DECRET 163/2017, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyDecret

L'Observatori dels Drets de la Infància el regula el Decret 129/2006, de 9 de maig, com a òrgan col·legiat assessor i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d'entitats públiques i privades, d'experts en l'àmbit de la infància i l'adolescència que treballen en aquest camp, i d'experts interdisciplinaris en la matèria.

Aquest Decret el va modificar per primera vegada el Decret 234/2008, de 2 de desembre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància. Aquesta modificació va consistir, d'una banda, en l'ampliació del nombre de vocalies de la Comissió Permanent i del Ple de l'Observatori, i de l'altra, en l'adequació de l'estructura i de les denominacions a l'organització dels departaments de la Generalitat i a l'estructura del departament competent en matèria d'infància i adolescència en aquell moment.

D'acord amb l'article 15.2.m) del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, l'Observatori dels Drets de la Infància és una comissió sectorial del Consell General de Serveis Socials que tracta de manera especialitzada la planificació, la programació i l'ordenació de les polítiques en matèria d'infància i adolescència.

Des de la seva creació ara fa nou anys, l'Observatori s'ha reunit amb regularitat per acomplir les funcions que té assignades, i ha participat activament en la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i els adolescents a Catalunya.

Després de tots aquests anys de funcionament, i com a conseqüència de l'experiència adquirida, es fa necessària una adaptació de certs articles del Decret esmentat per tal d'adequar-ne el contingut a la realitat i a les necessitats actuals de l'Observatori.

Es constata la necessitat de donar cabuda a les entitats públiques dins de l'Observatori per augmentar-ne l'àmbit de representativitat.

També es valora ampliar la participació en els espais de gestió de l'Observatori del personal no adscrit a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, introduint la figura del coordinador o coordinadora de l'Observatori, que serà qui designi la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència, i que té com a funció principal garantir el suport tècnic a les tasques de l'Observatori, així com auxiliar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR