Declaració d'obra nova acabada

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Requisits
  • 3.2 Normes generals
   • 3.2.1 A).- Certificat del tècnic
   • 3.2.2 B).- Acreditar documentalment el compliment dels requisits imposats per la legislació reguladora de l'edificació
   • 3.2.3 C).- Disposar de les autoritzacions administratives
   • 3.2.4 D).- Disposar del certificat d'eficiència energètica
   • 3.2.5 E).- El llibre de l'edifici
  • 3.3 Altres temes
   • 3.3.1 Qui és el tècnic competent
   • 3.3.2 La necessària llicència
   • 3.3.3 Dos temes importants respecte a la llicència d'obres
   • 3.3.4 El termini de prescripció
   • 3.3.5 Estudi de les garanties de l'edificació
   • 3.3.6 Final d'obra parcial
   • 3.3.7 Supòsit de finca de diversos titulars
   • 3.3.8 Subdivisió habitatge
   • 3.3.9 Obra nova declarada per persona diferent del que la va construir
   • 3.3.10 Diferència entre el que indica la llicència I el certificat de l'arquitecte
   • 3.3.11 Superfície construïda o útil
   • 3.3.12 Superfície per planta
   • 3.3.13 Obra nova d'edifici antic i sense llicència
   • 3.3.14 Obra nova de diverses edificacions
   • 3.3.15 Obra única sobre dues finques
   • 3.3.16 Obra nova semblant a la inscrita en construcció
   • 3.3.17 Modificació d'una Obra
   • 3.3.18 Obra nova en sol rústic
   • 3.3.19 Normativa de costes
   • 3.3.20 Llicència obtinguda per silenci
   • 3.3.21 Supósit de comunitat de la finca
  • 3.4 No admissió de condició suspensiva d'obtenir una autorització
  • 3.5 Referenciació geogràfica Obra Nova
  • 3.6 Cadastre i representació gràfica
  • 3.7 Contaminació
  • 3.8 Nota fiscal
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Exemple) Els consorts, casats en règim supletori legal de separació de béns vigent a Catalunya, senyors * i * , majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA i EXPOSEN:

I.- Que són propietaris, per iguals parts indivises, de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *..., davant del Notari de *, Sr. *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

(És possible, cap segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ignorar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral.

És convenient indicar què és el que es farà constar en els índexs (referència cadastral acreditada, referència cadastral identificada i si és o no és coincident o si és dubtosa, etc.).

Pot veure's la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials.

II.- Declaren els compareixents que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents, han construït el següent:

Edificació, situada a *. Es compon de *.

Es valora l'obra que es declara en * euros.

Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISITS LEGALS:

-. PROJECTE: L'edifici s'ha construït d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de * el dia *, número *.

-. LLICÈNCIA D'OBRES.- Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo una fotocòpia que testimonio. Em lliuren un certificat expedit per l'esmentat arquitecte Sr. *, signatura que legitimo per ser-me coneguda (o per altres mitjans) , que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu.

ASSEGURANÇA DECENNAL

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar abans del dia 5 de maig de 2000, tal com resulta de la data que consta a la llicència exhibida i de la qual incorporo una fotocòpia que testimonio. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior.- Justificació de l'assegurança

Manifesten els compareixents que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge; d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, m'acrediten la constitució de l'assegurança a què fa referència l'apartat 1, c) de la Llei mitjançant l'exhibició de la corresponent pòlissa i certificat d'entrada en vigència amb signatura legitimada del certificador. De tot això deixo unida fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

OPCIÓ C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR