RESOLUCIÓ EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

SecciónDiversos
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyResolució

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

D'acord amb el que estableix la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), per la qual es va obrir convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, les persones aspirants han dut a terme el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució EDU/2907/2008, de 26 de setembre (DOGC núm. 5228, de 3.10.2008).

Atès que la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, disposa a la base 11 que, en acabar la fase de pràctiques, el Departament d'Educació ha de publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que correspongui, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució EDU/2907/2008, de 26 de setembre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques de les que l'han efectuada durant el curs acadèmic 2008-2009.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb la proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007), les persones aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny (DOGC núm. 5153, de 16.6.2008), i que no van poder ser avaluades amb la seva promoció atès que durant el curs acadèmic 2007-2008 van prestar serveis inferiors a sis mesos.

.2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, les persones aspirants que figuren a l'annex 2, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny, que van ser declarades no aptes durant el curs acadèmic 2007-2008.

.3 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.4 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm. 4298, d'11.1.2005), de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

.5 Declarar aptes i aprovades en el procés selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyament secundari per la Resolució EDU/620/2009, de 4 de març (DOGC núm. 5338, de 13.3.2009), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

.6 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 5 d'aquesta Resolució no han estat avaluades del període de pràctiques pel fet de tenir concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2008-2009.

.7 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució, que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, establert a la base 1 de la Resolució EDU/2907/2008, de 26 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques, que no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2008-2009 per causes justificades i, en conseqüència, han de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2009-2010.

.8 Declarar no aptes a la fase de pràctiques les persones aspirants que es detallen a l'annex 7 d'aquesta Resolució, les quals, segons el que disposa la base 10.3 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, es poden incorporar amb les persones aspirants seleccionades de la promoció següent per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

.9 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 8 d'aquesta Resolució.

.10 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 9 han estat baixa per defunció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 d'octubre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

NIF

Cognoms i nom

Cos de mestres

Especialitat: audició i llenguatge

040445315E

Barragan Blasi, Eva

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

046599225Y

Arcos Valera, Yolanda

009734799A

Argüelles Tejerina, Maria Emma

036527984M

Gassó Pérez·Portabella, Mireia

038063678N

Geli Soler, Matilde

046348366P

Lapuerta López, Miriam

046058527S

Llansa Ribas, Gemma

033948692W

Magem Sastre, Gloria

038120153E

Minguillon Paris, Judit

052276842G

Oltra López, Virginia

046050890Z

Toledo Hernández, Silvia

Especialitat: educació infantil

077739589A

Capdevila Vilalta, Montserrat

046728363E

Domingo Albaladejo, Esther

040432718Y

Duran Carrera, M. Lourdes

040436264X

Fresno Sibecas, Lourdes del

043711837S

Garcia i Calabria, M. Teresa

033948243J

García García, Ana Maria

044998572S

Garcia Perez, M. del Pilar

077917828S

Ginabreda Ventura, Cristina

046649557Z

González Sodric, Marta

040558940G

Horta Berrero, Maria Carmen

036525246G

Jardí Giralt, Lourdes

016784233Y

Larred Romero, Maria Pau

052597167P

Molina Hernandez, Elena

034760518C

Moraño Soriano, Cristina

052624975D

Murillo Vegas, Sara

079281279A

Olivella Agramunt, Mireia

079290180A

Ollé Sadurní, Mercè

079304280G

Oller Pratsevall, Violant

040349902J

Soler Palomeras, Gemma

078002368F

Surroca Guignes, Sílvia

046606385J

Torrico Codony, Lourdes

Especialitat: educació primària, anglès

038145385T

Calvet Jordà, Bárbara

077739277J

Castella Pujols, Maria Glòria

046570825B

Comas Planas, Lidia

040349309H

Garcia Hebles, Guadalupe

033952136L

Gutiérrrez Rodríguez, Purificación

036522059Z

Iñigo Castelló, Ana Belen

040334790N

Llados Rodriguez, Maria Gloria

040340426J

Marti Frigole, Olga

036574769P

Pascual Andreu, Raquel

040345842R

Rabionet Arnau, Monica

045488808Y

Ruiz Hidalgo, Cristina

Especialitat: educació primària, educació física

045539752M

Ametller Gallart, Yolanda

077310310L

Caballero Barbosa, Dolors

039904726W

Martinez Ratia, Sonia

038152360Y

Nohales Becerra, Silvia

046707344W

Pedrosa Cebador, Rosa Maria

045478404K

Rodríguez Ruz, Isabel

039879228B

Serrano Grau, Aurora

Especialitat: educació primària, francès

038102890D

Espallargas Ballesteros, Lluisa

Especialitat: educació primària, música

046750942S

Castells Tort, Diana

079109143E

Leal Paya, Elena

077310506P

Lloret Sardà, Silvia

052621051H

Melero Rodríguez, Carmen

052160196Z

Sans Morera, Roser

Especialitat: educació primària

038455598N

Aliseda Moralo, Manuela

038455755P

Badenes Canals, Meritxell

046619734E

Cano Parramon, Carlos

040337462Q

Carreras Juarez, Susana

038807903A

Casanovas Sánchez, Maria Elena

039870291K

Casellas Carbo, Joan

079300535P

Crous Grande, M. Rosa

046627594Q

Elorriaga Miralles, Laura

040996985Z

Fadrique Amayuelas, Elisabeth

046780846L

Fernández Rivas, Gemma

046227714Z

Ferre Villuendas, Mònica Carmen

047156169M

Fuentes Zamora, Noelia

046711167F

Garcia Martin, Ana

038803730Q

Gibert Lucea, Marta

043432308M

González Bollo, Mercedes

038560716C

Gonzalez Rodriguez, Cristina

038113312N

Jorquera Mestres, Ariana

037383514G

Julia Pérez, Virginia

038086129S

López Font, Cristina

077311929M

Marso Codina, Laura

052154826A

Martin Zarzuelo, Maria Teresa

053080515B

Martínez Aparicio, Neus

047784408E

Martínez Díaz, Laura

047625395P

Massoni Badosa, Miriam

046787846G

Monje Sánchez, Silvia

046695722H

Oliveras Ribó, Olga

046794175P

Ordoñéz Fernandez,Alicia

046059992P

Orus Clua, Esther Ana

052159842M

Pérez Lara, Maria del Mar

043677117W

Reynaldos Roger, Gemma

078084608E

Serra Solans, Marta

038137068D

Torroella Olivé, Meritxell

077677106B

Valdés Lloch, Mireia

034763140C

Valledor Gavela, Mònica

077628427T

Vicente Mercader, Montserrat

052439538K

Vidal Roig, Maria Teresa

Cos de professors d'ensenyament secundari

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR