públic i els han de publicar en el tauler...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR