DECRET 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Creació i canvi de denominació de departaments

1.1 Es crea el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

1.2 El Departament d'Economia i Coneixement passa a denominar-se Departament d'Economia i Hisenda.

1.3 El Departament de Governació i Relacions Institucionals passa a denominar-se Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

1.4 El Departament de Benestar Social i Família passa a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

1.5 El Departament d'Empresa i Ocupació passa a denominar-se Departament d'Empresa i Coneixement.

Article 2

Organització de l'Administració de la Generalitat

2.1 L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament d'Economia i Hisenda.

Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Departament d'Ensenyament.

Departament de Salut.

Departament d'Interior.

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Departament de Cultura.

Departament de Justícia.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Departament d'Empresa i Coneixement.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

2.2 En el cas que sigui designat un vicepresident o vicepresidenta del Govern, el departament del qual en sigui titular es denominarà “Departament de la Vicepresidència”, seguit de la denominació del departament corresponent.

2.3 D'acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, als efectes de precedències i protocol el vicepresident o vicepresidenta té una posició preeminent respecte als altres consellers, els quals segueixen l'ordre de prelació protocol·lari l'establert a l'apartat 1.

Article 3

Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments de la Generalitat els correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els següents àmbits:

3.1 Al Departament de la Presidència:

3.1.1 El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

3.1.2 Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.

3.1.3 La coordinació i seguiment del Consell Tècnic, sense perjudici de les atribucions conferides al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

3.1.4 El suport a la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes.

3.1.5 L'atenció ciutadana, la informació i difusió de l'activitat del president, del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació i gestió corporativa de la Generalitat.

3.1.6 La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.

3.1.7 La direcció de les polítiques esportives.

3.1.8 Les polítiques de dones.

3.1.9 L'impuls al desplegament de l'autogovern.

3.1.10 Les telecomunicacions i la societat de la informació

3.1.11 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), l'Institut d'Estudis Autonòmics i l'Institut Català de les Dones.

3.2 Al Departament d'Economia i Hisenda:

3.2.1 La política econòmica.

3.2.2 Les entitats de crèdit.

3.2.3 El mercat de valors.

3.2.4 El deute públic i la tutela financera dels ens locals.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR