DECRET 264/1998, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de caracterització.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

264/1998, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de caracterització.

El Reial decret 631/1995, de 21 d'abril, ha establert el títol de tècnic en caracterització i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu, alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en caracterització, regulat pel Reial decret 631/1995, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex.

2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic en caracterització s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex.

Article 5

Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex.

Article 6

Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l'annex.

Disposicions addicionals

--1 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat.

--2 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 6 d'octubre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d'Ensenyament

Annex

--1 Identificació del títol

1.1 Denominació: caracterització.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores.

1.3.1 Formació en centre educatiu: 1.700 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13).

1.3.2 Formació en centres de treball: 300 hores (crèdit 12).

--2 Perfil professional

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic transformar l'aspecte físic d'un subjecte en un personatge prèviament definit, fabricar els elements tècnics necessaris per al procés i garantir-ne l'execució en condicions de seguretat i higiene òptimes. Administrar, gestionar i comercialitzar una empresa dedicada a la caracterització.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar aquest professional són:

a) Definir el procés de caracterització en funció del personatge que s'ha de realitzar:

 1. Idear/concebre la caracterització i determinar les característiques físiques precises o desitjables en el subjecte per tal de satisfer els requeriments del personatge definit.

 2. Definir el procés i determinar les operacions tècniques que han de ser realitzades a partir del disseny de la caracterització.

 3. Organitzar i distribuir les feines i les funcions entre els membres de l'equip al seu càrrec, i transmetre la informació tècnica necessària per executar el procés de caracterització.

 4. Supervisar i controlar el treball dels col·laboradors, i avaluar els resultats parcials i finals del procés.

 5. Assessorar/informar el subjecte sobre els aspectes relacionats amb l'automaquillatge de caracterització, en funció del resultat pretès.

 6. Crear, mantenir i intensificar relacions de treball en l'àmbit de la caracterització, resoldre els conflictes interpersonals que es presenten i participar en la posada en pràctica de procediments de reclamació i disciplinaris.

  b) Fabricar elements tècnics de caracterització mitjançant l'aplicació de tècniques de modelat:

 7. Preparar els productes i els estris necessaris per a l'elaboració de pròtesis i calbes a mida, en funció de la tècnica que s'ha d'utilitzar i del procés de caracterització.

 8. Prendre les mides i obtenir els motlles del subjecte, en funció del tipus de pròtesi que s'ha de realitzar i del material amb què es fabricarà, per aconseguir que aquesta pròtesi s'adapti perfectament al subjecte que s'ha de caracteritzar.

 9. Obtenir la pròtesi per a la caracterització, aplicant tècniques de modelat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.

 10. Fabricar perruques i postissos a mida del subjecte o en funció del disseny realitzat.

 11. Mantenir els mitjans tècnics en perfecte estat d'utilització, i garantir les condicions de seguretat i higiene perquè es pugui fer servir.

  c) Fabricar perruques i postissos:

 12. Elaborar patrons i construir l'armadura (estructura), en funció de la perruca o postís que es pretén realitzar i de les mides preses al subjecte.

 13. Seleccionar i preparar els cabells, segons la seva naturalesa, en funció del tipus i el color de la perruca o del postís que es pretén obtenir.

 14. Realitzar les operacions de picament i d'entreteiximent i subjecció del cabell a l'armadura (estructura) per a la confecció de la perruca i el postís.

 15. Fabricar el crepè per aplicar-lo en funció del tipus de pròtesi que s'ha d'obtenir.

 16. Fabricar postissos de cabell a mida del subjecte per a la simulació de barbes, bigotis, patilles, masclets, mosques, i d'altres, en funció de les característiques del personatge que es pretén realitzar.

 17. Mantenir els mitjans tècnics i els productes acabats en perfecte estat d'ús, i garantir-ne la utilització o conservació en condicions de seguretat i higiene adequades.

  d) Caracteritzar el subjecte amb adaptació de pròtesi o sense, en funció del personatge que s'ha de realitzar:

 18. Seleccionar i preparar els productes i estris necessaris per crear efectes especials sobre la cara i el cos del subjecte i per maquillar-lo, en condicions higienicosanitàries adequades.

 19. Crear efectes especials en la cara i el cos del subjecte, en funció del personatge que es pretén realitzar, mitjançant l'execució tècnica de caracterització, en condicions de seguretat i higiene òptimes.

 20. Maquillar el subjecte sense produir efectes especials, en funció de les característiques del medi a través del qual es percep, i obtenir l'efecte desitjat.

 21. Mantenir els mitjans tècnics en perfecte estat d'ús, i garantir les condicions de seguretat i higiene en la seva utilització i aplicació.

  e) Canviar, de forma temporal, la forma dels cabells en funció del personatge que s'ha d'aconseguir:

 22. Seleccionar la tècnica que s'ha d'utilitzar en funció de les característiques del subjecte i de les del personatge que s'ha de realitzar.

 23. Seleccionar els productes, estris, accessoris i aparells idonis per tal d'executar la tècnica determinada, i mantenir-los en condicions d'higiene adequades.

 24. Executar la tècnica per a canvi de forma, en condicions de seguretat i higiene adequades, i obtenir el resultat pretès.

 25. Pentinar i recollir els cabells, i obtenir el resultat pretès, en funció de les característiques del personatge i de les de l'època històrica en la qual es situï.

 26. Adaptar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR