ORDRE AAM/296/2012, de 4 d'octubre, de modificació de l'Ordre AAM/184/2012, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació entre grups d'acció local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, mesura 421, del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

En data 28 de juny de 2012 es va publicar l’Ordre AAM/184/2012, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació entre grups d’acció local de Catalunya en el marc de l’eix 4 Leader, mesura 421, del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2012.

L’article 2.1 de l’Ordre determina que les depeses imputables a l’anualitat de 2012 dels ajuts a la cooperació són les pagades des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 d’octubre de 2012.

D’acord amb el que estableix l’apartat 18.1 de les bases reguladores de l’ajut, incloses a l’annex 1 de l’Ordre esmentada, els GAL han de realitzar les actuacions objecte de l’ajut i justificar-ne el pagament dins del període que determini la resolució i com a molt tard el 31 d’octubre de 2012.

Atesa la conjuntura econòmica actual, s’està produint una demora en l’aprovació dels expedients d’ajuts, que fa insuficient el termini concedit per a la realització de les actuacions i la corresponent justificació.

Conseqüentment, valorada la conveniència d’ampliar el termini per a la realització de les actuacions i la seva justificació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es prorroga el termini d’execució dels projectes de cooperació entre els grups d’acció local Leader de Catalunya que consta en l’article 2.1 de l’Ordre AAM/184/2012 de 20 de juny, fins el 30 de novembre de 2012.

Article 2

Es modifica l’apartat 18.1 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/184/2012, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR