DECRET 195/1999, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de radioteràpia.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

195/1999, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de radioteràpia.

El Reial decret 544/1995, de 7 d’abril, ha establert el títol de tècnic superior en radioteràpia i els ensenyaments mínims corresponents, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha desplegat determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu; alguns d’aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l’establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s’estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i han de respondre al requisit d’integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en radioteràpia regulat pel Reial decret 544/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex d’aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 3.1 de l’annex.

2.4 Els continguts del currículum s’estructuren en els crèdits que s’estableixen a l’apartat 3.2 de l’annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l’avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s’estableixen a l’apartat 3.3 de l’annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s’estructuren els mòduls professionals de l’ensenyament corresponent al títol de tècnic superior en radioteràpia s’estableix a l’apartat 3.4 de l’annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s’expressen a l’apartat 4 de l’annex.

Article 5

5.1 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’especifiquen, respectivament, en els apartats 5.1 i 5.2 de l’annex.

5.2 Els estudis universitaris als quals dóna accés aquest títol són els indicats a l’apartat 5.3 de l’annex.

Disposicions addicionals

—1 El professorat de l’especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics del cos de professors d’ensenyament secundari podrà impartir la matèria de biologia del batxillerat.

—2 El conseller d’Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d’alumnat.

—3 El conseller d’Ensenyament pot autoritzar la realització d’experimentacions sobre aquest currículum d’acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d’Ensenyament

Annex

Currículum del cicle formatiu de grau superior de radioteràpia

—1 Identificació del títol

1.1 Denominació: radioteràpia.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1.700 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l’1 al 10 i el 12).

1.3.2 Formació en centres de treball: 710 hores (crèdit 11).

—2 Perfil professional

2.1 Competència general.

És competència general d’aquest tècnic aplicar tractaments de radioteràpia segons la prescripció mèdica; disposar els pacients per a la prova i complir les normes de dosimetria i radioprotecció, com també el reglament de la instal·lació radioactiva específica de la seva unitat; organitzar i programar el treball sota criteris de qualitat del servei i optimació dels recursos disponibles, i administrar i gestionar la informació tecnicosanitària del servei/unitat, sota la supervisió corresponent.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet:

 1. Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les diverses necessitats d’atenció i el nivell de documentació que s’utilitza.

 2. Aplicar el pla de manteniment dels equips i la maquinària del servei/unitat/gabinet.

 3. Organitzar i realitzar l’emmagatzematge, la reposició i l’adquisició, en el seu àmbit de competència, de l’instrumental i el material utilitzat en la unitat/servei/gabinet.

 4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb pacients/clients reals o potencials.

 5. Obtenir els informes i els resums d’activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.

 6. Interpretar informació cientificotècnica (processos d’anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips), adaptar procediments, produir informació oral o escrita que permeti l’execució de l’activitat amb els nivells de qualitat establerts i optimar els recursos assignats.

 7. Programar el treball de la unitat/gabinet i preveure, assignar o distribuir tasques, equips, recursos o temps d’execució, en el seu àmbit de competència.

  b) Rebre el pacient i prestar atenció tècnica durant la seva estada a la unitat de simulació en radioteràpia:

 8. Citar, rebre i identificar el pacient en la unitat de radioteràpia, complint les normes establertes i en coordinació amb les diverses unitats.

 9. Preparar el pacient per a la simulació del tractament amb radioteràpia prescrit.

 10. Observar les reaccions del pacient durant el procediment de simulació del tractament i informar sobre les possibles complicacions que hi poden ocórrer.

 11. Assistir el pacient durant el procediment de simulació del tractament.

 12. Realitzar el processament de les pel·lícules radiogràfiques obtingudes en el procediment de simulació.

  c) Aplicar tractaments de teleteràpia: cobaltoteràpia, accelerador de partícules i raigs X de baixa i mitjana energia, sota la supervisió facultativa:

 13. Preparar el material, la sala i els equips de teleteràpia que cal utilitzar, seguint el pla de treball diari i el protocol intern del servei.

 14. Preparar, en el taller de complements, les màscares de subjecció i els motlles utilitzats en els tractaments amb teleteràpia.

 15. Realitzar la planificació dosimètrica dels plantejaments per a tractaments amb teleteràpia.

 16. Realitzar tractaments de teleteràpia utilitzant els equips adients, sota la supervisió del facultatiu responsable.

  d) Col·laborar amb el facultatiu en la preparació i aplicació dels tractaments amb braquiteràpia:

 17. Emmagatzemar correctament les fonts de radiació en la gammateca.

 18. Preparar, en el taller de complements, les màscares de subjecció i els motlles utilitzats en els tractaments amb braquiteràpia.

 19. Realitzar la planificació dosimètrica dels plantejaments per a tractaments de braquiteràpia intracavitària.

 20. Preparar el material necessari i ajudar a la realització de braquiteràpia intracavitària.

 21. Realitzar la planificació dosimètrica dels plantejaments per a tractaments de braquiteràpia intersticial.

 22. Preparar el material necessari i ajudar a la realització de braquiteràpia intersticial.

 23. Realitzar la correcta retirada de les fonts de radiació així que hagi finalitzat el tractament.

 24. Preparar el material necessari i ajudar a la realització de braquiteràpia metabòlica.

  e) Aplicar i comprovar les mesures de radioprotecció en unitats d’aplicació medicoterapèutica de les radiacions ionitzants, sota la supervisió facultativa:

 25. Comprovar les mesures de radioprotecció en les diverses instal·lacions d’aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants, segons els procediments establerts, i adoptar o proposar les mesures correctives oportunes.

 26. Comprovar les mesures de radioprotecció del personal en les diverses instal·lacions d’aplicació mèdica de les radiacions ionitzants: dosimetria personal i d’àrea, segons els procediments establerts, i adoptar o proposar les mesures correctives oportunes.

 27. Comprovar les mesures de radioprotecció dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR