Decret 27/2019, de 12 d’abril, pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovada en compliment del que disposa l’article 41 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, disposa en l’article 6 que l’administració electoral està integrada per la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de les Illes Balears —que assumeix les funcions de la Junta Provincial—, les juntes de zona i les meses electorals. D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei, les funcions atribuïdes a les juntes electorals de zona corresponen, per a l’illa de Mallorca, a la Junta Electoral de Palma; per a l’illa de Menorca, a la de Maó, i per a les illes d’Eivissa i Formentera, a la d’Eivissa.

D’altra banda, les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa es regulen en la Llei7/2009, d’11 de desembre, electoral dels consells insulars. Les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions municipals, d’acord amb l’article 1 de la Llei 7/2009. Així mateix, l’article 5 de la Llei 7/2009 estableix que integren l’administració electoral les juntes previstes en la Llei orgànica del règim electoral general i la Llei electoral de les Illes Balears, i en el supòsit de les juntes de zona, corresponen per al Consell Insular de Mallorca, a la Junta Electoral de Palma; per al Consell Insular de Menorca, a la de Maó, i per al Consell Insular d’Eivissa, a la d’Eivissa.

En relació amb els mitjans personals i materials en el supòsit de la Junta Electoral Central, d’acord amb els articles 13.1 i 22.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), corresponen a les Corts Generals; en el supòsit de la Junta Electoral de les Illes Balears, d’acord amb l’article 9 de Llei8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponen al Parlament de les Illes Balears, i en els supòsits de les restants juntes electorals, les dietes i les gratificacions en relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears, d’acord amb l’article 22.2 de la LOREG, corresponen al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma.

D’altra part, el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, estableix, en l’article 6, les gratificacions i les indemnitzacions al personal que participi en els processos de les eleccions generals, municipals i al Parlament Europeu, eleccions que poden ser concurrents amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, correspon al Consell de Govern fixar les compensacions econòmiques als membres de les juntes electorals de zona i al personal al seu servei que intervenguin en el procés electoral al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa; als secretaris o secretàries dels ajuntaments, com a delegats o delegades de les juntes electorals de zona, i als jutges o jutgesses de primera instància o de pau que, d’acord amb l’article 101 de la LOREG, hi intervenguin.

Així mateix, és necessari determinar les compensacions econòmiques que puguin correspondre a les persones representants de l’Administració per a l’exercici de les funcions establertes en els articles 91.3 i 98.2 de la LOREG.

En tot cas, d’acord amb el principi de col·laboració en relació amb la gestió de processos electorals, les administracions General de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració de data 20 de desembre de 2013, vigent en l’actualitat, que estableix, entre d’altres, la possibilitat de compartir el personal representant de l’Administració en els processos electorals concurrents, el qual s’ha tingut en consideració en la redacció d’aquest Decret com una fórmula eficaç i d’estalvi per a ambdues administracions.

Finalment, el Decret regula la dieta dels membres de les meses electorals en el supòsit d’eleccions al Parlament de les Illes Balears, sense concurrència amb cap altra elecció, en el qual l’Administració de la Comunitat Autònoma hauria d’assumir aquestes despeses del procés electoral.

D’altra banda, d’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Decret es tramita conforme als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR