Crònica legislativa: País Valencià

AutorJordi Martí i Botella - Ramon Moles i Plaza
Páginas218-220

Page 218

D'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià i d'acord també amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, que regula en el seu article 31 la possibilitat de creació de comissions interdepartamentals per a l'estudi de matèries sectorials comunes, el Decret 44/1984, de 16 d'abril [Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en endavant DOGV, núm. 160, de 3 de maig de 1984), crea la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià. S'estableixen com a funcions d'aquesta Comissió la coordinació general de les accions de la Generalitat Valenciana adreçades a la normalització lingüística, ja sigui en la pròpia administració, o bé en aquelles dependents o vinculades a la Generalitat Valenciana, i també a les no vinculades, mitjançant convenis. És també funció d'aquesta Comissió proposar les mesures necessàries per al millor compliment del que disposa la Llei 4/1983 d'ús i ensenyament del valencià i també qualsevol altra funció relacionada amb la seva competència. La Comissió, la integren el Conseller de Cultura i els Directors Generals d'Educació Bàsica, Cultura, Funció Pública, Mitjans de Comunicació i Administració Local.

El Decret 78/1984, de 30 de juliol (DOGV, núm. 185, de 16 d'agost de 1984) determina les condicions de creació de càtedres i agregats de valencià als Instituts de Batxillerat i places de professors numeraris a les escoles de Mestratge industrial. Es desenvolupa així el que disposaven d'una banda el Real Decreto 2093/1983, de 28 de juliol, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració estatal a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, que reconeix la capacitat normativa de la Comunitat Autònoma per regular l'ensenyament del valencià en aplicació del que disposa l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, d'altra banda, el RealPage 219Decreto 2003/1979 de 3 d'agost sobre creació de càtedres de Llengua i Literatura Valencianes.

El Decret 79/1984 de 30 de juliol (DOGV, núm. 186, de 23 d'agost de 1984) regula l'ús i ensenyament del valencià en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. Al capítol I del Decret es declara l'oficialitat del valencià i castellà en matèria docent i l'obligatorietat del seu ensenyament a tots els centres i nivells no universitaris d'acord amb els programes que s'estableixin. Es preveu també una implantació progressiva de l'estudi del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà, si bé hi ha la possibilitat que els residents d'aquests territoris i els residents temporals a la Comunitat Autònoma sol·licitin l'exclusió dels seus fills de l'obligació d'estudi del valencià. S'estableix també l'obligació del personal docent de conèixer ambdues llengues i els requisits necessaris per professar-ne l'ensenyament i les possibilitats de reciclatge. Es crea també la Comissió Tècnica per a l'Ensenyament del Valencià com a òrgan consultiu de la Conselleria, alhora que es faculta la mateixa Conselleria perquè determini aquells indrets on l'escolarització inicial pugui fer-se en valencià, tot i establir amb caràcter general l'escolarització inicial en la llengua habitual.

Finalment, el Decret es refereix també al valencià com a «lengua de la comunidad educativa», referint-se en concret al personal no docent i a l'administració educativa.

L'Ordre d'l de setembre de 1984 (DOGV, núm. 191, de 25 de setembre de 1984) desenvolupa el Decret 79/1984, detallant els nivells de progressivitat de l'ensenyament del valencià en centres situats en territoris de predomini lingüístic castellà. S'estableix també en aquests territoris la prevalença de la voluntat dels pares, els quals si ho sol·licitin poden obtenir tant una exclusió dels seus fills respecte de l'ensenyament del valencià com una acceleració dels nivells de progressivitat abans citats.

La norma fa també una distribució del professorat per nivells segons les seves titulacions i prescriu la constitució als centres de Departaments de valencià i la composició de la Comissió Tècnica per a l'ensenyament del valencià i l'existència de coordinadors de l'ensenyament del valencià amb funcions de suport tècnic als professors de valencià.

L'Ordre fixa, a més, el règim del material didàctic, que s'ha d'ajustar a la normativa de l'Institut de Filologia Valenciana, i el pla horari de les diferents assignatures de cada cicle. Finalment la norma incideix breument en els conceptes de valencià com a llengua d'ensenyament i de l'administració educativa.

El Decret 107/1984, d'l d'octubre (DOGV, núm. 199, de 29 d'octubre de 1984), modifica parcialment el contingut de l'article 1.3 del Decret 79/1984, fent referència a la transcendència del fet de no justificar un coneixement suficient del valencià, que en el Decret 79/1984 era de no expedició de títol acadèmic i, després de la reforma, de no considerar acabats els estudis.

Page 220

L'Ordre de 7 de novembre 1984 (DOGV, núm. 205, de 22 de novembre de 1984), modifica determinats preceptes de l'Ordre d'l de setembre de 1984. La modificació fa referència als horaris i les dedicacions de professorat, donat que la data de publicació de la norma anterior era posterior a aquella en què molts centres havien organitzat ja el seu pla d'horaris i dedicacions. Alhora, s'introdueixen algunes modificacions en la consideració del valencià com a llengua pròpia de l'administració educativa.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR