DECRET 256/2015, de 22 de desembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo, i se n'estableix el currículum.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyDecret

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.1, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència exclusiva sobre ensenyaments postobligatoris que no condueixin a l'obtenció d'un títol o d'una certificació acadèmica amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu, a l'article 53.4, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l'obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents.

Mitjançant el Decret 284/2011, d'1 de març, s'ha establert l'ordenació general de la formació professional inicial; l'article 9 desplega els títols propis i l'article 10 preveu l'establiment del currículum.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'ha regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

La creació d'aquest títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, fruit de la col·laboració entre l'Administració educativa i entitats del sector relacionades amb el manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo i la pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional.

La viabilitat de la creació d'aquest títol propi deriva de la inexistència d'un títol establert pel Govern de l'Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.

El títol creat per aquest decret s'ha de desenvolupar en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest decret s'ha tramitat segons el que disposa l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Es crea el títol de la Generalitat de tècnic en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo, i se n'estableix el currículum.

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

 1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret.

 2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

 3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a l'apartat 3 de l'annex.

 4. El camp professional del títol s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

Article 3

Currículum

 1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

 2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

 3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

  En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

 4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

  A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

 2. En el mòdul professional de síntesi també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

Article 7

Efectes professionals del títol

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Article 8

Efectes acadèmics del títol

Aquest títol no té efectes acadèmics, sens perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

Article 9

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals d'aquest títol s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

Article 10

Correspondències

 1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

 2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

  Disposicions addicionals

  Primera

  La consellera d'Ensenyament ha de promoure, davant les autoritats educatives, el reconeixement i la convalidació acadèmica del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo.

  Segona

  El Departament competent en matèria d'ensenyament pot implantar el currículum del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo en els centres que en depenguin.

  Per impartir aquest currículum, els centres privats autoritzats es regeixen pel procediment de comunicació i en el cas dels centres de titularitat municipal s'ha de preveure en el corresponent conveni de creació o en una addenda posterior.

  Així mateix, d'acord amb l'article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, tenen la consideració de centre educatiu, a l'efecte de la impartició del currículum, els centres públics de la Generalitat, la titularitat dels quals no s'exerceix per l'administració educativa, que sol·licitin impartir aquests ensenyaments i compleixin els requisits. A aquest efecte, el Departament els ha d'inscriure en el registre de centres que gestiona.

  Disposicions finals

  Primera

  La consellera d'Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

  Segona

  La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

  Barcelona, 22 de desembre de 2015

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Irene Rigau i Oliver

  Consellera d'Ensenyament

  Annex

 3. Identificació del títol

  1.1 Denominació: manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo

  1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

  1.3 Durada: 2.000 hores

  1.4 Família professional: transport i manteniment de vehicles

  1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 4. Perfil professional

  El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

  2.1 Competència general

  La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar el muntatge, el manteniment i la reparació dels vaixells esportius i d'esbarjo, de les seves instal·lacions i equips, així com de realitzar el servei tècnic de postventa de vaixells d'esbarjo, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

  2.2 Competències professionals, personals i socials

  Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

  1. Mantenir el motor i els sistemes de propulsió i govern de l'embarcació.

  2. Instal·lar i mantenir els sistemes de fluids, fred i climatització de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR