DECRET 105/2009, de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues.

Fecha de Entrada en Vigor11 de Julio de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

DECRET

105/2009, de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues.

En els darrers anys, tant per part de les administracions públiques com de diverses institucions i entitats amb projecció social s'ha fet un esforç important per implementar recursos, serveis i programes en l'àmbit de la prevenció, l'assistència, la reducció de danys, la reinserció, la formació i la recerca en els problemes relacionats amb els consums de drogues.

Així, en l'àmbit de la prevenció, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció General de Drogodependències, ha dut a terme projectes comunitaris i actuacions en el marc de les escoles i dels serveis de salut, i en l'àmbit del lleure i en espais d'oci nocturn. Aquestes intervencions preventives han justificat l'elaboració del Llibre blanc de la prevenció: consums de drogues i problemes associats, on es mostra, d'una banda, l'Estratègia Nacional de Prevenció, en la qual hi han participat més de 300 persones professionals i expertes, i que recull els objectius, els principis rectors i les línies estratègiques en prevenció proposades pel Departament de Salut, tenint en compte l'experiència dels i les professionals del sector, i de l'altra, els últims avenços en relació amb les pràctiques preventives basades en l'evidència. Aquest treball ha de constituir la base sobre la qual es fonamentaran els futurs plans de prevenció.

En l'àmbit de la reducció de danys s'han desplegat serveis d'accés a població d'alt risc i centres i programes de prevenció de morbiditat i mortalitat associada al consum de drogues. Pel que fa a la reinserció s'han creat centres de dia, s'han desenvolupat programes ocupacionals, prelaborals i d'accés al mercat laboral; i s'ha promogut la participació de les persones afectades i llurs famílies en la millora de les estratègies i programes.

Pel que fa al àmbit assistencial, el Pla de salut mental i addiccions destaca, entre els seus objectius, la promoció de l'organització funcional integrada de les xarxes i serveis de salut mental i addiccions. Aquesta integració defineix un nou model organitzatiu de treball. També s'ha facilitat la creació de nous recursos i serveis especialitzats (programa d'atenció a adolescents consumidors i consumidores, pla de cocaïna) i s'ha potenciat la coordinació entre les xarxes i serveis sanitaris i sociosanitaris d'atenció especialitzada en drogodependències (unitats de patologia dual, unitats de desintoxicació hospitalària, comunitats terapèutiques). Pel que fa al paper dels serveis d'atenció primària de salut, s'han potenciat les activitats de promoció de la salut, detecció precoç, intervenció breu i derivació.

En els àmbits de la formació i la recerca, s'han reforçat els vincles amb institucions formatives, societats científiques i organitzacions i entitats internacionals.

Per tal de millorar l'optimització de tots els recursos, serveis i programes, es fa necessari la creació d'un òrgan de composició interdepartamental pel que fa a la representació de l'Administració de la Generalitat i participat per entitats representatives del món local i de institucions i organitzacions no governamentals implicades, des de diverses vessants, en la problemàtica associada al consum de drogues, amb l'objectiu d'incrementar la coordinació de les accions promogudes pels dispositius governamentals i no governamentals existents per a la implementació i el seguiment de les actuacions preventives, de reducció de danys, assistencials i de reinserció, propiciar la cultura de l'avaluació entre els diferents sectors professionals com a estratègia...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR