RESOLUCIÓ GAP/7/2006, de 9 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc singular a la Direcció General d'Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/016/05).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

GAP/7/2006, de 9 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc singular a la Direcció General d'Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/016/05).

Al Departament de Governació i Administracions Públiques hi ha vacant un lloc de subdirector/a general de Cooperació Local a la Direcció General d'Administració Local.

L'esmentat lloc de treball consta a la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

.1 Convocar, pel sistema de lliure designació, un lloc de subdirector/a general de Cooperació Local a la Direcció General d'Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/016/05), que es descriu a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases que consten en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC en el Registre general del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, de Barcelona); en el dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (Doctor Ferran, 6-8, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 9 de gener de 2006

P. D. (Resolució GAP/618/2004,

DOGC de 19.3.2004)

Ramon Canal i Comaposada

Secretari general

Annex 1

Descripció del lloc de treball

.1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: subdirector/a general de Cooperació Local.

Unitat directiva: Direcció General d'Administració Local.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 30.

Complement específic: 37.203,24 euros.

Horari: jornada superior a la normal amb horari de dedicació especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.

Norma funcional: Decret 118/2005, de 14 de juny, de reestructuració de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques, publicat al DOGC núm. 4407, de 16.6.2005.

.2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general i d'administració especial del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos superior d'Administració de la Generalitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR