Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (Llei 11/2007, d'11 d'octubre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, l'any 1983, i el desplegament que se n'ha fet fins a l'actualitat han estat unes de les fites de la història recent més importants en el procés de recuperació de les institucions d'autogovern i de normalització cultural i lingüística de Catalunya, i també han tingut un paper important en l'impuls i el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

Durant aquestes dues dècades, el sector de l'audiovisual ha experimentat canvis profunds. La superació dels monopolis de la ràdio, la televisió i les telecomunicacions, l'aparició de nous operadors i els múltiples avenços tecnològics, especialment en el camp de la digitalització, han modificat substancialment l'entorn sociocultural i competitiu en què s'han de desenvolupar els nous mitjans i serveis públics de comunicació audiovisual.

Aquest nou context exigeix una àmplia revisió dels models anteriors i reclama una definició de la funció i les obligacions del servei públic. Aquesta funció ha d'incloure també mesures adequades per a evitar l'anomenada fractura digital en el trànsit cap a la societat de la informació i garantir l'accés universal a les diverses modalitats de difusió del coneixement, de la informació i de les expressions culturals.

Així mateix, a Catalunya el nou context del sector audiovisual també exigeix que es faci una revisió profunda del que estableix la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. La Resolució 3/VI del Parlament, adoptada en la sessió del Ple del 15 de desembre de 1999, fixa per unanimitat les bases d'un nou marc legal del sistema de comunicacions, les grans línies de promoció de l'espai català de comunicació i els principis generals dels mitjans de comunicació públics i privats. Segons aquesta resolució, el nou funcionament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de seguir els criteris d'independència, de professionalitat i de viabilitat econòmica; s'ha d'adequar a les noves exigències dels canvis tecnològics i a les demandes emergents de la societat; ha de dotar de més atribucions el consell d'administració pel que fa a la gestió i l'estratègia empresarials, i ha de garantir que els organismes rectors dels mitjans públics siguin integrats per experts i gestors que responguin a un perfil professional amb un règim rigorós d'incompatibilitats. Aquesta resolució recorda també les exigències que han de complir els mitjans públics en matèria de programació i de continguts, i destaca la necessitat de potenciar la funció cultural i educativa que tenen encomanada i de difondre els valors democràtics, cívics i ètics, i també els drets humans.

Aquesta llei té per objecte substituir la regulació que estableix la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, per a adequar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes tecnològics i socioculturals. Per a assolir aquests objectius, s'estableix la regulació que s'exposa a continuació.

En primer lloc, cal dir que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió passa a denominar-se Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com a conseqüència de l'ampliació de les seves funcions d'acord amb els canvis tecnològics que s'han produït des de la promulgació de la Llei 10/1983, i també en previsió dels que es puguin produir en el futur.

El capítol I es dedica a les disposicions generals.

El capítol II estableix la naturalesa i el règim jurídic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Pel que fa a l'organització, determinada pel capítol III, es manté bàsicament l'estructura de la Corporació que estableix la Llei 10/1983, però es dota de noves funcions el Consell de Govern i el president o presidenta d'aquest, el qual assumeix la representació institucional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. D'altra banda, s'introdueix la participació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya en l'elecció dels membres del Consell de Govern que tria el Parlament, per a valorar la idoneïtat dels candidats. La durada del mandat dels membres del Consell de Govern es fixa en un període superior a una legislatura per a garantir-ne la independència.

El director o directora general assumeix la màxima capacitat executiva de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la qual dirigeix per encàrrec del Consell de Govern. El director o directora general és nomenat pel Consell de Govern entre professionals de prestigi, després d'una convocatòria pública.

Atesa la valoració de les decisions sobre la programació dels canals del servei públic, es redefineix el Consell Assessor de Continguts i de Programació com a òrgan que assisteix el Consell de Govern i el director o directora general en la definició i l'avaluació de les polítiques i les estratègies de programació.

El capítol IV, relatiu a les formes de gestió, estableix que la gestió del servei públic i el d'àrees incloses en l'activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha de dur a terme per mitjà d'empreses públiques, que han d'adoptar la forma de societat anònima.

El capítol V desenvolupa el concepte i el contingut del contracte programa, que ja s'ha apuntat com a instrument jurídic en el capítol I.

El capítol VI tracta dels principis, els objectius i les obligacions de la programació del servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a dur a terme les directrius del mandat marc i els compromisos específics acordats en el contracte programa.

Els capítols VII, VIII i IX regulen les matèries de pressupost i finançament, patrimoni i personal.

El capítol X determina els tres tipus de control de què és objecte la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: el control parlamentari, el control del compliment de la funció de servei públic i el control pressupostari i financer.

La part final de la Llei inclou tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Objecte

L'objecte d'aquesta llei és regular la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat, d'acord amb l'article 23.1 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i establir el règim jurídic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

ARTICLE 2 Funció de servei públic

El servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat consisteix, d'acord amb el que estableix l'article 23.2 de la Llei 22/2005, en la posada a disposició dels ciutadans de Catalunya d'un conjunt de continguts audiovisuals i dels altres serveis que es determinin en el contracte programa que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de subscriure amb el Govern de la Generalitat, i que és regulat pel capítol V, orientats a satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans, a garantir un accés universal a la informació, la cultura i l'educació, a difondre i promocionar la llengua catalana i a oferir un entreteniment de qualitat.

CAPÍTOL II Naturalesa i règim jurídic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Artículos 3 y 4
ARTICLE 3 Naturalesa
 1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar.

 2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals resta formalment adscrita a l'Administració de la Generalitat per mitjà del departament competent en matèria audiovisual.

 3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals actua amb plena autonomia funcional respecte de l'Administració a la qual resta adscrita, en els termes establerts per aquesta llei i per la Llei 22/2005.

ARTICLE 4 Règim jurídic
 1. L'activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha d'ajustar a les normes de dret privat, llevat dels supòsits en què la llei determini l'aplicació del dret públic i, en tots els casos, en les relacions de la Corporació amb l'Administració a la qual resta adscrita.

 2. La contractació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials resta sotmesa al dret privat, llevat dels supòsits en què s'hagi de regir per la legislació sobre contractació administrativa. En tots els casos, s'han de respectar els principis generals establerts per la legislació sobre contractació de les administracions públiques.

 3. Els acords dictats pels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les pretensions que se'n dedueixin són competència de la jurisdicció que correspongui en cada cas, sense necessitat de formular cap reclamació prèvia ni cap recurs administratiu.

CAPÍTOL III Estructura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Artículos 5 a 17
SECCIÓ PRIMERA Òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Artículo 5
ARTICLE 5 Òrgans
 1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’estructura en els òrgans següents:

  1. El Consell de Govern i el president o presidenta.

  2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació.

 2. L’administració i el govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals corresponen al Consell de Govern, que desenvolupa les seves funcions de direcció executiva ordinària per mitjà del seu president o presidenta, el qual pot delegar aquestes funcions en els consellers. El president o presidenta del Consell de Govern també presideix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

SECCIÓ SEGONA El Consell de Govern Artículos 6 a 13.bis
ARTICLE 6 Naturalesa del Consell de Govern
 1. El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el marc de les competències que li atribueix aquesta llei.

 2. El Consell de Govern ha d'escoltar el Consell Assessor de Continguts i de Programació, abans de prendre decisions, en els casos en què aquesta llei ho determina.

 3. Corresponen al Consell de Govern les competències que aquesta llei no atribueix expressament a cap altre òrgan.

ARTICLE 7 Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l'integren i del president o presidenta
 1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d'ésser persones amb mèrits professionals rellevants.

 2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d'haver escoltat les entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

 3. El Parlament ha d'enviar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya la llista de candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot ésser superior al de les vacants existents.

 4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candidats atenent d'una manera especial a:

  1. L'experiència dels candidats derivada d'haver exercit funcions d'administració, d'alta direcció, de control o d'assessorament, o funcions de responsabilitat similar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

  2. El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d'incloure necessàriament les directrius bàsiques de l'organització i de l'actuació en què, segons llur criteri, s'ha d'inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest projecte ha d'ésser adequat al mandat marc del sistema públic audiovisual.

 5. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capacitat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera concreta els requisits a què fa referència l'apartat 4. Aquests informes han d'ésser tramesos al Parlament abans de la compareixença i l'examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d'acord amb el que estableix l'apartat 2.

 6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d'entre els membres que integren el Consell de Govern.

 7. En els supòsits a què fa referència l'article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parlament d'acord amb el procediment que estableix el present article.

 8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres, exerceix les funcions que determina l'article 13 bis .

 9. S'ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els membres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d'acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir sempre aquest requisit.

 10. S'ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs de la presidència i la vicepresidència.

ARTICLE 8 Estatut personal dels membres del Consell de Govern
 1. Els membres del Consell de Govern tenen una dedicació a temps complet al càrrec, actuen amb plena independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l'exercici de llurs funcions.

 2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d'alts càrrecs de la Generalitat i estan subjectes a llur règim retributiu, tant pel que fa al salari com als complements.

 3. La condició de membre del Consell de Govern és incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació polítiques, amb l'exercici d'activitats en les administracions públiques i amb l'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.

 4. Els membres del Consell de Govern no poden tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'Internet, ni en qualsevol mena d'entitat relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni amb cap mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en llurs empreses filials.

 5. Si un membre del Consell de Govern es troba en algun dels supòsits d'incompatibilitat especificats per aquest article, disposa de tres mesos per a adequar la seva situació al que estableix la Llei. Si no ho fa, se'n produeix el cessament de manera automàtica.

ARTICLE 9 Durada del mandat dels membres del Consell de Govern
 1. El mandat dels membres del Consell de Govern té una durada de sis anys. Els dits membres no poden renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec dins els sis mesos anteriors al finiment del mandat, excepte el president o presidenta, que no el pot renovar en cap cas.

 2. Cada tres anys s'ha de renovar la meitat dels membres del Consell de Govern. El president o presidenta s'ha de renovar cada sis anys, coincidint amb el finiment del mandat.

 3. En el cas de vacant d'un membre del Consell de Govern sobrevinguda abans de dotze mesos del finiment del mandat, s'ha de nomenar un nou membre, de conformitat amb el que estableix l'article 7. El mandat d'aquest nou membre fineix en la data en què hauria finit el mandat del membre que substitueix.

 4. Els membres del Consell de Govern cessen quan fineix llur mandat, però continuen exercint les funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous consellers.

 5. Els membres del Consell de Govern cessen per renúncia o traspàs, per incapacitat permanent per a l'exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevinguda, per inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics o per condemna ferma per delicte dolós, sens perjudici del que estableix la Llei 14/2005, del 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat.

ARTICLE 10 Durada del mandat del president o presidenta del Consell de Govern
 1. El mandat del president o presidenta del Consell de Govern té una durada de sis anys i en cap cas no pot ésser renovat.

 2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern acordada per dos terços dels seus membres, amb la consideració prèvia de la comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

ARTICLE 11 Competències del Consell de Govern

El Consell de Govern té les funcions següents:

 1. Establir les directrius bàsiques de l'organització i l'actuació empresarial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 2. Proposar al Govern de la Generalitat la creació de noves empreses filials, la dissolució i la liquidació d'empreses filials existents i la inversió o desinversió en altres societats mercantils.

  c)

 3. Nomenar i separar, a proposta del president o presidenta, el personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 4. Establir els mecanismes de participació en l'elaboració del contracte programa, que han d'incloure un informe preceptiu dels representants dels treballadors i del Consell Assessor de Continguts i de Programació.

 5. Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la participació dels representants dels treballadors en l'informe previ preceptiu i vetllar perquè el contracte programa s'adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.

 6. Establir les directrius pertinents perquè la programació compleixi la missió de servei públic que té encomanada, d'acord amb el contracte programa.

 7. Aprovar, a proposta del president o presidenta, el pla d’activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les seves empreses filials.

 8. Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupament de les activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 9. Aprovar, a proposta del president o presidenta, les plantilles i l’organigrama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 10. Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal directiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també del personal d'empreses externes que presten serveis a la Corporació.»

 11. Aprovar, a proposta del president o presidenta, els comptes i els avantprojectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 12. Aprovar, si escau, l'endeutament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals prèviament a l'autorització dels òrgans competents de la Generalitat.

 13. Requerir al president o presidenta, en qualsevol moment, informació sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.

 14. Aprovar les directrius sobre l'emissió de publicitat en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 15. Aprovar, a proposta del president o presidenta, els criteris de programació dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 16. Vetllar pel compliment de les quotes de producció, d'acord amb la regulació vigent i el contracte programa.

 17. Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflictes que es plantegin amb relació al dret de rectificació.

 18. Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

 19. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els límits establerts per la llei; fer qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, i fer actes dels quals resulti la participació en altres societats, amb la concurrència a la seva constitució o bé amb la subscripció d'accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.

 20. Autoritzar l'atorgament de tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri pertinent, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

 21. Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels serveis que requereixin una contraprestació econòmica dels usuaris.

 22. Aprovar els informes que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hagi d'elevar al Parlament, al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i, si escau, al Govern de la Generalitat.

 23. Participar amb la resta de membres del Consell, per delegació del president o presidenta, en funcions de direcció, gestió i administració.

 24. Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, que fomenti la col·laboració dels treballadors en l'elaboració de l'estratègia empresarial i en l'organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi les estructures internes adients.

 25. Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, si escau, de l'altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

ARTICLE 12 Funcionament del Consell de Govern
 1. El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys quatre vegades al mes i també en casos d'urgència, a judici del president o presidenta, o quan ho demani una tercera part dels seus membres.

 2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de dret, excepte en els supòsits de l’article 11.d, e, f, g, k i l, en els quals es requereix una majoria qualificada de dos terços. Si en una primera votació no s’assoleix aquesta majoria qualificada, cal fer una segona votació, una vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. Si en aquesta segona votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer-ne una tercera, que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual els acords es poden adoptar per majoria simple.

 3. El Consell de Govern ha d'aprovar un reglament de funcionament intern per a regular els drets i els deures dels consellers, les activitats que els corresponen, les reunions que han de tenir, les majories que es requereixen perquè puguin adoptar acords i tot allò relatiu al funcionament del Consell que no estableix aquesta llei.

ARTICLE 13 Funcions del president o presidenta del Consell de Govern

El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions següents:

 1. Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tota mena d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions representatives, i representar el Consell de Govern.

 2. Efectuar la representació ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a comparèixer en judicis i en tota mena d’actuacions.

 3. Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que li formuli la comissió parlamentària de control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 4. Exercir la direcció executiva ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i vetllar perquè s’executin les decisions que pren el Consell de Govern.

 5. Requerir al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes preceptius i els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

 6. Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell de Govern.

 7. Presidir les sessions del Consell de Govern, ordenar-ne els debats, suspendre’ls per causes justificades i aixecar-ne les sessions.

 8. Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions que donin com a resultat un empat, amb la finalitat de fer possible l’adopció d’acords.

 9. Coordinar els treballs de les comissions i les ponències.

 10. Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els acords adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.

 11. Elaborar, conjuntament amb els altres membres del Consell de Govern, la proposta del contracte programa, observant el compliment dels convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la participació dels representants dels treballadors per mitjà d’un informe previ.

 12. Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació de les seves empreses filials i la memòria anual.

 13. Nomenar i separar el personal directiu, amb criteris de professionalitat, després que hagin estat designats per acord del Consell de Govern.

 14. Garantir que la programació s’ajusti a les directrius aprovades pel Consell de Govern.

 15. Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials, i el règim de retribucions del personal.

 16. Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les instruccions relatives al funcionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competències del Consell de Govern.

 17. Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici, si escau, de l’autorització preceptiva del Govern.

 18. Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i de la facultat de delegació.

 19. Complir el que disposa la Llei orgànica del dret de rectificació, amb relació als escrits de rectificació.

 20. Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.

 21. Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell de Govern.

 22. Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, i també per garantir que els imports econòmics dels contractes d'aquestes empreses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associades, compleixen les obligacions de transparència.

ARTICLE 13 BIS Funcions del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern

El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern té les funcions següents:

 1. Exercir les funcions del president o presidenta en cas d’absència d’aquest.

 2. Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant les institucions, per delegació del president o presidenta.

 3. Totes les funcions que li delegui el president o presidenta.

SECCIÓ TERCERA El director o directora general Artículos 14 y 15
ARTICLE 14 El director o directora general
ARTICLE 15 Funcions del director o directora general
SECCIÓ QUARTA El Consell Assessor de Continguts i de Programació Artículos 16 y 17
ARTICLE 16 El Consell Assessor de Continguts i de Programació
 1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació i de continguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el president o presidenta en la definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

 2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per setze membres, elegits pel Parlament d'entre persones de prestigi reconegut, els quals han de representar la pluralitat de la societat catalana. Han d'haver-hi representats, com a mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, culturals i d'usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d'ésser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.

 3. El Consell Assessor de Continguts i de Programació ha d’escollir entre els seus membres, i per majoria absoluta, un president o presidenta del Consell, que té les funcions següents:

  1. Representar el Consell en tota mena d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions representatives.

  2. Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern, o a petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, presidir i ordenar les sessions del Ple i vetllar perquè s'executin les decisions que pren.

 4. El mandat dels membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha de renovar cada quatre anys.

 5. El Consell Assessor es reuneix quan és convocat d’acord amb l’article 3.b o, almenys, cada quatre mesos, i també quan s’ha de pronunciar preceptivament.

 6. La condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació no exigeix dedicació exclusiva.

ARTICLE 17 Funcions del Consell Assessor de Continguts i de Programació
 1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació, com a òrgan assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions següents:

  1. Informar preceptivament el Consell de Govern sobre les línies bàsiques de la programació i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa.

  2. Informar preceptivament el Consell de Govern sobre la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

  3. Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions dels diversos mitjans i serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

  4. Elaborar els informes o els dictàmens que li encarregui el Consell de Govern i, especialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com ara la qualitat, l'impacte social i cultural i les dades d'audiència.

  5. Estudiar les demandes dels usuaris i fer-les arribar al Consell de Govern.

  6. Proposar al Consell de Govern totes les mesures o iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de la programació.

 2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor de Continguts i de Programació ha d'elaborar un reglament de funcionament intern, que ha de regular el procediment per a l'elecció del president o presidenta, el règim de sessions i el procediment per a l'adopció d'acords.

 3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de garantir els recursos suficients perquè el Consell Assessor de Continguts i de Programació pugui desenvolupar amb eficiència les funcions que li corresponen.

 4. El Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de tenir una cura especial perquè els continguts de la programació s'adeqüin al títol I de l'Estatut d'autonomia, relatiu als drets i deures dels ciutadans i els principis rectors.

CAPÍTOL IV Gestió Artículos 18 a 20
ARTICLE 18 Gestió del servei
 1. La gestió del servei públic de comunicació audiovisual objecte d'aquesta llei correspon a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per mitjà d'empreses públiques que han d'adoptar la forma de societat anònima.

 2. El capital de les empreses públiques a què fa referència l'apartat 1 ha d'ésser subscrit íntegrament per la Generalitat per mitjà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i no pot ésser alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o gratuïta.

ARTICLE 18 BIS Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
 1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual a què fa referència l'article 18.1 són elegits d'acord amb el procediment següent:

  1. El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o directora dels mitjans.

  2. La convocatòria ha d'especificar els mèrits a valorar, entre els quals s'ha de considerar d'una manera especial l'experiència en l'exercici de funcions d'administració, d'alta direcció, de control o d'assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels mitjans de comunicació.

  3. El procés de selecció ha d'incloure obligatòriament una proposta d'objectius, que han de presentar els candidats, sobre l'organització i l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

 2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a resoldre'l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d'experts independents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d'acord amb els criteris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

 3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual es fa d'acord amb el que estableix l'article 11. d .

ARTICLE 19
 1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell de Govern, pot acordar de constituir altres societats filials públiques amb un objecte diferent del que estableix l'article 18.1 per a aconseguir una gestió més eficaç en àrees de la seva activitat. Aquestes societats han de complir els requisits establerts per l'article 18.2.

 2. El Govern de la Generalitat pot autoritzar, a proposta del Consell de Govern, la participació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o de les seves societats filials en el capital social d'altres societats mercantils, sens perjudici del que estableix l'article 31.6 de la Llei 22/2005.

ARTICLE 20 Règim jurídic de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1. Les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es regeixen pel dret privat, excepte en allò que estableix aquesta llei.

 2. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han de determinar un administrador o administradora únic, el qual ha d'ésser nomenat i separat pel Consell de Govern.

 3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han d’establir les facultats de l’administrador o administradora únic amb relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pagaments i de contractació. Aquests estatuts també han de determinar les facultats reservades al president o presidenta de la Corporació.

 4. En el cas de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dedicades a la radiodifusió sonora i televisiva, el càrrec d'administrador o administradora únic i el de director o directora del mitjà poden ésser ocupats per la mateixa persona.

 5. El càrrec de director o directora de cadascun dels mitjans de titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té el mateix règim d’incompatibilitats que el que s’aplica als membres del Consell de Govern de la Corporació.

 6. Els directors dels mitjans de titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals poden ésser convidats al Consell de Govern de la Corporació, amb veu però sense vot.

 7. A les persones amb contracte d'alta direcció els és aplicable el mateix règim retributiu que el dels membres del Consell de Govern.

CAPÍTOL V Contracte programa Artículo 21
ARTICLE 21 Contingut del contracte programa
 1. El contracte programa que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de subscriure amb el Govern de la Generalitat ha d'incloure les clàusules preceptives d'acord amb la legislació sobre finances públiques de Catalunya i també el contingut que es deriva de la resta de la legislació aplicable a la comunicació audiovisual. En tots els casos ha d'incloure les clàusules següents:

  1. Establir l'abast de l'encàrrec de serveis que el Govern de la Generalitat fa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a les seves empreses filials, d'acord amb el mandat marc aprovat pel Parlament.

  2. Concretar l'emissió de publicitat, tenint en compte el control de qualitat, el contingut dels missatges publicitaris i l'adequació dels temps de publicitat a la programació i a les necessitats dels mitjans.

  3. Establir els criteris per a garantir el dret d'accés als grups polítics i socials significatius, i els criteris de distribució entre aquests grups.

  4. Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l'estatal i la catalana que ha de complir cada mitjà, i també els criteris de selecció.

  5. Determinar els paràmetres d'eficiència econòmica i de garantia de qualitat dels serveis.

  6. Fixar els criteris per a l'obtenció d'ingressos resultants de publicitat i altres fons.

  7. Dotar les partides anuals del pressupost de la Generalitat destinades a compensar el cost dels serveis de caràcter públic acordats.

  8. Assegurar la transparència en la gestió, amb mesures com ara la justificació de les inversions externes i la rendició de comptes periòdica al Parlament.

  9. Establir els indicadors per a dur a terme l'avaluació del contracte programa i els criteris de la composició de la comissió de seguiment del dit contracte programa. Han de formar part d'aquesta comissió de seguiment dos representants dels treballadors de la Corporació i de les seves empreses filials.

 2. El Govern ha de trametre el contracte programa, abans d'aprovar-lo, al Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè n'emeti un informe preceptiu, tal com estableix l'article 31.2 de la Llei 22/2005.

CAPÍTOL VI Programació Artículos 22 a 26
ARTICLE 22 Principis generals de la programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1. Els principis inspiradors i les línies d'actuació de la programació de servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són, a més dels que estableix la legislació aplicable en matèria de comunicació audiovisual, els que fixen el mandat marc i el contracte programa.

 2. La programació de servei públic dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d'ésser plural per a tractar de satisfer les necessitats del conjunt de la població. Tots els canals i els serveis considerats de servei públic són de lliure accés.

 3. La llengua institucional per a prestar el servei públic de comunicació audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és el català.

ARTICLE 23 Obligació de difusió d'obres europees, catalanes i independents

Pel que fa a la difusió d'obres europees, catalanes i independents, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals resta subjecta al que estableix la legislació aplicable en matèria de comunicació audiovisual.

ARTICLE 24 Obligació de finançament de pel·lícules i sèries d'animació europees i catalanes
 1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals cada any ha de destinar, com a mínim, un sis per cent de la xifra total dels ingressos obtinguts en l'exercici anterior, d'acord amb el seu compte d'explotació, al finançament avançat de la producció de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, de pel·lícules per a televisió, de pel·lícules de nous realitzadors, de pel·lícules experimentals, de documentals, de programes pilot i de sèries d'animació.

 2. El contracte programa ha de concretar la proporció de finançament que s'ha de destinar a obres catalanes i, com a mínim, ha d'establir un percentatge específic per a les obres i per a les sèries d'animació produïdes per productors catalans independents.

ARTICLE 25 Accés social

L'ordenació dels espais de ràdio i de televisió s'ha de fer de manera que hi puguin accedir els grups socials i polítics més significatius. Amb aquesta finalitat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de tenir en compte els criteris objectius de la representació parlamentària; la implantació política, sindical, social i cultural, i l'àmbit territorial d'actuació, les indicacions del Consell Assessor de Continguts i de Programació, i les recomanacions que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya hagi establert sobre aquest tema.

ARTICLE 26 Seguiment de la programació

El president o presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives a la programació que estableix el contracte programa.

CAPÍTOL VII Pressupost i finançament Artículos 27 a 29
ARTICLE 27 Principis pressupostaris
 1. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha d'ajustar al que fixen la Llei de pressupostos i la Llei de finances públiques de Catalunya, i també a les singularitats que estableix aquesta llei.

 2. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha d'elaborar i gestionar d'acord amb els principis d'equilibri pressupostari.

ARTICLE 28 Avantprojecte de pressupost

L'avantprojecte de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els de cada una de les seves empreses filials s'han de trametre al Govern de la Generalitat perquè els integri en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 29 Pressupost
 1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es finança d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei 22/2005.

 2. Sens perjudici del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del pressupost separat de cada una de les empreses filials, s'ha d'establir un pressupost consolidat amb la finalitat d'evitar dèficits de caixa eventuals o definitius i de permetre una cobertura mitjançant el superàvit de les entitats i les societats incloses en el pressupost integrat.

 3. S'autoritza el règim de minoració d'ingressos respecte del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, d'acord amb aquesta llei.

CAPÍTOL VIII Patrimoni Artículo 30
ARTICLE 30 Patrimoni

Tant el patrimoni de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com el de les seves societats filials tenen la condició de domini públic, com a patrimoni afectat a un servei públic, i gaudeixen de les exempcions corresponents en l'ordre tributari. No tenen valor ni efecte jurídic els pactes per mitjà dels quals es pretengui canviar el subjecte passiu dels tributs.

CAPÍTOL IX Personal Artículos 31 a 33
ARTICLE 31 Règim del personal
 1. Les relacions de treball dins la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials es regeixen per la legislació de treball comuna.

 2. El fet de pertànyer al Consell Assessor de Continguts i de Programació no genera cap dret de caràcter laboral.

 3. La situació dels funcionaris de la Generalitat que s'incorporin a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials és la regulada per la normativa sobre l'Estatut de la funció pública.

 4. La contractació del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials amb caràcter fix només es pot fer per mitjà de les proves d'admissió que s'estableixin, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, i respectant els principis d'igualtat, concurrència, publicitat, mèrit i capacitat.

ARTICLE 32 Comitès d'empresa
 1. Es poden constituir els comitès d'empresa corresponents a les diverses empreses filials, d'acord amb el que estableix la legislació laboral.

 2. Es pot constituir un comitè entre empreses a proposta dels comitès d'empresa.

ARTICLE 33 Comitès professionals
 1. Les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es doten d'un estatut professional i de sengles comitès professionals. Correspon al Consell de Govern aprovar-los.

 2. Les eleccions als comitès professionals han d'ésser convocades pel Consell de Govern, amb la periodicitat i el procediment que fixa el seu estatut.

CAPÍTOL X Control Artículos 34 y 35
ARTICLE 34 Control Parlamentari
 1. La prestació del servei públic de comunicació audiovisual se sotmet al control del Parlament, sens perjudici de les competències que corresponen al Consell de l'Audiovisual de Catalunya en aquesta matèria.

 2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 192 i següents del Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l'entitat.

 3. Els òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals als quals el Parlament requereixi una resposta o una informació no es poden negar a facilitar-la-hi, sempre que sigui d'interès i estigui relacionada amb la funció de control que el Parlament exerceix sobre la Corporació. En el cas que facilitar la resposta o la informació requerida pugui resultar perjudicial per als interessos de la Corporació, aquest requeriment s'ha de substituir per una compareixença en la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.

ARTICLE 35 Control pressupostari i financer
 1. La Sindicatura de Comptes, en els termes que estableix la llei que la regula, ha d'informar el Parlament sobre la gestió econòmica i pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 2. El control financer de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials s'efectua d'acord amb el que estableix l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Denominació de la Corporació
 1. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió passa a denominar-se Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 2. Les referències que qualsevol disposició faci a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió s'han d'entendre atribuïdes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Reducció de la publicitat en les emissions
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Mandat marc
 1. El Parlament ha d'aprovar un mandat marc cada sis anys, el qual ha d'establir els objectius que ha d'assolir el conjunt del sistema públic audiovisual.

 2. El contingut del mandat marc a què fa referència l'apartat 1 s'ha de desenvolupar en el contracte programa corresponent, el qual ha d'establir d'una manera concreta i precisa els objectius per a un període de vigència de quatre anys revisable cada dos anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Renovació del Consell de Govern
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Resta derogada la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquesta llei.

 2. Resta derogat l'article 108 de la Llei 22/2005.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Modificació d'un apartat de la Llei 22/2005

Es modifica l'article 109.3 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera següent:

3. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és l'òrgan competent per a verificar el compliment del que estableix l'apartat 2.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR