Decret 10/2016, de 19 de febrer, pel qual es nomenen membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

SecciónPrimera. Nomenaments, situacions i incidències
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, regula la composició del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. L’article 7.2 d’aquesta Llei estableix que aquest òrgan ha d’estar format per personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social designades per les entitats que s’hi esmenten. Així mateix, l’article 115 de la Llei23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, preveu que a l’Ajuntament de Palma li correspon, com a mínim, un representant al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 8 de la Llei 2/2003 esmentada disposa que els membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears a què es fa referència en l’article 7.2 s’han de nomenar per acord del Consell de Govern a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitats. Segons el mateix article 8, el nomenament s’ha de fer per mitjà d’un decret i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 96/2015, de 27 de novembre, es varen nomenar els membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears designats pel Govern de les Illes Balears, pel Parlament, pel Consell Insular de Mallorca, pel Consell Insular de Menorca, pel Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera, per les organitzacions sindicals que varen obtenir més representants a les darreres eleccions a les Illes Balears, per l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament, per l’associació empresarial més representativa de les Illes Balears, per les organitzacions més representatives de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i per l’Ajuntament de Palma.

L’Ajuntament de Palma va comunicar, en data 11 de febrer de 2016, que, segons l’acord pres per la Junta de Govern en la sessió ordinària de 19 de gener de 2016, s’ha decidit substituir la senyora Susanna Moll Kammerich (titular) i la senyora Joana Maria Adrover Moyano (suplent) per la senyora María Isabel González Carrasco (titular) i la senyora Joana Bardina i Pujol (suplent) com a representants d’aquesta entitat al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, atès que, d’acord amb l’article 7.4 de la Llei 2/2003, no es permet a batles i regidors de les Illes Balears ser membres del Consell Social de la Universitat de les Illes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR