ORDRE JUS/237/2007, de 28 de juny, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyOrdre

ORDRE

JUS/237/2007, de 28 de juny, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial.

L'actual sistema d'accés a les carreres judicial, fiscal i de secretaris/àries de l'Administració de justícia fa convenient que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ofereixi un curs programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial per a persones que tinguin un coneixement acreditat del dret i de la llengua catalans, per tal d'afavorir .sens perjudici de les exigències generals de la seva funció. l'arrelament necessari per exercir la seva carrera a Catalunya. D'aquesta manera es preveu solucionar les mancances que l'experiència ha revelat en anteriors iniciatives orientades al mateix objectiu.

Per tant,

Ordeno:

Article 1

1.1 Fer pública la convocatòria del concurs per a l'atorgament, l'any 2007, de fins a 50 places per al curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, destinades a potenciar l'accés a la carrera judicial, fiscal i de secretaris/àries judicials de llicenciats/ades en dret residents a Catalunya.

1.2 Aprovar les bases que regeixen la convocatòria, les quals figuren com a annex a aquesta Ordre.

Article 2

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta Ordre.

Article 3

3.1 La tramitació de l'expedient correspon al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, que també emetrà la proposta de resolució corresponent. Es faculta el director del Centre per resoldre els dubtes i les incidències que es puguin produir en aquesta convocatòria.

La resolució d'adjudicació de places correspon a la consellera de Justícia.

3.2 La resolució d'adjudicació de places s'ha d'adoptar en el termini de quaranta-cinc dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds que preveu l'article anterior.

3.3 Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi publicat una resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat, en els termes que preveu l'article 81.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

4.1 La resolució de concessió d'aquestes places es notificarà als interessats i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de deu dies naturals a comptar des de la data de la seva adopció.

4.2 Contra la resolució de concessió i contra aquesta Ordre de convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes i davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR