Decret 25/2019 d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions a entitat local menor

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en l’article 199.1, disposa que «el règim electoral dels òrgans de les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipi és el que estableixin les lleis de les comunitats autònomes que els institueixin o reconeguin, que, en tot cas, han de respectar el que disposa la Llei reguladora de les bases del règim local; si no, és el previst als números següents d’aquest article».

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 31.13, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució del règim local, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regula les entitats locals menors en els articles 51 a 55, on estableix com a òrgans de govern el president o presidenta i la junta veïnal de l’entitat menor. No obstant això, la Llei no estableix el sistema d’elecció d’aquests òrgans; en conseqüència, és d’aplicació en forma supletòria la regulació prevista en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

A les Illes Balears, únicament Palmanyola (al municipi de Bunyola, Mallorca) té la naturalesa d’entitat local menor.

Amb motiu de l’expiració dels mandats de les actuals corporacions locals, derivats de les eleccions del 24 de maig de 2015, és necessari procedir a la convocatòria electoral corresponent, que, en el cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es refereix a l’elecció de la Presidència de l’entitat local menor de Palmanyola, sent la data de celebració prevista per a les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019.

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, estableix en l’article 42.3 que els decrets de convocatòria d’eleccions locals s’expedeixen el dia cinquanta-cinquè abans del quart diumenge de maig de l’any que correspongui i es publiquen l’endemà en el butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent. I entren en vigor el mateix dia de la publicació.

En conseqüència, d’acord amb l’article 42.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 29 de març de 2019,

DECRET

Article 1

Convocatòria i data de celebració de les eleccions

Es convoquen eleccions a la Presidència de l’entitat local menor Palmanyola, situada al municipi de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR