DECRET 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Justícia, sota la direcció de la persona titular del Departament, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

 3. La Direcció General de Serveis Penitenciaris.

 4. La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

 5. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General:

 6. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

 7. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

  1.3 S'adscriuen al Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica:

 8. El Memorial Democràtic.

 9. El Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME).

 10. El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

  1.4 S'adscriu al Departament de Justícia el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa en els termes que estableixen el Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

Article 2

Consell de Direcció

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció en formen part les persones titulars d'òrgans directius amb rang orgànic de secretaria general o de direcció general del Departament, els altres càrrecs que la persona titular del Departament determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura que estableixen el Decret 278/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

Article 4

Unitats directives

4.1 Les unitats directives enumerades a l'apartat 1 de l'article 1, excepte la Secretaria General, mantenen el rang orgànic, les funcions i l'estructura que estableixen el Decret 278/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

4.2 La Secretaria General assumeix, a més de les funcions que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i altres que pugui preveure la normativa vigent, la funció d'impulsar i coordinar les polítiques relatives a la memòria democràtica...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR