DECRET 38/2012, de 10 d'abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb l’apartat 5 correspon al Parlament apreciar el compliment del requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica, que és una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

El Reial decret 1420/1990, de 26 d’octubre, va establir el títol universitari oficial de diplomat o diplomada en teràpia ocupacional, i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis conduents a la seva obtenció. L’objectiu que es persegueix amb l’establiment d’aquesta titulació és proporcionar una formació adequada en les bases teòriques i en les tècniques i actuacions que, a partir d’una activitat ocupacional, tendeixin a potenciar i suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular activitats físiques o psíquiques.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, configura en l’article 2.2.b la teràpia ocupacional com una professió sanitària titulada de nivell de diplomatura, la funció específica de la qual és, d’acord amb l’article 7.2.c, l’aplicació de tècniques i la realització d’activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d’aquestes funcions.

L’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya ha sol·licitat la creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

La incidència creixent i la força rellevant de l’activitat professional de la teràpia ocupacional en l’àmbit de la salut i, en general, en el món de la prevenció i de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR