Crònica legislativa: País Valencià

AutorMercè Teodoro i Peris
CargoAdvocada
Páginas267-275

Page 267

El més destacable del període comprés entre gener i juny de 1999 és que no s'ha constituït l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la creació de la qual va ser aprovada per la Llei 7/1998, de 16 de setembre. En efecte, transcorregut, a hores d'ara, més d'un any, no s'ha donat compliment a la disposició transitòria primera de la Llei, per la qual es disposava que en el termini màxim d'un mes, comptador des de la seua entrada en vigor, haurien d'estar nomenats els seus membres. Recordem que d'acord amb aquest precepte, les Corts Valencianes havien d'elegir els vint-i-un acadèmics, dels quals, almenys dues terceres parts haurien de ser experts en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica, segons criteris d'avaluació objectiva, i la resta, destacades personalitats de les lletres o de l'ensenyament amb una competència lingüística o una producció reconeguda en el camp del valencià.

Les pressions exercides per Unió Valenciana al seu soci de govern, el PP, que en l'anterior legislatura varen justificar, almenys exteriorment, la falta d'acord entre els dos partits majoritaris al Parlament valencià, pp i psoe, han deixat de ser excusa en haver desaparegut aquesta formació de les Corts Valencianes després de les darreres eleccions autonòmiques de juny de 1999. La responsabilitat en el nomenament dels membres de l'Acadèmia és ara exclusiva del pp, atesa la majoria absoluta de què gaudeix al Parlament valencià, la qual cosa, d'altra part, no és cap garantia si tenim en compte les actituds del seu Govern en matèria de política lingüística com, per exemple, la derogació de l'Ordre per la qual s'homologaven les certifï-Page 268cacions administratives de coneixements de català de la Generalitat de Catalunya i del Govern balear amb les de la Generalitat Valenciana {Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, derogada per l'Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència).

L'únic que s'ha pogut constatar fins ara, amb independència del resultat final, és que darrere de l'Informe del Consell Valencià de Cultura i la correlativa Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'amagava un parany estès pel pp a la resta de forces polítiques que li ha permès, d'una part eliminar un enemic polític com Unió Valenciana, que sense la batalla de l'anticatalanisme perdia la seua raó de ser, i d'altra, consolidar legislativament el secessionisme lingüístic. És la primera volta que es crea legislativament un organisme amb la competència de determinar i elaborar la normativa lingüística de «l'idioma valencià» (article segon) i que es decreta que les seues decisions tindran eficàcia erga omnes, la qual cosa inclou les institucions de la Generalitat, els poders públics, les administracions públiques, ei sistema educatiu i els mitjans de comunicació, així com les entitats, organismes i empreses de titularitat o finançament públics (article cinquè).

Així, la nova Llei no resol, sinó que perpetua el conflicte en introduir contradiccions i trencar l'homogeneïtat de la situació jurídica de reconeixement ple del fet que la llengua pròpia del País Valencià era la catalana, sense perjudici de la seua denominació estatutària de valencià, a la qual s'havia arribat mitjançant múltiples i importantíssimes normes: les que regulen l'autoritat lingüística sobre el català en tots els territoris de parla catalana, les que homologuen les titulacions acadèmiques de filologia catalana, les que reconeixen l'homologació de les certificacions administratives sobre coneixements de català, l'homologació de les titulacions i places d'ensenyament secundari amb perfil de llengua i literatura catalanes, i llengua i literatura: Valencià, les lleis lingüístiques de les comunitats autònomes amb qui compartim la llengua i els estatuts de les dues universitats valencianes que expedeixen titulacions en filologia validats per la Sentència del Tribunal Constitucional de 21 d'abril de 1997, entre d'altres.1

  1. Decret 3118/1976, de 26 de novembre, que reconeix la unitat de la llengua catalana i atorga l'autoritat lingüística a l'Institut d'Estudis Catalans per a iot el territori de parla catalana.

Ordre de 29 de novembre de 1995, del Ministeri d'Educació i Ciència, per la qual s'homologuen els títols de llicenciat en filologia, secció hispànica (valenciana) i de filosofia i lletres, divisió filologia (filologia valenciana) com a equivalents al títol de llicenciat en filologia catalana, únic existent a hores d'ara.

Page 269

Toponímia

Decret 65/1999, de 4 de maig (dogv núm. 3493, de 12 de maig), del Govern valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Càlig per la forma en valencià de Càlig.

Decret 66/1999, de 4 de maig (dogv núm. 3994, de 13 de maig), del Govern valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Ràfol de Almúnia per la forma en valencià del Ràfol d'Almúnia.

Mitjans de comunicació social

Concurs 40pl03/99 (dogv núm. 3442, de 25 de febrer), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per a l'adjudicació de la difusió de la campanya, a través dels mitjans de comunicació, de promoció de l'ús i ensenyament del valencià «Valencià, clar que sí».

Acord de 19 de juny de 1991, de la Comissió de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que aprova la relació de certificats equivalents als de la Junta Permanent de Català, entre els quals figuren els expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana.

Acord del Ple de la Junta Avaluadora de Català del Govern de les Illes Balears, de 21 de desembre de 1992, que aprova les equivalències amb els seus certificats, incloent-hi els expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, que homologava i revalidava els certificats lingüístics de les administracions catalana i balear. Aquesta Ordre ha estat derogada pel Govern del Partit Popular per l'Ordre de 22 de desembre de 1995. L'Ordre de derogació ha estat ratificada pel Tribunal Superior de Justícia deia Comunitat Valenciana per Sentència d'l de juliol de 1999, la qual és objecte de recurs actualment davant el Tribunal Suprem en cassació.

Ordre de 10 de febrer de 1988, de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear; Ordre de 15 de febrer de 1988, del Departament d'Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, i Ordre de 28 d'octubre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, que aproven la «invalidació de programes i certificats en matèria lingüística per a l'ensenyament- no universitari.

Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística de les Illes Balears (disposició addicional segona).

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de la Generalitat de Catalunya (article sisè).

Page 270

Ensenyament

Resolució de 16 de desembre de 1998 {dogv núm. 3410, de 12 de gener de 1999), de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoca l'activitat de les Escoles Viatgeres per a l'any 1999. Com en anys anteriors, es convoca aquesta activitat en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Cultura i té com a objectius el descobriment, mitjançant l'intercanvi escolar, de la Comunitat Autònoma des d'un punt de visita de medi ambient global (aspectes geogràfics, ecològics, antropològics i lingüístics), i la convivència de l'alumnat de les diferents comunitats participants.

L'activitat està dirigida als alumnes valencians de 5è i 6è cursos d'educació primària. Cal destacar que en la llista de comunitats autònomes per visitar no estan incloses les de llengua pròpia coincident.

Ordre d'11 de gener de 1999 (dogv núm. 3414, de 18 de gener), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen les ajudes de les accions descentralitzades del Programa Sòcrates de la ue referides al Programa Comenius 3.2, d'ajudes per a la formació del professorat i personal educatiu, i al Programa Lingua C, d'ajudes per a futurs professors d'idiomes i sol·licituds d'ajudant d'idiomes.

Ordre de 8 de febrer de 1999 (dogv núm. 3440, de 23 de febrer), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen les ajudes de les accions descentralitzades del Programa Sòcrates de la ue, relatives als programes Comenius, Acció 1, a l'associació entre centres escolars per a l'elaboració d'un projecte educatiu europeu, Lingua, Acció B i Arió, així com visites d'estudi per a responsables en matèria educativa.

Ordre d'l de març de 1999 {dogv núm. 3465, de 25 de març), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels territoris de predomini lingüístic establerts pels articles 35 i 36 de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, és a dir, entre territoris catalanoparlants i castellanoparlants. L'objectiu, com en convocatòries anteriors, és que els alumnes coneguen contextos reals de l'ús de l'altra llengua oficial.

Ordre, de 6 de març de 1999 (dogv núm. 3482, de 27 d'abril), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa i desenrotllament curricular durant el curs acadèmic 1999/2000, i els Premis 1999 aPage 271la innovació educativa. Destaquem que aquesta convocatòria inclou expressament els «materials curriculars per a l'ensenyament bilingüe».

Promoció social i cultura

Ordre de 28 de desembre de 1998 (dogv núm. 3417, de 21 de gener de 1999), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. Aquests premis s'adjudiquen mitjançant Resolució de 2 de març de 1999 (dogv núm. 3457, de 18 de març) de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Ordre de 28 de desembre de 1998 (dogv núm. 3417, de 21 de gener de 1999), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les Comissions de Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. S'atorguen mitjançant Resolució de 8 de març de 1999 (dogv núm. 3486, de 3 de maig) de la Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística.

Ordre de 28 de desembre de 1998 (dogv núm. 3418, de 22 de gener de 1999), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les Comissions de Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999.

Ordre de 4 de febrer de 1999 (dogv núm. 3451, de 10 de març), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els concursos del Festival Cinema Jove 99 i s'estableixen les bases per a participar-hi. En l'apartat de cinema s'estipula que «les obres hauran de presentar-se en versió original i s'hi haurà d'adjuntar un dossier amb els textos i els diàlegs originals i la seua traducció, si escau, al valencià, al castellà o a l'anglès». A l'apartat de vídeo, les obres hauran d'anar subtitulades en anglès o si no, s'hi haurà d'adjuntar una llista de diàlegs en valencià, castellà o anglès.

Ordre de 2 de març de 1999 (dogv núm. 3465, de 31 de març), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i evolució social del valencià. Les beques estan dirigides a investigadors socials i la despesa totalPage 272prevista és de 4.000.000 de pessetes. L'adjudicació de les beques s'ha fet mitjançant Resolució de 14 de maig (dogv núm. 3513, de 9 de juny), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Ordre de 8 de març de 1999 (dogv núm. 3472, de 13 d'abril), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins el Pla d'estudis del valencià actual. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es proposa continuar el Pla d'estudis del valencià actual amb l'objectiu de «l'estudi científic del valencià en els seus diferents nivells, des del punt de vista històric, descriptiu i normatiu, i també la potenciació dels estudis sobre toponímia». Hi tenen cabuda tant projectes nous com projectes que siguen continuació d'estudis iniciats en convocatòries anteriors d'aquest pla d'estudis. El pressupost total és de 10.000.000 de pessetes.

Ordre de 27 d'abril de 1999 (dogv núm. 3495, de 14 de maig), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià. L'import previst és de 44.000.000 de pessetes.

Cal destacar que les bases d'aquesta convocatòria estableixen com a requisit per a l'obtenció de la subvenció que «les entitats beneficiàries hauran de respectar, en referència a la denominació de l'idioma i territori valencià, allò establit en la Constitució espanyola í l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana», la qual cosa impedeix accedir a les ajudes a aquelles associacions que utilitzen el terme «català» o «País Valencià» als seus estatuts. Es constata així la tendència a privar d'efectes jurídics la doble denominació de la llengua i fins i tot el terme País Valencià contingut al preàmbul de l'Estatut d'autonomia. Igualment, en aquesta línia, s'està impedint l'accés al Registre d'associacions a aquelles que no s'ajusten a aquestes previsions. Aquesta situació a hores d'ara és objecte de recurs en via administrativa.

Ordre de 23 d'abril de 1999 (dogv núm. 3504, de 27 de maig), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a les arts escèniques de la Comunitat Valenciana. Ha desaparegut com a criteri de selecció la producció d'obres en català, que figurava en convocatòries anteriors en l'apartat d'ajudes a la producció.

Ordre de 30 de març de 1999 (dogv núm. 3509, de 3 de juny), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les basesPage 273i la convocatòria d'ajudes a la producció editorial valenciana realitzada en qualsevol de les dues llengües oficials. El volum econòmic de les ajudes és de 41.560.000 pessetes. Cal remarcar que les bases preveuen subvencionar un nombre major d'exemplars en cadascuna de les modalitats previstes quan es tracta de llibres en valencià.

Funció pública

Decret 33/1999, de 9 de març (dogv núm 3477, de 20 d'abril), del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la funció pública valenciana.

Aquest Decret suposa el desplegament reglamentari de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la funció pública valenciana, actualment vigent en la redacció que en fa el text refós aprovat per Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995, i les modificacions posteriors introduïdes per les lleis de la Generalitat Valenciana 8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'organització de la Generalitat Valenciana, i 14/1997, de 26 de desembre, de mesures de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

El Decret fa referència a l'exigència i mode d'acreditar els coneixements de català a l'article 16, el qual reproduïm íntegrament:

Article 16. [TEXT EN PDF ADJUNT]

Page 274

El precepte fixa en un nivell mitjà el coneixement de llengua després de superades les proves selectives, però a més a més recull explícitament la possibilitat d'exigir aquest nivell o altre de superior com a requisit d'accés a determinats llocs, exigència que malgrat l'abundosa jurisprudència sobre això, no s'havia recollit fins ara a les normes generals sobre funció pública valenciana.

Resolució de 16 de desembre de 1998 {dogv núm, 3412, de 14 de gener de 1999), de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de 30 de juliol de 1998, de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant el 1998.

Aquest conveni és resultat de la pròrroga tàcita del subscrit el 28 de desembre de 1995 i preveu que la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aportarà de la seua pròpia àrea tècnica els recursos humans i materials necessaris per a garantir la convocatòria, l'organització i la realització dels cursos programats mentre que el finançament de la resta de les despeses, per un import total de 21.500.000 pessetes, es repartirà entre l'Institut Nacional d'Administració Pública i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Resolució de 20 de gener de 1999 (dogv núm. 3434, de 15 de febrer), de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen funcionaris de carrera del grup B, sector d'administració especial, tècnics mitjans de promoció lingüística, pel sistema d'oposició lliure, els aspirants que han aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 17 de juliol de 1997 (Dogv núm. 3067, de 29 d'agost). Es nomenen tres tècnics.

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 28 de desembre de 1998 {dogv núm. 3414, de 18 de gener de 1999), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de les proves de capacitació tècnica.

Resolució de 9 de març de 1999 (dogv núm. 3457, de 18 de març), del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen les pro-Page 275ves per a l'obtenció de certificats administratius de coneixements de valencià.

Ordre de 22 d'abril de 1999 (dogv núm 3486, de 3 de maig), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es nomenen d vicepresi-dent i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Resolució de 12 de maig de 1999 (dogv núm. 3504, de 27 de maig), del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es fan públiques les comissions examinadores que han de jutjar les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià.

Resolució de 21 de maig de 1999 (dogv núm. 3507, d'l de juny), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s'estableixen els torns d'examen per a l'obtenció dels certificats administratius de coneixements de valencià, s'incrementen la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR