Llei del Cos d'Agents Rurals de Catalunya (Llei 17/2003, de 4 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL

En els darrers temps ha augmentat la conscienciació ciutadana i la dels diversos sectors pel que fa a la protecció del medi ambient. Així mateix, les normes nacionals i internacionals, fins les del rang més alt, s'han fet ressò de la necessitat de garantir un medi ambient adequat. Així, l'article 45 de la Constitució espanyola reconeix aquest dret als ciutadans.

Un aspecte fonamental per a garantir el dret a un medi ambient de qualitat és la protecció de la natura, de manera que des de les administracions públiques cal portar a terme polítiques de foment de la biodiversitat i de protecció dels entorns naturals per a fer compatibles aquests valors amb els drets que tenen els ciutadans a gaudir-ne.

La defensa de la natura esdevé d'una importància cabdal a Catalunya, atès que en el nostre territori hi ha una gran quantitat d'elements que contribueixen a la biodiversitat.

En aquest marc, són molt importants les funcions de vigilància, de col·laboració en la gestió, de control i de conscienciació ciutadana que porta a terme l'Administració ambiental per mitjà dels seus agents. En el nostre àmbit, l'any 1986 es creà el cos d'agents rurals, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa que permetés assolir d'una manera adequada el repte que planteja als poders públics la necessitat de garantir una adequada protecció de la natura.

El cos d'agents rurals enllaça amb la Guarderia Forestal de l'Estat, traspassada pel Reial decret 1950/1980, del 31 de juliol, i també amb la tradició del Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya creat el 25 de gener de 1932, que havia tingut com a precedent el del mateix nom creat per la Mancomunitat, el qual va exercir les seves funcions fins al 1923.

Avui cal aprofundir en l'experiència assolida per dotar el cos d'agents rurals d'una nova regulació que configuri un règim de vigilància, de col·laboració en la gestió, de control i d'inspecció del medi natural eficaç i fonamentat en els principis de coresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental de tots els ciutadans.

Igualment, amb aquesta Llei es fixen uns principis que comporten el compromís davant la societat perquè l'actuació del cos d'agents rurals es dugui a terme sota el criteri d'assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que té encomanades.

Aquesta Llei dota el cos d'agents rurals d'una estructura administrativa i garanteix l'existència d'àrees d'especialització i la possibilitat de seguir la carrera professional. Amb aquesta regulació es pretén aplicar al cos d'agents rurals les noves tendències en matèria de funció pública que han de revertir en un grau més elevat de professionalització i de satisfacció de les persones que hi pertanyen, en exercici de llur funció.

Aquest text legal s'estructura en set capítols, quatre disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I conté les disposicions relatives a l'objecte i la finalitat de la Llei i les disposicions sobre els principis que han de regir les actuacions que la Llei estableix.

El capítol II regula les funcions del cos d'agents rurals, organitzades en funcions de vigilància i inspecció i col·laboració en la gestió, funcions d'investigació i funcions d'informació i assessorament als ciutadans.

Els capítols III i IV estableixen l'estructura del cos d'agents rurals, basada en una línia jeràrquica, i les disposicions relatives a la regulació de les condicions d'accés i la promoció dels seus membres, i també la relació dels llocs de treball i els sistemes de provisió de personal.

Els capítols V i VI regulen els drets i els deures i la segona activitat dels membres del cos d'agents rurals.

El capítol VII és dedicat al règim disciplinari dels membres del cos d'agents rurals, del qual cal destacar la remissió a la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública i a les disposicions que la desenvolupen, sens perjudici de les peculiaritats que estableix aquesta Llei.

CAPÍTOL I Principis generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Objecte de la llei

Aquesta Llei té per objecte la regulació del cos d'agents rurals i l'ordenació de les seves activitats d'inspecció administrativa i de determinades activitats de col·laboració en la gestió que es porten a terme en el medi natural en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

ARTICLE 2 Finalitats de la Llei

Aquesta Llei té les finalitats següents:

 1. Afavorir un alt grau de protecció del medi natural i preservar-lo d'actuacions que puguin ésser lesives per als seus valors.

 2. Configurar un règim de vigilància, col·laboració en la gestió, control i inspecció en el medi natural que sigui eficaç i es fonamenti en els principis de coresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental dels ciutadans.

 3. Contribuir a l'aplicació de la normativa ambiental, mitjançant actuacions d'assessorament i conscienciació ciutadana, impulsar conductes respectuoses amb el medi natural, prevenir les infraccions i formular les denúncies que corresponguin.

ARTICLE 3 El cos d'agents rurals
 1. Les actuacions que estableix aquesta Llei han d'ésser dutes a terme pel cos d'agents rurals, el comandament i la direcció superior del qual corresponen al conseller o consellera del departament al qual és adscrit.

 2. El cos d'agents rurals es configura com un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial, en les matèries a què fa referència l'article 5.1. El cos d'agents rurals es regeix pel que disposa aquesta Llei, per les normes que la desenvolupin i per la resta de disposicions de dret administratiu aplicables, sens perjudici de les funcions investigadores que li puguin correspondre, d'acord amb la legislació vigent.

 3. Els membres del cos d'agents rurals resten subjectes a la normativa bàsica de l'Estat i a la legislació sobre la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

 4. Els membres del cos d'agents rurals tenen la condició d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions i als efectes establerts legalment.

ARTICLE 4 Principis d'actuació
 1. Les actuacions dels membres del cos d'agents rurals s'han d'ajustar en tot moment als principis de lleialtat a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia i a les normes que regulen els drets fonamentals i les llibertats públiques d'eficàcia i celeritat, immediatesa, coordinació, planificació, proporcionalitat, jerarquia i subordinació.

 2. El cos d'agents rurals ha de col·laborar amb els cossos i les forces de seguretat que tinguin encomanades les funcions de policia ordinària i integral en el territori en què tinguin competències, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

 3. Els membres del cos d'agents rurals són responsables personalment i directament dels actes que portin a terme en llur actuació professional que infringeixin o vulnerin les normes legals, les normes reglamentàries i els principis enunciats per l'apartat 1, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a les administracions públiques.

 4. Es considera que els membres del cos d'agents rurals estan en exercici de llurs funcions si, tot i estar lliures de servei, intervenen en qualsevol tipus d'actuació relacionada amb les funcions que els corresponen, sempre que acreditin prèviament llur condició de membres del cos.

CAPÍTOL II Funcions del cos d'agents rurals Artículos 5 a 7
ARTICLE 5 Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió
 1. En aplicació de la legislació sobre medi ambient vigent i en el marc de les atribucions del departament competent en la matèria, correspon al cos d'agents rurals portar a terme la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió en les matèries següents:

  1. Els espais naturals protegits, tant terrestres com marítims; les reserves de caça i pesca i qualsevol altre espai natural amb mesures de preservació de la flora i la fauna protegides, i també la lluita contra les pràctiques furtives.

  2. Els treballs de prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals.

  3. El patrimoni forestal, les forests declarades d'utilitat pública, els camins ramaders i la flora i la fauna silvestres.

  4. Els recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits.

  5. La protecció dels animals.

  6. Les activitats extractives, els impactes ambientals i l'accés al medi natural.

  7. Tota altra activitat que se'ls pugui encomanar per reglament en l'àmbit del seguiment i el compliment de la legislació sobre medi ambient.

 2. En col·laboració amb els organismes competents en aigües i residus del departament responsable en matèria de medi ambient, el cos d'agents rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància i la inspecció pel que fa a aquestes matèries, si afecten el medi natural.

 3. El cos d'agents rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància i la inspecció en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències.

 4. El cos d'agents rurals participa en els plans de protecció civil, d'acord amb les previsions d'aquests.

 5. El cos d'agents rurals actua en tot el territori de Catalunya. En supòsits excepcionals, si la naturalesa del servei ho requereix i en virtut dels principis d'auxili i cooperació, a petició de l'autoritat competent, els seus membres poden actuar fora del territori de Catalunya.

 6. El cos d'agents rurals ha de col·laborar amb els diversos serveis del departament competent en matèria de medi ambient, especialment amb els serveis tècnics de gestió forestal i de fauna, en funció dels protocols que es puguin establir.

ARTICLE 6 Funcions d'investigació
 1. Correspon al cos d'agents rurals investigar les infraccions que es cometin en les matèries a què fa referència l'article 5.1, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors.

 2. En les matèries a què fa referència l'article 5.2, les funcions d'investigació de les infraccions administratives s'han de dur a terme en col·laboració amb els organismes del departament competent en matèria de medi ambient als quals correspongui la gestió d'aigües i residus.

 3. En les matèries a què fa referència l'article 5.3, les funcions d'investigació de les infraccions s'han de dur a terme en col·laboració amb els organismes del departament competent en matèria de medi ambient.

ARTICLE 7 Funcions d'informació i assessorament als ciutadans

Els membres del cos d'agents rurals tenen funcions d'informació i assessorament als ciutadans per tal que tinguin conductes respectuoses amb el medi ambient. Així mateix, com a cos especialitzat en la gestió del medi natural, els membres del cos d'agents rurals tenen funcions d'assessorament, en allò que sigui competència seva, dels titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l'objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.

CAPÍTOL III Estructura Artículos 8 a 11
ARTICLE 8 Funcions del departament al qual és adscrit el cos d'agents rurals
 1. Corresponen al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el cos d'agents rurals el comandament i la direcció superior del cos, en virtut dels quals el departament exerceix les funcions següents:

  1. L'alta direcció, l'organització, la coordinació i la inspecció dels serveis.

  2. La planificació general i el seguiment i el control de l'execució que se'n fa.

  3. L'aplicació i la supervisió del règim estatutari dels funcionaris del cos d'agents rurals, exceptuant les potestats que corresponen al Govern o les que són atribuïdes a altres òrgans en virtut de les disposicions d'aquesta Llei i de la resta de l'ordenament jurídic.

  4. Les altres funcions atorgades per aquesta Llei i per la resta de l'ordenament jurídic.

 2. L'exercici de les funcions a què es refereix l'apartat 1, especialment l'estructura i la competència dels òrgans de comandament i de direcció superior del cos d'agents rurals, correspon als òrgans del departament als quals és adscrit que es determinin per reglament.

 3. Es poden crear per reglament els òrgans i els serveis necessaris per al desenvolupament i la millora de les tasques encomanades al cos d'agents rurals.

ARTICLE 9 Estructura del cos d'agents rurals
 1. Els membres del cos d'agents rurals són funcionaris de carrera de la Generalitat i es regeixen pel que estableixen aquesta Llei, les normes que la desenvolupin i la normativa en matèria de funció pública de la Generalitat.

 2. El cos d'agents rurals s'estructura en una línia jeràrquica, segons les escales i les categories següents:

 1. Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector o inspectora.

 2. Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector o sotsinspectora.

 3. Escala bàsica, que comprèn les categories d'oficial o oficiala, agent major i agent.

 4. (Derogada)

ARTICLE 10 Funcions de les escales del cos d'agents rurals
 1. Les funcions que corresponen preferentment a les diverses escales del cos d'agents rurals són les següents:

  1. A l'escala superior, la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al cos d'agents rurals.

  2. A l'escala executiva, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de les unitats en els àmbits territorials o funcionals assignats.

  3. Pel que fa a l'escala bàsica, corresponen als oficials la coordinació, el control i la inspecció dels agents que tenen a càrrec, en els àmbits territorials o funcionals assignats. Correspon als agents majors, a més de les tasques executives bàsiques, dirigir les actuacions que els puguin ésser assignades en funció de llur preparació i especialització, i acomplir les tasques la complexitat de les quals requereixi més experiència i capacitació tècnica. Corresponen als agents les tasques d'execució definides pel capítol II.

  4. (Derogada)

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els membres del cos d'agents rurals han d'acomplir les tasques que siguin necessàries per a executar els serveis que tenen encomanats.

ARTICLE 11 Especialització
 1. El cos d'agents rurals, a part de les que es determinin per reglament, té les àrees d'especialització següents:

  1. Àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals.

  2. Àrea de la fauna protegida, de la caça i de la pesca.

  3. Àrea dels espais naturals protegits i de la biodiversitat.

  4. Àrea de recursos forestals.

 2. Els membres del cos d'agents rurals han d'exercir les funcions bàsiques de la categoria a la qual són adscrits, independentment dels coneixements especialitzats que puguin tenir.

 3. La Unitat de Formació del cos d'agents rurals ha de vetllar per la programació i l'organització de la formació continuada dels membres del cos, en col·laboració amb els organismes competents en matèria de formació i reciclatge dels funcionaris públics.

 4. S'han d'establir per reglament els requisits, els procediments de selecció, les condicions d'accés i permanència a cada àrea, la formació dels agents aspirants a accedir a les àrees d'especialització, i també el contingut de cada àrea, les funcions que té assignades i l'organització interna.

CAPÍTOL IV Accés i promoció Artículos 12 a 17
ARTICLE 12 Requisits generals d'accés
 1. Per a accedir a les diverses escales i categories del cos d'agents rurals cal complir els requisits establerts per aquesta Llei i per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, i tenir la titulació exigida, d'acord amb la gradació següent:

  1. Escala superior, titulació corresponent al grup A.

  2. Escala executiva, titulació corresponent al grup B.

  3. Escala bàsica, titulació corresponent al grup C.

  4. (Derogada)

 2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de funció pública fer les convocatòries d'accés a les diverses categories del cos d'agents rurals. Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específics per a ingressar en cadascuna de les escales i categories del cos.

 3. Per a accedir als grups que especifica l'apartat 1, cal tenir la titulació i els coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.

 4. En les convocatòries d'accés a les escales superior i executiva, en torn de promoció interna, els membres del Cos d'Agents Rurals es poden acollir a la dispensa de titulació, d'acord amb el que disposen en aquest sentit els articles 15 i 16.

 5. Els membres del cos d'agents rurals que s'acullin al que disposa l'apartat 4 i que superin el procés selectiu corresponent no es poden tornar a acollir a la dispensa de titulació per canviar d'escala.

ARTICLE 13 Principis generals de selecció
 1. Els sistemes de selecció dels funcionaris del cos d'agents rurals han de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i també el de publicitat del procés selectiu.

 2. Les proves selectives per a l'accés a cadascuna de les categories del cos d'agents rurals són de caràcter teòric i pràctic. En aquest sentit, s'hi han d'incloure proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de coneixement, i, en general, altres instruments que ajudin a determinar d'una manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els llocs de treball.

 3. No obstant el que disposa l'apartat 2, un cop la persona aspirant ha superat el curs selectiu, en el cas que la causa d'exclusió mèdica sigui conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a funcionari o funcionària en pràctiques, l'òrgan al qual correspongui en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària de carrera a l'òrgan competent i li ha d'ésser assignat un lloc de treball adequat a les seves capacitats.

ARTICLE 14 Requisits específics d'accés
 1. Per a ingressar al cos d'agents rurals cal complir, a més de les condicions generals d'accés a la funció pública de Catalunya, els requisits següents:

  1. Tenir la titulació exigida.

  2. Tenir una edat compresa entre el mínim i el màxim que es fixi per reglament o que s'indiqui en la convocatòria.

  3. Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B.

  4. Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

 2. L'accés a la categoria d'agent es fa pel sistema de concurs oposició i requereix la superació d'un curs selectiu organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i d'un període de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de llur activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al Cos d'Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

 3. Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

 4. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants a agents rurals tenen la consideració de funcionaris en pràctiques als efectes econòmics i d'afiliació i cotització a la Seguretat Social. El nomenament com a funcionaris de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el període de pràctiques. Es prohibeixen la tinença i l'ús d'armes de foc als funcionaris en pràctiques.

 5. El fet de no superar el curs selectiu o del període de pràctiques comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu i la pèrdua de tots els drets i expectatives pel que fa al nomenament. Correspon a l'òrgan competent per a efectuar el nomenament d'adoptar la resolució que procedeixi, que no dóna dret, en cap cas, a indemnització.

ARTICLE 15 Accés a les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora
 1. L'accés a les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora es fa mitjançant els sistemes de concurs oposició en torn lliure i en torn de promoció interna.

 2. Dins els límits fixats per la normativa reguladora de la funció pública de la Generalitat, cada convocatòria ha de reservar el nombre de places a les quals poden accedir per promoció interna els membres del Cos d'Agents Rurals que acreditin un mínim de dos anys de servei actiu en l'escala immediatament inferior i no hagin estat sancionats per falta greu o molt greu, llevat que hagin obtingut la cancel·lació de la sanció imposada, sempre que compleixin els requisits exigits en la convocatòria i que superin un curs selectiu organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Hi poden participar els membres del Cos d'Agents Rurals que, sense tenir la titulació exigida per a ingressar a les escales superiors, tinguin la titulació immediatament inferior i compleixin la resta de requisits establerts.

 3. L'accés per promoció interna a les escales superiors del cos d'agents rurals requereix la superació de les mateixes proves que les establertes per a ingressar-hi per torn lliure. No obstant això, els membres del cos que participen en el torn de promoció interna poden ésser eximits de les proves destinades a acreditar els coneixements exigits per a accedir a l'escala de procedència.

 4. Les persones aspirants a accedir a les categories a què fa referència l'apartat 1 que no són membres del cos d'agents rurals han de superar una fase de prova en la qual se n'avalua l'aptitud professional i la idoneïtat per al correcte exercici de les funcions encomanades.

ARTICLE 16 Accés a la categoria d'agent major i oficial o oficiala

L'accés a la categoria d'agent major i oficial o oficiala es fa per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició entre els membres del Cos d'Agents Rurals que tinguin una antiguitat de dos anys de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que superin el corresponent curs selectiu de formació, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

ARTICLE 17 Càrrecs de comandament

La provisió de comandaments del Cos d’Agents Rurals s’ha de fer per concurs de mèrits i capacitats entre els membres de les diverses escales del cos, tret dels llocs de cap d’àrea regional, la provisió dels quals s’ha de dur a terme per lliure designació d’entre els funcionaris de l’escala executiva, i d’inspector o inspectora en cap, la provisió del qual s’ha de dur a terme per lliure designació d’entre els funcionaris de l’escala superior del Cos d’Agents Rurals.

CAPÍTOL V Drets i deures Artículos 18 a 26
ARTICLE 18 Principis generals
 1. Els membres del cos d'agents rurals tenen els drets i els deures que els pertoquen com a funcionaris de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública.

 2. Els membres del cos d'agents rurals tenen l'obligació d'actuar de conformitat amb els principis que proclama aquesta Llei.

 3. Els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat han de protegir els membres del cos d'agents rurals en l'exercici de llurs funcions, han de vetllar per llur aptitud física i professional i els han de proporcionar els mitjans i les instal·lacions necessaris per a una prestació adequada del servei, en condicions de seguretat i eficàcia i de màxima proximitat als ciutadans.

 4. Els membres del cos d'agents rurals queden sotmesos al règim general d'incompatibilitats dels funcionaris de la Generalitat.

ARTICLE 19 Principis generals
 1. El cos d'agents rurals, ateses les seves peculiaritats professionals, té un comitè de seguretat i salut propi, les funcions i la composició del qual s'han d'establir per reglament.

 2. Els membres del cos d'agents rurals tenen dret a una revisió mèdica anual, en la qual cal tenir en compte l'especialitat i la problemàtica de les condicions de treball del col·lectiu.

ARTICLE 20 Uniforme i distintiu
 1. Els membres del cos d'agents rurals que estan de servei han de portar l'uniforme reglamentari en condicions correctes. Excepcionalment i en casos justificats, quan així s'autoritzi individualment d'una manera expressa, poden exercir llurs funcions sense uniforme.

 2. Els membres del cos d'agents rurals han de tenir la documentació que n'acrediti la condició i, en acte de servei, han de poder acreditar la identitat professional, a iniciativa pròpia o quan els sigui requerida per les persones interessades.

 3. L'uniforme, els distintius i la documentació acreditativa dels membres del cos d'agents rurals han d'ésser establerts per reglament.

ARTICLE 21 Llicències i permisos
 1. El règim de llicències i permisos, la durada i la distribució de la jornada laboral, i el règim de descans, els horaris, els dies festius i les vacances dels membres del cos d'agents rurals s'han de determinar per via reglamentària, segons els acords adoptats en la negociació col·lectiva i les necessitats del servei.

 2. En supòsits excepcionals, els membres del cos d'agents rurals poden ésser requerits per a fer un servei fora de llur jornada laboral. També en supòsits excepcionals, se'ls pot imposar l'obligació de continuar prestant servei en les dependències del cos o de restar en situació de disponibilitat.

ARTICLE 22 Seguretat Social

Els membres del cos d'agents rurals són inscrits al règim general de la Seguretat Social, sens perjudici dels que són inclosos en el règim de classes passives de l'Estat.

ARTICLE 23 Assegurances

Els membres del cos d'agents rurals tenen dret a una assegurança per a cobrir el risc de mort o d'invalidesa total o parcial per causa d'accident en l'exercici de llur professió.

ARTICLE 24 Drets sindicals

Els membres del cos d'agents rurals tenen els drets i les llibertats sindicals d'acord amb el que disposen l'article 28 de la Constitució i la Llei orgànica 11/1985, del 2 d'agost, de llibertat sindical.

ARTICLE 25 Assistència jurídica

L'Administració de la Generalitat ha de garantir la defensa jurídica necessària dels membres del cos d'agents rurals en les causes judicials que se segueixin contra aquests com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.

ARTICLE 26 Jubilació

La jubilació forçosa dels funcionaris del cos d'agents rurals es produeix d'ofici, quan compleixen els seixanta-cinc anys.

CAPÍTOL VI Segona activitat Artículo 27
ARTICLE 27 Supòsits
 1. Els membres del cos d'agents rurals que, segons dictamen mèdic, tinguin disminuïdes les facultats psíquiques o físiques necessàries per a l'exercici de llurs funcions bàsiques poden ésser rellevats de les funcions operatives, passar a exercir la segona activitat i prestar servei en els llocs de treball que hagin estat prèviament determinats en la relació de llocs de treball.

 2. S'han d'establir per reglament el procediment de declaració de pas a la segona activitat, el quadre de disminucions que determina aquesta situació i les retribucions que els membres del cos d'agents rurals han de percebre una vegada els sigui assignat el lloc de treball que es determini com de segona activitat. En el supòsit que les retribucions totals fossin inferiors a les que cobraven en el moment de passar a la segona activitat, han de rebre un complement personal transitori que iguali les retribucions amb les que percebien abans.

CAPÍTOL VII Règim disciplinari Artículos 28 a 34
ARTICLE 28 Principis generals

El règim disciplinari dels membres del cos d'agents rurals es regeix per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública i per les disposicions que la desenvolupen, amb les peculiaritats que conté aquest capítol derivades de l'especificitat de llurs funcions.

ARTICLE 29 Gradació de les faltes

Les faltes disciplinàries que poden cometre els membres del cos d'agents rurals es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

ARTICLE 30 Faltes molt greus

Són faltes molt greus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

 1. Incórrer en qualsevol tipus de conducta constitutiva d'un delicte dolós que porti aparellada una pena privativa de llibertat.

 2. Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques estant de servei, i negar-se, en situacions d'una evident anormalitat física o psíquica, a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

 3. Insubordinar-se, individualment o col·lectivament, a les autoritats o els superiors dels quals es depengui, i desobeir o incomplir les legítimes ordres o instruccions donades per aquests.

 4. Denegar l'auxili o no intervenir en els fets o les circumstàncies greus o extraordinaris en què sigui obligada o necessària llur actuació urgent.

 5. Adoptar una actitud de manca de rendiment manifesta, reiterada i no justificada, o de desídia o desinterès en el compliment dels deures, si constitueix una conducta continuada o ocasiona un perjudici greu als ciutadans o a l'eficàcia dels serveis.

 6. Fer un abús d'autoritat que causi un perjudici greu als ciutadans, als subordinats o a l'Administració; maltractar d'una manera greu, degradant o vexatòria els ciutadans, de paraula o obra, i fer qualsevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física, psíquica o moral.

 7. Falsificar, alterar, sostreure, amagar o destruir documents del servei sota la pròpia custòdia o la de qualsevol altre membre del cos d'agents rurals.

 8. Perdre les armes o permetre'n la sostracció per negligència inexcusable.

 9. Exhibir l'arma reglamentària, els distintius o les credencials del cos d'agents rurals, fer valer la condició d'agent de l'autoritat sense cap causa que ho justifiqui, o fer-ne un mal ús.

 10. Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

 11. Negar-se a col·laborar, d'una manera manifesta, amb altres cossos de funcionaris, en els casos en què s'hagi de prestar col·laboració de conformitat amb la legislació vigent.

 12. L'incompliment manifest de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de disposicions que conformen l'ordenament jurídic, especialment les disposicions sobre els drets fonamentals i les llibertats públiques.

ARTICLE 31 Faltes greus

Són faltes greus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

 1. Incórrer en actes i conductes que atemptin contra la dignitat dels funcionaris, la imatge del cos d'agents rurals i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions públiques.

 2. Incomplir l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que hagi de conèixer per raó del servei.

 3. Actuar amb abús d'atribucions, en perjudici dels ciutadans, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.

 4. Negar-se a prestar servei o no comparèixer per prestar-lo, estant lliure de servei, en el cas de fets o circumstàncies extraordinaris, si se n'ha rebut l'ordre.

 5. Perdre les armes, els distintius o les credencials del cos d'agents rurals o deixar que els siguin sostrets per negligència simple.

ARTICLE 32 Faltes lleus

Són faltes lleus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

 1. Mostrar descurança en la presentació personal.

 2. No presentar-se amb l'uniforme reglamentari, sense causa justificada, en el lloc de treball.

 3. Prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o reclamació, excepte en el cas d'urgència o d'impossibilitat física de fer-ho.

 4. Incomplir qualsevol de les funcions assignades, en el cas que aquest incompliment no estigui tipificat com a falta greu o molt greu.

ARTICLE 33 Responsabilitat de les faltes
 1. Els membres del cos d'agents rurals que indueixin altres membres a cometre actes o a adoptar conductes constitutives de falta disciplinària, i també els superiors que ho tolerin, incorren en la mateixa responsabilitat que els pogués correspondre en el cas que fossin els infractors.

 2. Els membres del cos d'agents rurals que encobreixin les faltes molt greus i greus consumades incorren en la mateixa responsabilitat de qui les ha comeses.

ARTICLE 34 Procediment disciplinari
 1. La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de l'òrgan del departament al qual és adscrit el cos d'agents rurals.

 2. La imposició de sancions per faltes molt greus correspon al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el cos d'agents rurals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Equilibri en la presència de dones i homes en les diferents categories
 1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de les escales bàsica, executiva i superior del Cos d'Agents Rurals aprovades a partir de l'1 de gener de 2022 poden determinar el nombre de places reservades per a dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents categories.

  El nombre de places reservades per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits i no pot ésser inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades.

 2. En cas que es faci ús de la reserva de places que regula la present disposició, els procediments selectius d'accés i de promoció interna corresponents s'han d'articular en dos torns diferenciats de places reservades i no reservades a dones. En cas que el procés selectiu inclogui limitacions del nombre màxim de persones aspirants que poden ésser convocades a la prova següent, s'ha d'establir quina part d'aquest màxim correspon a cada torn, d'acord amb el percentatge de places reservades a dones establert en la convocatòria.

  Un cop finalitzades les fases d'oposició i concurs, si s'escau, la convocatòria a la fase de formació s'ha de fer seguint una llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda i d'acord amb el nombre màxim de places reservades per torn, aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment. Cap de les persones aspirants convocades a la fase de formació no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació de més del 20% respecte a les persones de l'altre torn que es trobin dins el nombre màxim de persones a convocar a la fase de formació sumant els dos torns, d'acord amb el que estableixin les bases de cada convocatòria.

  Les places reservades per a cada torn que restin vacants passaran a incrementar les fixades per a l'altre torn fins a assolir el nombre màxim de places convocades.

 3. La reserva de places que regula aquesta disposició no és aplicable si en la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de dones funcionàries igual o superior al 40%.

SEGONA Organització territorial i funcional

S'ha de determinar per reglament, en el termini d'un any, l'organització territorial i funcional del cos d'agents rurals, d'acord amb els principis d'eficàcia i adaptabilitat al compliment de les funcions que aquest té assignades.

TERCERA Àrees d'especialització

El Govern, en el termini d'un any, ha d'aprovar un decret relatiu a les àrees d'especialització a què fa referència l'article 11.

QUARTA Ús d'armes

Els funcionaris del cos d'agents rurals, si acompleixen funcions que ho requereixen, poden portar l'arma que es determini per reglament. L'ús de les armes s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent en matèria d'armament. També s'han d'establir per reglament el règim de les mesures de control d'armes, les normes per a administrar-les i les mesures de seguretat necessàries.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA Escales i categories
 1. Els membres del cos d'agents rurals queden integrats en les escales i les categories establertes per aquesta Llei, d'acord amb les correspondències següents:

 1. Agents: agents auxiliars.

 2. Agents de primera: agents.

SEGONA Càrrecs de comandament

Els membres del cos d'agents rurals que ocupen els càrrecs de comandament en el moment que aquesta Llei entri en vigor els han de continuar ocupant, amb les mateixes funcions i els mateixos drets i deures, independentment de la categoria i la titulació que tinguin.

TERCERA Emergències

S'han d'elaborar, revisar i mantenir actualitzats els protocols necessaris amb els departaments que hi tinguin competències per tal que el cos d'agents rurals pugui atendre els avisos als telèfons d'emergències corresponents a actuacions que li són pròpies, amb la finalitat de poder donar un servei més eficient als ciutadans.

QUARTA

Mentre el Cos d’Agents Rurals no disposi d’agents en alguna de les categories professionals establertes per l’article 15, l’accés a la categoria vacant es pot fer prescindint del requisit temporal de dos anys de servei actiu en l’escala immediatament inferior que estableix el dit article.

CINQUENA Accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica
 1. Els membres del Cos d'Agents Rurals de la categoria d'agent auxiliar que es trobin en servei actiu en aquesta categoria disposen de dues convocatòries per a accedir a la categoria d'agent de l'escala bàsica. Aquestes convocatòries s'han de dur a terme mitjançant un torn de promoció interna especial i s'han de fer conjuntament amb les dues primeres convocatòries d'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica.

 2. En les convocatòries d'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
ÚNICA Derogacions

Queden derogats l'article 7 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; l'article 18 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives; el Decret 252/1988, del 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, i els decrets 381/1988, 174/1989, 342/1995 i 191/2000, que n'estableixen modificacions.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Autorització

S'autoritza el Govern de la Generalitat i, si escau, el conseller o consellera competent en matèria de protecció i conservació del medi natural perquè dictin les disposicions necessàries per a fer el desenvolupament d'aquesta Llei.

SEGONA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR