El conveni urbanístic no limita la potestat de planejament, però el seu incompliment, segons doctrina del Tribunal Suprem, pot comportar indemnitzacions

AutorNúria Romera i Santiago
CargoLletrada del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya
Páginas32-37
32
El conveni urbanístic, amb caràcter general, és aquell acord de voluntats entre les administracions
públiques i persones físiques o jurídiques (públiques o privades), titulars de drets o interessos
        Administració pública en matèria
urbanística, la qual cosa garanteix la participació dels ciutadans.
Aquesta de          
 T “         
A      als ens públics una actuació urbanística eficaç, la
       
 general; on la seva veritable pretensió no és una altra que complementar les finalitats
       les parts afectades pel planejament,
         
H    article 86 de la Llei 39/2015,      
administratiu comú de les administracions públiques    T
         
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
             
              
cas es disposi.
E           A 
            
         aiguin. Això sí, no es pot obviar
     A           
planejament urbanístic, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de
         E   
la Sentència núm. 2966/2007 dictada pel TS en data 6 de febrer de 2007 en el recurs núm.
4283/2003, que establí que e ls convenis són veritables contractes en els quals són exigibles els
requisits essen     C           
causa.
Per tant, veiem que els convenis urbanístics presenten una naturalesa dual, per una banda
permeten la participació dels p articulars en matèria urbanística, conegut com urbanisme
concertat i, per una altra banda, evidencien la capacitat de negociació de les
administracions públiques.
El conveni urbanístic no limita la potestat de planejament, però el
seu incompliment, segons doctrina del Tribunal Suprem, pot
comportar indemnitzacions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR