Crònica legislativa: Unió Europea

AutorNarcís Mir
CargoAfers Institucionals, Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea
Páginas482-489

    L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àmbit d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Page 482

(de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2008)

Decisió del Consell, de 23 de juny de 2008, per la qual es modifica el Reglament de procediment del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en allò que fa al règim lingüístic aplicable al procediment de reexamen. DOUE L-200, de 29.07.2008, pàg. 20.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:200:0020:0021:ES:PDF

L’article 1 d’aquesta Decisió modifica el Reglament de procediment del Tribunal de Justícia incorporant-hi un nou article, 123 bis, d’acord amb el qual, llevat de certes excepcions, quan el Tribunal de Justícia decideixi reexaminar una resolució del Tribunal de Primera Instància, la llengua de procediment serà aquella en què estigui redactada la resolució del Tribunal de Primera Instància que sigui objecte del reexamen.

Acord administratiu entre el Govern del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i el Consell de la Unió Europea. DOUE C-194, de 31.07.2008, pàg. 7.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:194:0007:0008:ES:PDF

En virtut d’aquest acord s’autoritza i es regula l’ús de la llengua gal·lesa pel que fa a les comunicacions escrites per ciutadans britànics adreçades al Consell de la Unió Europea, a les intervencions orals en el Consell en aquesta mateixa llengua per part dels representants del Regne Unit que en vulguin fer ús i, finalment, pel que fa a la publicació dels actes adoptats en codecisió.

L’Acord en qüestió està redactat pràcticament en els mateixos termes que l’Acord signat pel Regne d’Espanya amb el Consell de la Unió Europea i que permet un ús oficial limitat de les llengües catalana, basca i gallega en relació amb aquesta institució de la Unió.

Page 483

Reglament (CE) núm. 689/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, relatiu a l’exportació i importació de productes químics perillosos. DOUE L-204, de 31.07.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0035:ES:PDF

L’article 16 d’aquest reglament, referit a la informació que ha d’acompanyar els productes químics exportats, indica, en el seu punt 4, que la informació que figuri a l’etiqueta i en la fitxa de dades de seguretat estarà redactada, en la mesura del que sigui possible, en les llengües oficials o en una o diverses de les llengües principals del país de destinació o de la regió en què el producte hagi de ser utilitzat.

Reglament (CE) núm. 764/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s’estableixen procediments relatius a l’aplicació de determinades normes tècniques nacionals als productes comercialitzats legalment en un altre estat membre i es deroga la Decisió núm. 3052/95/CE. DOUE L-218, de 13.08.2008, pàg. 21. (Text pertinent a efectes de l’EEE.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0029:ES:PDF

L’atès 30 del Reglament assenyala la conveniència que els punts de contacte nacionals creats per facilitar la lliure circulació de mercaderies han de ser estimulats a fer pública la informació de què disposen en un lloc web en la seva pròpia llengua i en altres llengües comunitàries.

Decisió núm. 768/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, sobre un marc comú per a la comercialització dels productes i per la qual es deroga la Decisió 93/465/CEE del Consell. DOUE L-218, de 13.08.2008, pàg. 82. (Text pertinent a efectes de l’EEE.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:ES:PDF

Els articles R2, R4, R5 i R10 de l’annex I d’aquesta decisió contenen disposicions relatives a l’ús de les llengües en relació amb la matèria que aquesta decisió regula. Així, l’article R2, en el seu punt 7, preveu que els fabricants hauran de garantir que el producte vagi acompanyat de les instruccions i la informació relativa a la seguretat en una llengua fàcilment comprensible pels consumidors i altres usuaris finals, segons allò que decideixi l’estat membre de què es tracti. Aquest mateix article, però en aquest cas en el seu punt 9, in-Page 484dica també que els fabricants hauran de facilitar tota la informació i documentació necessàries per demostrar la conformitat del producte en un llenguatge que pugui comprendre fàcilment l’autoritat nacional competent.

En els mateixos termes que els punts 7 i 9 de l’article R2 s’expressa l’article R4, també en els seus punts 4 i 9, però en aquest cas pel que fa a les obligacions que corresponen als importadors.

Quant a l’article R5, referit a les obligacions dels distribuïdors, el seu punt 2 preveu que, abans de comercialitzar un producte, aquests hauran d’assegurar, entre altres aspectes, que vagi acompanyat dels documents necessaris i de les instruccions i la informació relativa a la seguretat en un llenguatge fàcilment comprensible pels consumidors de l’estat membre en el qual es comercialitzi el producte.

Finalment, l’article R10, punt 2, estableix que la declaració CE de conformitat es traduirà a la llengua o les llengües requerides per l’estat membre en el qual s’introdueixi o es comercialitzi el producte.

Reglament (CE) núm. 859/2008 de la Comissió, de 20 d’agost de 2008, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3922/91 del Consell en allò relatiu als requisits tècnics i els procediments administratius comuns aplicables al transport comercial per avió. DOUE L-254, de 20.09.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:254:0001:0238:ES:PDF

Les subparts P i R de l’annex del Reglament contenen diferents previsions sobre l’ús de les llengües en relació amb els manuals, diaris de bord i registres (subpart P) i en relació amb el transport de mercaderies perilloses (subpart R). En termes generals, en tots els casos s’indica l’obligatorietat de l’ús de la llengua anglesa, a part del de les llengües que consideri oportunes l’autoritat nacional competent.

Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control. DOUE L-250, de 18.09.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:ES:PDF

Page 485

Les parts B2 i B3 de l’annex XI del Reglament estableixen el model i les indicacions que ha de contenir el logotip comunitari referit a l’agricultura ecològica. Les llengües que poden figurar en el model i en les indicacions es podran escollir entre les llengües oficials de la Comunitat.

Resolució del Consell i dels representants dels governs dels estats membres, reunits al si del Consell, relativa a la formació de jutges i fiscals i del personal al servei de l’Administració de justícia a la Unió Europea. DOUE C-299, de 22.11.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:299:0001:0004:ES:PDF

L’atès 17 d’aquesta resolució assenyala que la formació en llengües oficials de la Unió Europea distintes de la llengua materna dels jutges i fiscals i del personal al servei de l’Administració de justícia és molt important, entre altres motius, per permetre i facilitar contactes directes entre les autoritats judicials de distints estats membres. Per aquesta raó, el punt 4.c de la resolució destaca que és convenient que els estats membres fomentin la dimensió europea de les funcions judicials, entre altres mitjans, promovent el coneixement almenys d’una altra llengua oficial de la Unió Europea.

Decisió marc 2008/909/JAI del Consell, de 27 de novembre de 2008, relativa a l’aplicació del principi de reconeixement mutu de sentències en matèria penal per les quals s’imposen penes o altres mesures privatives de llibertat a efectes de la seva execució en la Unió Europea. DOUE L-327, de 5.12.2008, pàg. 27.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0027:0046:ES:PDF

L’atès 13 d’aquesta decisió manifesta que res d’allò que s’hi disposi es podrà interpretar com una prohibició de denegar l’execució d’una resolució, quan hi hagi raons objectives per suposar que la condemna ha estat dictada amb la finalitat de sancionar una persona per raó de sexe, raça, religió, origen ètnic, llengua, opinions polítiques o orientació sexual, o que la situació d’aquesta persona pugui quedar perjudicada per qualsevol d’aquestes raons.

Quant a l’article 6.4, preveu que l’autoritat competent de l’estat d’emissió informarà el condemnat, en una llengua que comprengui, que ha decidit transmetre la sentència a l’autoritat competent d’un altre estat membre on s’haurà d’executar.

Page 486

L’article 16 de la decisió, relatiu al trànsit de condemnats, preveu, en el seu punt 1, que a petició de l’estat membre que permeti el trànsit l’estat d’emissió haurà de facilitar una traducció de la certificació de transmissió i sol·licitud de trànsit en la llengua que el primer hagi acceptat.

Finalment, l’article 23 es dedica íntegrament al tema de les llengües. El punt 1 disposa que el certificat s’haurà de traduir a la llengua oficial o a una de les llengües oficials de l’estat d’execució, tot i que qualsevol estat membre podrà fer constar que acceptarà una traducció a una o diverses de les altres llengües oficials de les institucions de la Unió Europea.

A més, el punt 3 d’aquest mateix article disposa que qualsevol estat membre que consideri que el certificat de transmissió emès és insuficient per decidir sobre l’execució de la condemna, que la sentència o les parts fonamentals de la sentència vagin acompanyades d’una traducció a la llengua oficial o a una de les llengües oficials de les institucions de la Unió.

Decisió marc 2008/947/JAI del Consell, de 27 de novembre de 2008, relativa a l’aplicació del principi de reconeixement mutu de sentències i resolucions de la llibertat vigilada amb vista a la vigilància de les mesures de llibertat vigilada i les penes substitutives. DOUE L-337, de 16.12.2008. pàg. 102.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0102:0122:ES:PDF

L’atès 5 d’aquesta decisió manifesta que res d’allò que s’hi disposi es podrà interpretar com una prohibició de denegar el reconeixement d’una sentència o la vigilància d’una mesura de llibertat vigilada o pena substitutiva, quan hi hagi raons objectives per suposar que la mesura de llibertat vigilada o la pena substitutiva han estat dictades amb la finalitat de sancionar una persona per raó de sexe, raça, religió, origen ètnic, llengua, opinions polítiques o orientació sexual, o que la situació d’aquesta persona pugui quedar perjudicada per qualsevol d’aquestes raons.

Pel que fa a l’atès 19, indica que el formulari del certificat de transmissió estarà redactat de manera que els elements essencials de la sentència i, quan escaigui, de la resolució de llibertat vigilada figurin en el certificat que s’ha de traduir a la llengua oficial o a una de les llengües oficials de l’estat d’execució.

Quant a l’article 21, estableix que el certificat s’haurà de traduir a la llengua oficial o a una de les llengües oficials de l’estat d’execució, tot i que qualsevol estat membre podrà fer constar que acceptarà una traducció a una o diverses de les altres llengües oficials de les institucions de la Unió Europea.

Page 487

Decisió marc 2008/978/JAI del Consell, de 18 de desembre de 2008, relativa a l’exhort europeu d’obtenció de proves per demanar objectes, documents i dades destinades a procediments en matèria penal. DOUE L-350, de 30.12.2008, pàg. 72.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0072:0092:ES:PDF

En el seu atès 27, aquesta decisió assenyala que res d’allò que s’hi disposi es podrà interpretar en el sentit que impedeix la negativa a executar un exhort quan hi hagi raons objectives per suposar que aquest exhort ha estat dictat amb la finalitat de perseguir o sancionar una persona per raons de sexe, raça, religió, origen ètnic, llengua, opinions polítiques o orientació sexual, o que la situació d’aquesta persona pugui quedar perjudicada per qualsevol d’aquestes raons.

L’article 6 de la decisió, referit al contingut i la forma de l’exhort, preveu que haurà de ser redactat o traduït per l’estat d’emissió en la llengua oficial o en una de les llengües oficials de l’estat d’execució. A més, qualsevol estat membre podrà manifestar que accepta els exhorts o una traducció d’un exhort en una o diverses de les llengües oficials de les institucions de la Unió.

Reglament (CE) núm. 1221/2008 de la Comissió, de 5 de desembre de 2008, que modifica, pel que fa a les normes de comercialització, el Reglament (CE) núm. 1580/2007, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels reglaments (CE) núm. 2200/96, (CE) núm. 2201/96 i (CE) núm. 1182/2007 del Consell en el sector de les fruites i hortalisses. DOUE L-336, de 13.12.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:336:0001:0080:ES:PDF

L’article 12 bis.4 d’aquest reglament, dedicat als certificats de conformitat, indica que s’hauran d’expedir, com a mínim, en una de les llengües oficials de la Comunitat. A més, l’apartat 4 de l’annex I, part A, que es refereix al mercat d’origen del producte, preveu que, en el cas dels productes originaris d’un estat membre, la indicació del nom del país d’origen apareixerà en la llengua oficial d’aquest país o en qualsevol llengua comprensible per als consumidors del país de destinació. En el cas d’altres productes, aquesta indicació haurà de figurar en qualsevol llengua comprensible pels consumidors del país de destinació.

Page 488

Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (text pertinent a efectes de l’EEE). DOUE L-353, de 31.12.2008, pàg. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF

Els articles 17.2, 29.1 i 32, punts 2 i 3, contenen previsions de caràcter lingüístic en la matèria regulada per aquest reglament.

Concretament, l’article 17.2 determina que l’etiqueta figurarà escrita en la llengua o les llengües oficials de l’estat o estats membres en què es comercialitza la substància o barreja, llevat que l’estat o estats membres interessats disposin una altra cosa. A més, els proveïdors podran usar en les seves etiquetes més llengües de les exigides pels estats membres, sempre que en totes aparegui la mateixa informació.

Quant a l’article 29.1, preveu determinades presentacions alternatives per al cas que, a causa de la forma o la mida reduïda de l’etiqueta, no es puguin indicar en la llengua de l’estat on es comercialitzi la substància o la barreja les informacions bàsiques de seguretat.

Finalment, l’article 32, punts 2 i 3, preveu que, en cas que les etiquetes estiguin escrites en diverses llengües, com a mínim el conjunt d’indicacions de perill i el conjunt de consells de prudència hauran d’estar agrupats per llengua.

Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre additius alimentaris. DOUE L354, de 31.12.2008, pàg. 16. (Text pertinent a efectes de l’EEE.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:ES:PDF

L’article 21 del Reglament preveu que la informació relativa als additius alimentaris no destinats a la venda al consumidor final s’expressarà en un llenguatge fàcilment comprensible per als compradors. A més, dintre del seu propi territori, l’estat membre on s’hi comercialitzi el producte podrà preveure, de conformitat amb el Tractat, que aquesta informació es proporcioni en la llengua o les llengües oficials de la Comunitat que el mateix estat membre determini. Això, però, no impedirà que també s’ofereixi en diversos idiomes.

Page 489

Reglament (CE) núm. 1339/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, pel qual es crea una Fundació Europea de Formació (versió refosa). DOUE L-354, de 31.12.2008, pàg. 82.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0082:0093:ES:PDF

L’article 8.2 preveu que el Consell de Direcció de la Fundació, per decisió unànime dels seus membres, establirà les normes relatives a les llengües de la Fundació, tot tenint en compte la necessitat de garantir l’accés i la participació en el seu treball a totes les parts interessades.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR