Decret 75/2015, de 31 de juliol, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears i del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l’organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes Balears

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) es va crear mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, amb l’objecte principal d’executar la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca relativa a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca, així com de desenvolupament rural i altres règims d’ajuts prevists per la normativa de la Unió Europea. Aquest Decret fou modificat pels decrets 7/2009, de 6 de febrer; 60/2010, de 23 d’abril; 93/2010, de 23 de juliol; 72/2011, d’1 de juliol; 78/2011, de 15 de juliol, i 3/2013, de 25 de gener.

El Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i a l’annex es preveu l’adscripció de determinades empreses públiques, entre les quals hi ha el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

La nova estructura del Govern i de la configuració dels òrgans directius competents en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, implica la necessitat de dur a terme modificacions en el Decret 64/2005, amb la finalitat que la gestió ordinària de l’entitat no es vegi afectada pels canvis produïts, així com per adaptar les designacions fetes a la nova distribució de competències i denominació d’òrgans directius.

D’altra banda, mitjançant el Decret 65/2007, de 25 de maig, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears es va constituir en organisme pagador de les ajudes derivades del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest Decret va ser modificat pels decrets 118/2008, de 31 d’octubre, i 93/2010, de 23 de juliol.

En l’article 10 del Decret 65/2007, de 25 de maig, amb la modificació posterior introduïda pels decrets 118/2008, de 31 d’octubre; 93/2010, de 23 de juliol, i 3/2013, de 25 de gener, es preveu que l’autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears sigui la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Conselleria de Presidència. Es considera, però...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR