DECRET 611/2006, de 19 de desembre, pel qual es convoquen les eleccions a cambres agràries de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

611/2006, de 19 de desembre, pel qual es convoquen les eleccions a cambres agràries de Catalunya.

L'article 4 de la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, estableix que el Govern de la Generalitat de Catalunya determinarà la data de celebració de les eleccions a cambres agràries, amb la consulta prèvia a les organitzacions professionals agràries que tinguin la condició de més representatives a Catalunya, així com a les organitzacions professionals agràries amb implantació en l'àmbit estatal.

A la reunió de la Taula de Concertació Agrària que va tenir lloc el dia 13 d'octubre de 2006, les organitzacions professionals agràries més representatives i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca van acordar fixar com a data de realització de les eleccions a cambres agràries el dia 25 de febrer de 2007 i, per tant, correspon convocar les esmentades eleccions.

El règim jurídic del procediment electoral per a aquesta convocatòria és el previst al Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral de les cambres agràries, modificat pel Decret 258/1998, de 6 d'octubre, que també actualitza algunes qüestions de caire organitzatiu previstes al Decret 242/1994, derivades de l'estructura orgànica actual del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

En conseqüència, a proposta del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es convoquen eleccions a cambres agràries, les quals tindran lloc el dia 25 de febrer de 2007.

Article 2

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies naturals, començarà a les 0 hores del dia 9 de febrer de 2007 i finalitzarà a les 24 hores del dia 23 de febrer de 2007.

Article 3

3.1 El procés electoral es regirà pel que disposen aquest Decret i la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries; l'article 4 de la Llei 18/2005, de 30 de setembre, de derogació de la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen les bases del règim jurídic de les cambres agràries; el Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral general de les cambres agràries, modificat pel Decret 258/1998, de 6 d'octubre; i, en tot el que no estigui previst expressament a les normes anteriors, per la Llei orgànica 5/1985, sobre règim electoral general i les seves posteriors modificacions.

3.2 El calendari electoral es publica com...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR