Crònica legislativa: País Valencià

AutorJordi Martí i Botella - Ramon Moles i Plaza
Páginas231

Page 231

Les disposicions que ressenyem a continuació desenvolupen determinats aspectes de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, completant en línies generals el marc normatiu del valencià a l'ensenyament no universitari.

L'Ordre de 21 de maig de 1985 (DOGV núm. 257, de 31 de juny) regula el Pla de Recliclatge del Professorat per impartir classes de valencià, desenvolupant en aquest aspecte el Decret 79/1984, de 30 de juliol (vegeu Revista de Llengua i Dret, núm. 6). L'Ordre preveu un reciclatge en dos cicles i en diferents nivells, segons que es vulgui impartir classes de o en valencià, que abasta tant als professors que ja exerceixen la funció docent, com els de nou accés que vulguin exercir en el territori de la Comunitat Autònoma. Al final del primer cicle, per als mestres que superin les proves, les Universitats expediran el «Certificat de Capacitació», que els permetrà d'ensenyar el valencià i en valencià al Pre-escolar i l'egb. Per als mestres d'ensenyament mitjà es preveu l'expedició d'un «Certificat d'Aptitud», mitjançant el qual podran realitzar en valencià l'ensenyament de les matèries pròpies d'aquest nivell, excepte la de valencià. Al final del Segon Cicle, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència expedirà el Diploma de Mestre de Valencià, que facultarà pet a l'ensenyament de i en valencià en tots els nivells de l'ensenyament no universitari.

Per altra banda, l'Ordre de 23 de juliol de 1985 (DOGV núm. 280, de 22 d'agost) incorpora de manera definitiva l'ensenyament del català al Curs d'Orientació Universitària, amb un règim lectiu de tres hores setmanals, que inclou temes de gramàtica, sociolingüística i història de la llengua. L'Ordre estableix, també, l'obligatorietat d'una prova específica de valencià en les Proves d'Aptitud per a l'Accès a l'Universitat per a tots aquells alumnes que hagin cursat l'assignatura en tots els cursos de bup i cou.

Finalment, hem de destacar el Decret 173/1985, de 28 d'octubre (DOGV núm, 313 de 4 de desembre), que crea la «Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià» com organisme encarregat d'establir i efectuar les proves per a l'obtenció del Certificat de Coneixement del Valencià, títol que acreditarà de manera oficial el coneixement de la llengua per a l'accés a la funció pública d'acord amb que s'estableix en l'article 30.2 de la Llei 4/ 1983, d'ús i ensenyament del valencià.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR