DECRET 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rango de LeyDecret

Preàmbul

L'impost sobre les estades en establiments turístics, creat en la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i en vigor des de l'1 de novembre del 2012, ha estat objecte de modificació i, conseqüent derogació, per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

D'entre les modificacions efectuades, destaca la introducció de nous supòsits d'exempció i, en l'àmbit de la gestió de l'impost, la incorporació de figures com la de l'assistent tributari i la de l'agent col·laborador. La pròpia Llei remet a desplegament reglamentari la regulació de determinats requisits, formalitats i condicions.

Quant al marc competencial, aquest Decret es dicta a l'empara de l'habilitació reconeguda a l'article 203.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i en l'exercici de la potestat reglamentària que atorga al Govern l'article 68 del mateix Estatut

En aquest ordre de coses, es considera convenient modificar el període de liquidació de l'impost, ara trimestral, i fixar-lo en dos períodes semestrals, que corresponen amb les temporades d'hivern i d'estiu, pròpies del sector turístic: un període primer, que comprèn d'abril a setembre i, un de segon, d'octubre a març. Aquest canvi té com a conseqüència la modificació dels terminis de presentació i d'ingrés de l'autoliquidació, regulats actualment en els articles 9 i 10 del Reglament de l'impost aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre.

L'aprovació d'una disposició reglamentària comporta la realització obligatòria de determinats tràmits. Atès el contingut ampli del desplegament reglamentari de l'impost que suposen les modificacions introduïdes per la Llei esmentada, es preveu que l'aprovació del Reglament superi les dates d'autoliquidació establertes en la normativa vigent, per la qual cosa, cal modificar ara els períodes de liquidació i els terminis de presentació i ingrés de l'autoliquidació.

La identificació de la finalitat de la norma exposada anteriorment fa palesa la necessitat que s'aprovi, donant així compliment als principis de necessitat, eficàcia i proporcionalitat, concreció dels principis de bona regulació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR