DECRET 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.3.c), que correspon, a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi, incloent-hi l’ordenació curricular.

D’acord amb l’article 6 bis. 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Govern de l’Estat estableix els objectius, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació del currículum bàsic que requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

En el marc dels aspectes que garanteixen l’assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, en els termes previstos a l’article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

El Reial decret 596/2007, de 4 de maig, ha establert l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i el Reial decret 37/2010, de 15 de gener, ha establert els títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística i els títols de tècnic d’arts plàstiques i disseny en decoració ceràmica i en terrisseria, pertanyents a la família professional artística de la ceràmica artística i n’ha fixat els ensenyaments mínims.

Aquest marc normatiu l’ha desplegat el Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial, que estableix l’organització curricular, el règim d’avaluació, el règim d’accés i l’obtenció, efectes i convalidació dels títols.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

L’objecte d’aquest Decret és establir els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Establir els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria; i del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny de ceràmica artística, els quals permeten, respectivament, obtenir els títols de la família professional de ceràmica artística regulats pel Reial decret 37/2010, de 15 de gener, següents:

 1. Tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en decoració ceràmica.

 2. Tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en terrisseria.

 3. Tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística.

Article 2

Identificació dels títols

A l’annex l s’estableixen els títols de tècnic o tècnica en decoració ceràmica i en terrisseria, i a l’annex Il el títol de tècnic o tècnica superior en ceràmica artística.

El contingut de cadascun dels títols s’estructura en els apartats següents: elements d’identificació del títol, apartat 1; perfil professional, apartat 2; el context professional, apartat 3; i currículum, apartat 4.

Article 3

Currículum

 1. El currículum comprèn: els objectius generals; la relació dels mòduls i unitats formatives; la distribució horària de cada mòdul professional i de les corresponents unitats formatives; la classificació dels mòduls i la fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

 2. Els elements de descripció dels mòduls i unitats són el contingut, així com els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, que constitueixen també els elements de referència per a l’avaluació de cadascuna de les unitats formatives.

 3. Per al cicle de grau superior es preveuen també els crèdits i hores de lliure disposició.

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en els cicles formatius de grau mitjà de decoració ceràmica i de terrisseria

Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, en aquests cicles formatius s’han de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls. Als apartats 4.4 de l’annex l es determinen el resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i la relació de mòduls susceptibles d’incorporar la llengua anglesa.

Article 5

Hores de lliure disposició en el cicle formatiu de grau superior de ceràmica artística

El centre disposarà de 99 hores i 6 crèdits ECTS que ha d’utilitzar per completar el currículum dels mòduls de taller ceràmic i/o de materials i tecnologia: ceràmica i adequar-los a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

Article 6

Espais

 1. Els centres han de disposar de les instal·lacions i condicions materials previstes a l’article 40.1 del Reial decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual es regulen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics.

 2. Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 5 del Reial decret 37/2010, de 15 de gener, pel qual s’estableixen els títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística i els títols de tècnic d’arts plàstiques i disseny en decoració ceràmica i en terrisseria, pertanyents a la família professional artística de la ceràmica artística i se n’han fixat els ensenyaments mínims, els centres han de tenir un laboratori de química d’almenys 60 metres quadrats.

Article 7

Competència docent del professorat

 1. La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny per a la impartició dels mòduls corresponents als títols de la família de ceràmica artística ordenats en aquest decret es detalla a l’annex III.

 2. La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny per a la incorporació de la llengua anglesa en els cicles formatius de grau mitjà de la família professional de ceràmica artística es detalla a l’annex IV.

Article 8

Convalidacions i exempcions

 1. Els mòduls corresponents als ensenyaments mínims dels cicles formatius de la família professional de ceràmica artística es poden convalidar segons el que disposa l’annex V.

 2. Les convalidacions de mòduls formatius pertanyents als cicles formatius de grau mitjà amb matèries de batxillerat són les que estableix l’annex VI.

 3. Els mòduls formatius corresponents als ensenyaments mínims dels cicles formatius de la família professional de ceràmica artística regulats en el Reial decret 1458/1995, d’1 de setembre, i en el Reial decret 1459/1995, d’1 de setembre, es podran convalidar amb els cicles formatius regulats en aquest decret segons el que disposa l’annex VlI.

 4. Els mòduls dels cicles formatius de la família professional de ceràmica artística regulats en el Decret 333/1997, de 23 de desembre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en motlles i reproduccions ceràmics, en decoració ceràmica i en terrisseria de la família professional de ceràmica artística, i en el Decret 215/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística i en modelisme i matriceria ceràmica de la família professional de la ceràmica artística, es podran convalidar amb els cicles formatius regulats en aquest decret segons el que disposa l’annex VllI.

 5. El mòdul de formació i orientació laboral de qualsevol títol d’arts plàstiques i disseny es podrà convalidar sempre que s’hagi superat en un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny d’igual o superior nivell acadèmic al que es vol cursar.

 6. El procediment i els requisits per al reconeixement d’aquestes convalidacions són els que estableix la normativa vigent.

 7. L’exempció de mòduls per la seva correspondència amb la pràctica laboral, d’acord amb el que estableix l’article 24 del Reial decret 596/2007, de 4 de maig, es determina en l’annex lX.

 8. L’exempció total o parcial de la fase de formació en centres de treball de qualsevol títol d’arts plàstiques i disseny sempre que s’acrediti una experiència laboral d’un any, almenys, en un camp professional directament relacionat amb el cicle formatiu.

 9. El reconeixement de les exempcions s’aplicarà d’acord amb el procediment que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR