DECRET 216/1987, de 19 de maig, de convocatòria de la consulta municipal per a l'establiment de la divisió comarcal de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 4.1 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'OrganitzaciÛ Comarcal de Catalunya, a proposta de l'Honorable Conseller de GovernaciÛ i amb la deliberaciÛ prËvia del Consell Executiu;

Decreto:

Article 1

Es convoca la consulta municipal per establir la divisiÛ comarcal de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'OrganitzaciÛ Comarcal de Catalunya.

Article 2

2.1 En el termini de dos mesos a partir de la publicaciÛ d'aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Catalunya han d'adoptar un acord en el qual es pronunciÔn expressament sobre la q¸estiÛ seg¸ent: DÛna l'Ajuntament la conformitat a la integraciÛ del seu municipi a la comarca que li assigna l'annex de la Llei 6/1987, de 4 d'abril. 2.2 L'acord municipal ha de concretar de forma precisa si s'accepta o rebutja la proposta d'integraciÛ a la comarca respectiva mitjanÁant la resposta en sentit afirmatiu o negatiu a la pregunta anterior. 2.3 A mÈs del pronunciament exprÈs a quË es refereix l'apartat anterior, l'Ajuntament podr‡ motivar el seu acord, als efectes del que preveu la disposiciÛ transitÚria 1 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril.

Article 3

Els acords municipals s'han d'adoptar i comunicar per mitj‡ de certificaciÛ literal a la DirecciÛ General d'AdministraciÛ Local en el termini establert a l'article 2.1 d'aquest Decret.

Disposicions finals

- 1 Aquest Decret entrar‡ en vigor el mateix dia de la seva publicaciÛ al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR