DECRET 65/2019, de 19 de març, pel qual es modifica el Decret 171/2013, de 28 de maig, d'adscripció de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rango de LeyDecret

Mitjançant el Decret 171/2013, de 28 de maig, es va adscriure l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb les funcions, els serveis, el personal, els béns mobles i els drets corresponents, llevat dels béns immobles, que van restar adscrits a l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

En vista de l'experiència adquirida, a proposta tant de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de la qual depenen les escoles agràries, entre elles la de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, com de la Direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, es considera més adient i eficient per a gestionar l'escola que els béns immobles també s'adscriguin al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 1 del Decret 171/2013, de 28 de maig, d'adscripció de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, el qual passa a tenir la redacció següent:

“S'adscriu al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR