DECRET 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
Rango de LeyDecret

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, se n'han creat de nous i s'ha modificat la denominació d'altres.

Aquests canvis comporten la necessitat d'estructurar el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, d'acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, sota la direcció del conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 3. La Secretaria de Transparència i Govern Obert.

  1.2 Resten adscrits al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents:

 4. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 5. El Memorial Democràtic, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

 6. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 7. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

 8. El Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

 9. El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC).

  1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència els organismes següents:

 10. L'Institut Europeu de la Mediterrània, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 11. L'Institut Català Internacional per la Pau, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

  1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i en fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de director general; per la persona titular del Gabinet del conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

Article 2

Gabinet del conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al conseller/a és el Gabinet del conseller/a.

2.2 El Gabinet té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

  2.3 Del Gabinet del conseller/a depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 10. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

 12. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 13. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 22. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 23. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 24. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.8 Els titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 De la Secretaria General en depenen:

 1. La Direcció de Serveis

 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

 3. El Gabinet Tècnic.

 4. La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

 5. l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat

3.3 S'adscriuen a la Secretaria General el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, fins ara adscrits al Departament de la Presidència, que tenen la naturalesa i funcions previstos al Decret 118/2013, de 26 de febrer, i la resta de la normativa aplicable.

Article 4

Direcció de Serveis

4.1 Correspon a la Direcció de Serveis administrar, dirigir el règim interior i gestionar els serveis generals del Departament, així com exercir les altres funcions que li delegui la persona titular de la Secretaria General del Departament.

4.2 La Direcció de Serveis s'estructura en els òrgans i l'àrea següents:

 1. La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

 2. la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

 3. L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 5

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

5.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior li corresponen les funcions següents:

 1. Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

 2. Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

 3. Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

 4. Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

 5. Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal.

 6. Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

 7. Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

 8. Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

 9. Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, com també el manteniment.

 10. Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos i fer-ne el seguiment.

 11. Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

 12. Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

 13. Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de sistemes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR