ORDRE AAM/296/2013, de 20 de novembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles dels ajuts per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments corresponents a l'any 2013 convocats per l'Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

Mitjançant l’Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, es van convocar els ajuts destinats per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments per a l’any 2013.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’article 2.3 de l’esmentada Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, fixa la dotació pressupostària d’aquesta línia d’ajuts en 31.901,00 euros, dels quals 22.330,63 euros corresponen a l’aportació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i 9.570,27 euros, a l’aportació del FEADER, d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

En aquest article 2.3 també s’estableix un import addicional estimat de 377.669,37 euros, a càrrec dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a l’any 2013, i de 161.858,30 euros, a càrrec del fons FEADER, a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari continuar fomentant les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d’adequar-les a les necessitats del sector.

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, és procedent efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments i es convoquen els corresponents a l’any 2013.

Conseqüentment, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

La dotació inicial per a la convocatòria 2013 dels ajuts regulats a l’Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments i es convoquen els corresponents a l’any 2013, que era d’un import inicial de 31.901,00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR