Decret 9/2015, de 13 de març, de modificació del Decret 35/2011, de 8 d’abril, pel qual es crea el Centre Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil de les Illes Balears

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

El dret a la protecció de la salut està expressament reconegut en l’article 43 de la Constitució, que atribueix als poders públics l’organització i la tutela de la salut pública a través de les mesures que es considerin oportunes, tant en el vessant preventiu, com en el de prestació de l’assistència sanitària pròpiament dita. Aquest reconeixement es plasma en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que, amb caràcter bàsic, recull tots els conjunts d’accions i dispositius encaminats a la protecció de la salut i destaca el protagonisme i la suficiència de les comunitats autònomes en l’articulació d’una política pròpia en matèria sanitària.

En l’àmbit de les Illes Balears, d’una banda, mitjançant el Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, es varen traspassar les funcions i els serveis de l’Institut Nacional de la Salut; de l’altra, l’Estatut d’autonomia, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de planificació dels recursos sanitaris.

La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, configura el sistema sanitari públic de les Illes Balears com el conjunt de recursos, normes, mitjans organitzatius i accions orientats a satisfer el dret a la protecció de la salut. El Govern i l’Administració sanitària s’encarreguen del funcionament del sistema i tenen com a finalitat primordial la millora general de l’estat de la salut de la població, mitjançant la promoció de l’educació per a la salut, la prevenció, la planificació d’accions i la prestació d’una atenció integral i personalitzada.

En compliment d’aquestes previsions i després de crear una comissió tècnica, seguida d’una fase de proves així com una de pilotatge, el Consell de Govern, en la sessió de 8 d’abril de 2011, va aprovar el Decret 35/2011, de 8 d’abril, pel qual es crea el Centre Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil de les Illes Balears (CAPDI).

Atès l’augment de l’activitat que desenvolupa el Centre —tant de tipus assistencial com de coordinació, d’assessorament o de formació—, cal disposar dels recursos personals necessaris per dur a terme l’acompanyament adequat a les famílies i oferir els diferents recursos disponibles en la nostra comunitat. A més, el Centre ha vist també augmentada la seva tasca purament administrativa (actualitzar i gestionar el sistema informàtic del registre, gestionar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR